Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, Greece

... Οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἑμαυτόν· γελοῖον δὴ μοι φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. (Πλάτωνος, Φαῖδρος 229ε) ...................................................Μετάφραση........................................................................ Ἀκόμη δὲν μπορῶ, σύμφωνα μὲ τὴ Δελφικὴ ἐπιγραφή, νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτὸ μου· μοῦ φαίνεται λοιπὸν γελοῖο, ἐνῶ ἀκόμη ἀγνοῶ αὐτό, νὰ ἐνδιαφέρομαι γιά ἄλλα πράγματα.

08 Δεκεμβρίου 2009

Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους (ἔμμετρη απόδοση)

Τὸ Πλατωνικό ἔργο Ἀπολογία Σωκράτους, εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ 36 ἐξ’ ἴσου «μοναδικὰ κοσμήματα» τῆς Παγκόσμιας Φιλοσοφίας.
Διαφέρει ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ἔργα τοῦ Πλάτωνος ὡς πρὸς τὴ μορφή, καθ’ ὅσον μία ἀπολογία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελέσῃ ἀντικείμενο διαλόγου.
Ὁ Σωκράτης, πρότυπο ἐναρέτου ἀνδρός, σώφρων, δίκαιος, ἀνδρεῖος ἀνιδιοτελής καὶ ἀφιλόκερδος, θὰ πέσει θύμα διαβολῶν, συκοφαντιῶν, ὑβριστικῆς διάθεσης, φθόνου καὶ ἐμπάθειας καὶ θὰ ὁδηγηθῇ (σὲ ἡλικία ἑβδομήντα χρόνων) σὲ δίκη.

Δεῖτε ὁλόκληρη τήν Ἀπολογία σέ ἔμμετρη ἀπόδοση:
πολυτονικὸ σύστημα
(μορφή .doc) μονοτονικό


Ἐπίσης,

δεῖτε ὁλόκληρη τήν Ἀπολογία σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση
πολυτονικὸ


καί τό Πλατωνικό "Συμπόσιο" σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση

πολυτονικὸ Α΄ μέρος
πολυτονικὸ Β΄ μέρος