Η Φωτό Μου
Όνομα:
Τοποθεσία: ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, Greece

... Οὐ δύναμαί πω κατὰ τὸ Δελφικὸν γράμμα γνῶναι ἑμαυτόν· γελοῖον δὴ μοι φαίνεται τοῦτο ἔτι ἀγνοοῦντα τὰ ἀλλότρια σκοπεῖν. (Πλάτωνος, Φαῖδρος 229ε) ...................................................Μετάφραση........................................................................ Ἀκόμη δὲν μπορῶ, σύμφωνα μὲ τὴ Δελφικὴ ἐπιγραφή, νὰ γνωρίσω τὸν ἑαυτὸ μου· μοῦ φαίνεται λοιπὸν γελοῖο, ἐνῶ ἀκόμη ἀγνοῶ αὐτό, νὰ ἐνδιαφέρομαι γιά ἄλλα πράγματα.

08 Δεκεμβρίου 2009

Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους (ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση)

1. Δέν ξέρω τί ἔχετε πάθει ἐσεῖς ἀπό τά λόγια τῶν κατηγόρων μου, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάντως ἐγώ σᾶς βεβαιῶ ὅτι παραλίγο νά ξεχάσω τόν ἑαυτό μου καί νά πεισθῶ ὅτι εἶμαι ἔνοχος. Μέ τόση πειστικότητα μιλοῦν οἱ κατήγοροί μου, ἄν καί δέν εἶπαν τίποτα ἀληθινό...

Ὁλόκληρη ἡ Ἀπολογία σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση

πολυτονικὸ

Ἐπίσης,
Δεῖτε ὁλόκληρη τήν Ἀπολογία σέ ἔμμετρη ἀπόδοση
(μορφή .doc) πολυτονικὸ
(μορφή .doc) μονοτονικό


Δεῖτε ἀκόμη, τό Πλατωνικό "Συμπόσιο" σέ ἐλεύθερη μεταφραστική προσέγγιση
πολυτονικὸ Α΄ μέρος
πολυτονικὸ Β΄ μέρος