Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, Greece

... Οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἑμαυτόν· γελοῖον δὴ μοι φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. (Πλάτωνος, Φαῖδρος 229ε) ...................................................Μετάφραση........................................................................ Ἀκόμη δὲν μπορῶ, σύμφωνα μὲ τὴ Δελφικὴ ἐπιγραφή, νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτὸ μου· μοῦ φαίνεται λοιπὸν γελοῖο, ἐνῶ ἀκόμη ἀγνοῶ αὐτό, νὰ ἐνδιαφέρομαι γιά ἄλλα πράγματα.

08 Δεκεμβρίου 2009

Τίτος μοναχός (ή το χρονικὸ τής μοναχικής κουράς)

Έμμετρη απόδοση - μονοτονικό


ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Στο μοναχό Τίτο,

(κατά κόσμον Παναγιώτη Καρυοφύλλα)
επ' ευκαιρία της Ενδύσεως τού
Αγγελικού Σχήματος.

Δείτε ὁλόκληρο το χρονικό σε μονοτονικό

Επίσης μπορείτε να το αντλήσετε σε πολυτονικό σύστημα