07 Φεβρουαρίου 2018

Κρατύλος (ἤ περί ὀρθότητος ὀνομάτων)

Κρατύλος

(ἤ περί ὀρθότητος ὀνομάτων)


Ἀπόδοση : 
Γεώργιος Ἰ. Τσαΐνης  -  Πλατωνικός ἀναγνώστης


Πρόσωπα διαλόγου :  Ἑρμογένης - Κρατύλος - Σωκράτης

(383α) Ἑρμογένης
Θέλεις λοιπόν νά ἀνακοινώσομε τή συζήτησή μας καί στόν Σωκράτη;

Κρατύλος
Ὅπως θέλεις.

Ἑρμογένης

Σωκράτη, αὐτός ἐδῶ ὁ Κρατύλος ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ ὀρθότητα τοῦ ὀνόματος εἶναι ἔμφυτη σέ κάθε ὄν, καί δέν εἶναι ὄνομα αὐτό πού θά συμφωνήσουν κάποιοι νά τό φωνάζουν, καί γιαυτό τό φωνάζουν ἔτσι, ἐκφράζοντάς το μέ ἕνα μέρος τῆς δικῆς τους φωνῆς, ἀλλά κάποια ὀρθότητα τῶν (383β) ὀνομάτων ὑπάρχει ἐκ φύσεως καί στούς Ἕλληνες καί στούς βαρβάρους καί εἶναι ἡ ἴδια σέ  ὅλους. Ἐγώ λοιπόν ρωτῶ τόν Κρατύλο ἄν αὐτό εἶναι στ' ἀλήθεια τ' ὄνομά του (εἶναι ἤ ὄχι)· κι αὐτός τό παραδέχεται. "Καί τοῦ Σωκράτη"; τόν ρώτησα. "Σωκράτης", εἶπε αὐτός. "λοιπόν κι ὅλοι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι, μέ τό ὄνομα πού φωνάζουμε τὀν καθένα, αὐτό εἶναι καί τό ὄνομα τοῦ καθενός"; Τότε αὐτός μοῦ ἀπαντᾶ· "ἐσένα βέβαια δέν σέ λένε Ἑρμογένη, ἀκόμη κι ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι σέ φωνάζουν μέ αὐτό τό ὅνομα". Καί ἐνῶ ἐγώ τόν ρωτῶ καί εἶμαι πρόθυμος νά καταλάβω τί θέλει (384α) νά πῆ, αὐτός, δέν μοῦ ἐξηγεῖ τίποτε ἀλλά μέ εἰρωνεύεται, προσποιούμενος ὅτι κάτι σκέφτεται ὅτι ξέρει γιαὐτό, πού ἄν ἀπεφάσιζε νά τό ἐξηγήση, θά μέ ἔκανε κι ἐμένα νά συμφωνήσω καί νά λέω ὅσα λέει κι αὐτός. Ἄν ὅμως ἔχεις τρόπον νά βοηθήσεις στήν ἑρμηνεία τῆς μαντείας τοῦ Κρατύλου, εὐχαρίστως θά σέ ἀκούσω. Ἀκόμη ὅμως προτιμότερο γιά 'μένα θά ἦταν νά ἀκούσω ἀπό 'σένα τόν ἴδιο ποιά γνώμη ἔχεις γιά τήν ὀρθότητος τῶν ὀνομάτων καί θά πειθόμουν εὐκολότερα, ἄν κι ἐσύ τό ἤθελες.

Σωκράτης
Ἑρμογένη παιδί τοῦ Ἱππονίκου, μιά παλαιά παροιμία λέει, ὅτι (384β) εἶναι δύσκολο νά μάθουμε πῶς ἔχουν γίνει τά καλά. Καί μάλιστα τό μάθημα πού ἀναφέρεται στά ὀνόματα δέν συμβαίνει νά εἶναι μικρό. Ἄν λοιπόν εἶχα ἀκούσει ἀπό τόν Πρόδικο τήν ἐπίδειξη τῶν πενήντα δραχμῶν, τήν ὁποία ὅποιος ἀκούσει θά εἶχε ἐκπαιδευθεῖ, ὅπως λέει ἐκεῖνος, σ'αὐτό τό ἀντικείμενο, τίποτε δέν θά σέ ἐμπόδιζε νά μάθης ἄμεσα τήν ἀλήθεια περί τῆς ὀρθότητας τῶν ὀνομάτων· ὅμως δέν ἄκουσα (384γ) παρά μόνο τά μαθήματα τῆς μιᾶς δραχμῆς. Δέν γνωρίζω λοιπόν ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια σχετικά μ'αὐτά· εἶμαι ἕτοιμος ὅμως νά τό συζητήσω καί μέ 'σένα καί μέ τόν Κρατύλο ἀπό κοινοῦ. Τό ὅτι ὅμως λέει ὅτι ἐσύ δέν ὀνομάζεσαι πραγματικά Ἑρμογένης, ὑποπτεύομαι ὅτι τό λέει γιά νά σε πειράξει. Ἴσως ἐπειδή νομίζει ὅτι ἐνδιαφέρεσαι νά ἀποκτήσης χρήματα καί πάντα ἀποτυγχάνεις. Ἀλλά, ἐπαναλαμβάνω καί πάλι, ὅτι αὐτά τά πράγματα εἶναι δύσκολο νά τά γνωρίζομε, πρέπει ὅμως νά τό ἐξετάσουμε ἀπό κοινοῦ, ἄν εἶναι ὅπως τό λές ἐσύ ἤ ὅπως τό λέει ὁ Κρατύλος.

Ἑρμογένης
Κι ἐγώ βέβαια, Σωκράτη, ὅσες φορές συζήτησα καί μέ τόν Κρατύλο καί μέ πολλούς ἄλλους, δέν μπορῶ νά πεισθῶ (384δ) ὅτι ἡ ὀρθότητα τοῦ ὀνόματος εἶναι κάτι ἄλλο ἐκτός ἀπό συνθήκη καί συμφωνία. Μοῦ φαίνεται ὅμως ὅτι ἄν κάποιος δώση ἕνα ὄνομα σέ κάποιο πρᾶγμα, τό ὄνομα αὐτό εἶναι σωστό· καί ἄν πάλι τό ἀλλάξει καί δώσει ἄλλο, καί ποτέ δέν τό φωνάζει μέ τό προηγούμενο ὄνομα, καθόλου δέν εἶναι λιγότερο σωστό τό νέο ἀπό τό παληό, ὅπως κι ἐμεῖς ἀλλάζομε τό ὀνόματα τῶν ὑπηρετῶν μας. (δέν εἶναι καθόλου λιγότερο σωστό αὐτό πού ἀλλάξαμε σέ σχέση μέ τό προηγούμενο)· γιατί κανένα ὄνομα δέ φύτρωσε ποτέ ἀπ'τή φύση σέ κανένα, ἀλλά δόθηκε σύμφωνα μέ τό νόμο καί τά ἔθιμα αὐτῶν πού τά καθιέρωσαν καί τά χρησιμοποιοῦν. Ἄν ὅμως εἶναι κάπως ἀλλοιῶς,  (384ε) τότε εἶμαι ἕτοιμος καί νά ἀκούσω καί νά μάθω ὄχι μόνο ἀπ' τό στόμα τοῦ Κρατύλου ἀλλά καί ὁποιουδήποτε ἄλλου.

(385α) Σωκράτης
Ἴσως ὅμως κάτι λές, Ἑρμογένη· ἄς σκεφτοῦμε. Ἰσχυρίζεσαι ὅτι, μέ τό ὄνομα πού κάποιος ἀποκαλεῖ κάτι, αὐτό εἶναι καί τό ὄνομά του;

Ἑρμογένης
Ἔτσι νομίζω.

Σωκράτης
Εἴτε ἰδιώτης δίδει τό ὄνομα εἴτε ἡ πόλις;

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Τί ἐννοεῖς λοιπόν; ἄν ἐγώ ὀνομάσω  ὁποιοδήποτε ἀπ' τά ὄντα, ὅπως λόγου χάριν αὐτό πού τώρα ὀνομάζομεν ἄνθρωπον ἄν αὐτό ἐγώ τό ὀνομάσω ἵππο, καί αὐτό πού τώρα λέμε ἵππο, τό ὀνομάσω ἄνθρωπο, τότε τό ὄνομά του δημοσίως θά εἶναι ἄνθρωπος, ἰδιωτικά ὅμως θά εἶναι ἵππος; καί ἀντιστρόφως· ἰδιωτικά θά λέγεται ἄνθρωπος, καί δημοσίως ἵππος; αὐτό ἐννοεῖς;

(385β) Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Πές μου καί τό ἑξῆς· Χρησιμοποιεῖς τή φράση "λέει ἀλήθεια" καί "λέει ψέμματα";

Ἑρμογένης
Βέβαια.

Σωκράτης
Ὑπάρχει ἑπομένως ὁ ἀληθής λόγος καί ὁ ψευδής;

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Συνεπῶς, ὁ λόγος πού θά λέη ὅτι τά ὄντα εἶναι ὑπαρκτά (ὡς ἔστιν), εἶναι ὁ ἀληθής· ἐνῶ ἐκεῖνος (πού τά λέει) ἀνύπαρκτα (ὡς οὐκ ἔστιν), εἶναι ὁ ψευδής;

Ἑρμογένης
Ναί. 

Σωκράτης
Τό "ἔστιν" ἄρα εἶναι αὐτό, (μέ τό ὁποῖο) λέγονται μέ τό λόγο καί τά ὑπαρκτά καί τά μή ὑπαρκτά;

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

(385γ) Σωκράτης
Τί ἀκριβῶς εἶναι ὅμως ὁ ἀληθινός λόγος; στό σύνολό του εἶναι ἀληθινός, τά μόριά (μέρη) του ὅμως δέν εἶναι ἀληθινά;

Ἑρμογένης
Ὄχι, ἀλλά καί τά μόριά του.

Σωκράτης
Καί τί ἀπ'τά δύο συμβαίνει πάλι; τά μεγάλα μόρια εἶναι ἀληθινά καί τά μικρά ὄχι; ἤ ὅλα;

Ἑρμογένης
Ὅλα, ὑποθέτω βέβαια.

Σωκράτης
Ἔχεις λοιπόν νά πῆς κάποιο ἄλλο μικρότερο μέρος τοῦ λόγου, ἐκτός ἀπ'τό ὄνομα;

Ἑρμογένης
Ὄχι, αὐτό εἶναι τό μικρότερο.

Σωκράτης
Καί αὐτό (τό ὄνομα) ἄραγε ἐκφράζει τόν ἀληθινό λόγο;

Ἑρμογένης
Ναί. 

Σωκράτης
Καί εἶναι ἀληθινό, ὅπως λές.

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Καί τό μέρος τοῦ ψεύδους δέν εἶναι ψεῦδος;

Ἑρμογένης
Ἔτσι λέω.

Σωκράτης
Ὑπάρχει ἄραγε καί ὄνομα (λέξη) ψεῦδος καί ἀλήθεια γιά νά λέμε, ἄν ὑπάρχη βέβαια καί λόγος;

(385δ) Ἑρμογένης
Καί πῶς ὄχι;

Σωκράτης
Ἑπομένως, ὅποιο ὄνομα πεῖ ὁ καθένας γιά κάποιο πρᾶγμα, αὐτό εἶναι καί τ' ὄνομά του;

Ἑρμογένης
Ναί. 

Σωκράτης
Ἄραγε καί ὅσα ὀνόματα δώσει κάποιος σέ κάθε πρᾶγμα, τόσα θά εἶναι καί ὅποτε τά λέει;

Ἑρμογένης
Ἐγώ Σωκράτη, δέν ξέρω κάτι ἄλλο γιά τήν ὀρθότητα τοῦ ὀνόματος ἐκτός ἀπό αὐτήν. Γιά 'μένα σωστό εἶναι νά φωνάζω τό ὄνομα πού ἔδωσα ἐγώ στό καθένα, γιά 'σένα πάλι, τό ὄνομα πού ἔδωσες ἐσύ. Τό ἴδιο (385ε) βλέπω νά γίνεται καί στίς πόλεις, καί μάλιστα (σέ κάθε μιά ἀπό 'κεῖνες) σέ μερικές ἀπό τίς ὁποῖες ἔχουν δοθεῖ τά ἴδια ὀνόματα, καί στούς Ἕλληνες ἀπό τούς ἄλλους Ἕλληνες, καί στούς Ἕλληνες ἀπό τούς βαρβάρους.

Σωκράτης
Ἔλα λοιπόν Ἑρμογένη, νά ἐξετάσουμε τί ἀπ' τά δύο συμβαίνει; μήπως σοῦ φαίνεται ὅτι καί στά ὄντα συμβαίνει τό ἴδιο, ὅτι (δηλ.) τό καθένα ἔχει τή δική του ξεχωριστή οὐσία, ὅπως ἰσχυριζόταν ὁ Πρωταγόρας, ὅταν ἔλεγε ὅτι "τό μέτρο ὅλων τῶν πραγμάτων (386α) εἶναι ὁ ἄνθρωπος" ―ὅτι, δῆθεν, ὅπως φαίνονται σέ 'μένα (ὅτι εἶναι) τά πράγματα, ἔτσι εἶναι γιά μένα καί ὅπως φαίνονται σέ 'σένα, ἔτσι εἶναι γιά 'σένα― ἤ σοῦ φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀπό δικοῦ τους μιά ἀπόλυτα ξεχωριστή οὐσία;

Ἑρμογένης
Κι ἐγώ κάποτε, Σωκράτη, βρισκόμουν σέ ἀπορία καί ἐπιρεάστηκα ἀπ' ὅσα ὑποστηρίζει ὁ Πρωταγόρας· δέν μοῦ φαίνεται ὅμως ὅτι εἶναι σωστά.

Σωκράτης
Καί τί λοιπόν; μέχρι ποιό σημεῖο ἐπιρεάστηκες, ὥστε νά μή (386β) δέχεσαι ὅτι ὑπάρχει κάποιος ἄνθρωπος τόσο πονηρός;

Ἑρμογένης
Ὄχι μά τό Δία, ἀντιθέτως μάλιστα, τό ἔπαθα πολλές φορές, ὥστε νά θεωρῶ ὅτι μερικοί ἄνθρωποι εἶναι πολύ πονηροί, κι αὐτοί εἶναι πάρα πολλοί.

Σωκράτης
Καί τί λοιπόν; δέν θεωρεῖς ὅτι ὑπάρχουν καί ἠθικοί ἄνθρωποι;

Ἑρμογένης
Πάρα πολύ λίγοι.

Σωκράτης
Θεωρεῖς ὅμως ὅτι ὑπάρχουν;

Ἑρμογένης
Βέβαια, θεωρῶ.

Σωκράτης

Πῶς τό ἐννοεῖς αὐτό; μήπως ἐννοεῖς τό ἑξῆς; ὅτι οἱ μέν πολύ ἠθικοί εἶναι πολύ φρόνιμοι, ἐνῶ οἱ πολύ πονηροί εἶναι καί πολύ ἀνόητοι; 


(386γ) Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Λοιπόν, ἄν ὁ Πρωταγόρας ἔλεγε τήν ἀλήθεια καί ἄν αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια, ὅτι, δηλαδή, καθώς φαίνονται τά πράγματα στόν καθένα ἔτσι καί εἶναι πραγματικά, τότε εἶναι ποτέ δυνατόν, ἄλλοι ἀπό μᾶς νά εἶναι φρόνιμοι καί ἄλλοι ἀνόητοι;

Ἑρμογένης
Ὄχι φυσικά.

Σωκράτης
Καί ὅπως μοῦ φαίνεται, ἐσύ αὐτά τά καταλαβαίνεις πολύ καλά, ὅτι δηλαδή, ἀφοῦ ὑπάρχει φρόνηση καί ἀφροσύνη, δέν εἶναι διόλου δυνατόν νά λέη τήν ἀλήθεια ὁ Πρωταγόρας. Διότι τότε σέ τίποτε δέν θά ἦταν φρονιμώτερος ὁ ἕνας ἀπ'τόν ἄλλο, ἄν, ὅσα φαίνονται στόν καθένα (386δ) ἀληθινά, αὐτά εἶναι καί ἀληθινά γιά τόν καθένα.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι εἶναι.

Σωκράτης
Ὅμως θεωρῶ ὅτι, οὔτε σύμφωνα μέ αὐτά πού λέει ὁ Εὐθύδημος, νομίζεις ὅτι ὅλα τά πράγματα εἶναι ταυτόχρονα ἴδια σέ ὅλους καί πάντοτε. Διότι καί μέ αὐτή τή θεωρία, δέν εἶναι δυνατόν ἄλλοι νά εἶναι ἀγαθοί καί ἄλλοι πονηροί, ἄν ὑπῆρχε μέ τόν ἴδιο τρόπο (ὅμοία) σέ ὅλους καί πάντοτε ἡ ἀρετή καί ἡ κακία.

Ἑρμογένης
Ἀλήθεια λές.

Σωκράτης
Ἀφοῦ δέν εἶναι, λοιπόν, οὔτε σέ ὅλους ὅλα ὅμοια συγχρόνως καί πάντοτε, οὔτε τό κάθε πρᾶγμα ξεχωριστά στόν καθένα, σημαίνει (386ε) ὅτι εἶναι ἀναμφισβήτητο, ὅτι τά πράγματα ἔχουν τήν δική τους οὐσία (φύση), χωρίς νά ἐξαρτῶνται οὔτε ἀπό τό πῶς μᾶς φαίνονται οὔτε ἀπό τό πῶς ἑξηγοῦνται ἀπ'τή δική μας ἄποψη, ἀλλά τό καθένα ὑπάρχει αὐτούσιο, σύμφωνα μέ τήν οὐσία πού ἔχει ἀπό τή  δική του φύση.

Ἑρμογένης
Μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, ὅτι εἶναι ἔτσι.

Σωκράτης
Τί λοιπόν; αὐτά μέν εἶναι ἔτσι πλασμένα, οἱ πράξεις (ἐνέργειες) τους ὅμως δέν πλάσθηκαν μέ τόν ίδιο τρόπο; ἤ μήπως δέν εἶναι καί οἱ ἐνέργειες ἕνα εἶδος τῶν πραγμάτων;

Ἑρμογένης
Βεβαίως, εἶναι καί αὐτές.

(387α) Σωκράτης
Ὥστε καί οἱ ἐνέργειές τους ἐνεργοῦν σύμφωνα μέ τή δική τους φύση καί ὄχι σύμφωνα μέ τή ἄποψή μας. Ὅπως γιά παράδειγμα, ἄν ἐμεῖς δοκιμάσωμε νά τεμαχίσωμε ἕνα πρᾶγμα, πῶς θά πρέπει νά τό κόψωμε; ὅπως θέλομε καί μέ ὅ,τι μέσον θέλομε, ἤ ἄν θελήσωμε νά κόψωμε σύμφωνα μέ τόν φυσικό τρόπο κοπῆς τοῦ καθενός, νά τέμνη καί νά τέμνεται δηλαδή σύμφωνα μέ τή φύση του, τότε, καί θά τό κόψωμε σωστἀ καί θά ἔχουμε τό πλεονέκτημα ὅτι σωστά πράξαμε, ἄν ὅμως τό κόψομε μέ ἀφύσικο τρόπο, θά ἀποτύχωμε καί δέν θά κάνωμε τίποτε;

(387β) Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Λοιπόν, καί ἄν δοκιμάσωμε νά κάψωμε ἕνα πρᾶγμα, πρέπει νά τό κάψωμε μέ ὁποιονδήποτε τρὀπο, ἤ μόνο μέ τόν σωστό; καί σωστός δέν εἶναι ὁ σύμφωνος μέ τή φύση πού πλάσθηκε τό κάθε πρᾶγμα νά καίγεται καί νά καίη;

Ἑρμογένης
Ἔτσι εἶναι.

Σωκράτης
Λοιπόν καί τά ἄλλα δέν εἶναι ἔτσι;

Ἑρμογένης
Βεβαίως.

Σωκράτης
Ἄρα λοιπόν, καί τό νά μιλοῦμε δέν εἶναι μία ἀπό τίς ἐνέργειες;

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Ποιό ἀπ'τά δύο λοιπόν (εἶναι σωστό); ἄν κάποιος (387γ) μιλάει ὅπως τοῦ ἀρέσει νά μιλάη, τότε θά μιλήση σωστά; ἤ ἄν τά πράγματα τά λέμε καί λέγονται σύμφωνα μέ τή φύση τους καί ὅπως πρέπει νά λέγωνται, τότε κάτι θά καταφέρει νά πῆ· διαφορετικά, θά ἀποτύχη καί δέν θά κάνη τίποτε;
   
Ἑρμογένης
Μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ὅπως τό λές.

Σωκράτης
Καί ἡ ὀνοματοδοσία λοιπόν δέν εἶναι μέρος τοῦ λόγου; διότι, μέ τή χρήση ὀνομάτων κατά κάποιο τρόπο σχηματίζομε τούς λόγους.
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Ἑπομένως, καί τό νά δίνωμε ἕνα ὄνομα δέν εἶναι μία πράξη, ἀφοῦ καί τό νά μιλᾶμε εἶναι κάποια πράξη πού ἀναφέρεται στά πράγματα;
   
Ἑρμογένης
Ναί.

(387δ) Σωκράτης
Καί οἱ πράξεις, ἐπίσης, μᾶς φάνηκαν ὅτι δέν ἐξαρτῶνται ἀπό μᾶς, ἀλλά ἔχουν κάποια δική τους ξεχωριστή φύση;
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι εἶναι.

Σωκράτης
Ἑπομένως, πρέπει καί νά ὀνομοστοῦν ὅπως εἶναι ἀπ'τή φύση τους τά πράγματα καί νά τά ἀποκαλοῦμε καί νά ἀποκαλοῦνται σύμφωνα μέ τή φύση τους, ἀλλά ὄχι ὅπως μᾶς ἀρέσει, ἄν βέβαια κάτι ἀπ' ὅσα ὁμολογήσαμε πιό μπροστά εἶναι σωστό; ἔτσι λοιπόν θά πρέπει στό ἑξῆς νά ἐνεργοῦμε καί νά δίνωμε ὀνόματα, διαφορετικά ὅμως ὄχι;
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Πές μας λοιπόν, αὐτό πού ἔπρεπε νά κόψωμε, εἴπαμε ὅτι ἔπρεπε νά τό κόψωμε μέ κάποιο τρόπο;
   
Ἑρμογένης
Ναί.

(397ε) Σωκράτης
Κι αὐτό πού ἔπρεπε νά ὑφάνωμε, ἔπρεπε μέ κάποιο τρόπο νά τό ὑφάνωμε; κι αὐτό πού ἔπρεπε νά τρυπήσωμε, ἔπρεπε μέ κάποιο τρόπο νά τό τρυπήσωμε;

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Καί αὐτό, λοιπόν, πού ἔπρεπε νά τό ὀνομάσωμε, ἔπρεπε μέ κάποιο τρόπο νά τό ὀνομάσωμε;
   
(388α) Ἑρμογένης
Ἔτσι εἶναι.

Σωκράτης
Ποιό ἦταν λοιπόν ἐκεῖνο μέ τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά τρυπήσωμε;
   
Ἑρμογένης
Τό τρυπάνι.

Σωκράτης
Καί ποιό εἶναι ἐκεῖνο μέ τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά ὑφάνωμε;

Ἑρμογένης
Ἡ σαΐτα.


Σωκράτης
Καί ποιό εἶναι ἐκεῖνο μέ τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά ὀνομάζωμε;

Ἑρμογένης
Τό ὄνομα.

Σωκράτης
Καλά τό λές. Κάποιο ὄργανο, ἑπομένως, εἶναι καί τό ὄνομα.

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Ἄν λοιπόν ἐγώ ρωτοῦσα "τί ὄργανο εἶναι ἡ σαΐτα;" δέν εἶναι αὐτό πού ὑφαίνομε;
   
Ἑρμογένης
Ναί.

(388β) Σωκράτης
Καί ὅταν ὑφαίνωμε τί κάνομε; δέν διαχωρίζομε τό στημόνι καί τό ὑφάδι πού εἶναι ἀνακατεμένα;
   
Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Λοιπόν καί γιά τό τρυπάνι θά πῆς τό ἴδιο καί γιά τά ἄλλα;
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Τό ἴδιο λοιπόν θά ποῦμε καί γιά τό ὄνομα; ἀφοῦ τό ὄνομα εἶναι ὄργανο, τί κάμνομε ὅταν ὀνομάζωμε;
   
Ἑρμογένης
Δέν μπορῶ νά πῶ.

Σωκράτης
Δέν διδάσκομε κάτι ὁ ἕνας τόν ἄλλο καί ἀναλύομε πῶς ἔχουν γίνει  τά πράγματα;
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Ἑπομένως τό ὄνομα εἶναι κάποιο διδακτικό ὄργανο καί ἀναλυτικό (388γ) τῆς οὐσίας, ὅπως ἡ σαΐτα γιά τό ὕφασμα.

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Καί ἡ σαΐτα εἶναι ὑφαντικό ὄργανο;

Ἑρμογένης
Πῶς ὄχι;

Σωκράτης
Ἄρα ὁ μέν τεχνίτης ὕφανσης θά χρησιμοποιήση σωστά τή σαΐτα, καί σωστά, θά πῆ μέ τόν ὀρθό τρόπο ὕφανσης· καί ὁ διδακτικός θά  χειρισθῆ σωστά τό ὄνομα, καί σωστά θά πῆ μέ διδακτικό τρόπο.
   
Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Καί τίνος ἔργο χρησιμοποιεῖ σωστά ὁ ὑφαντής, ὅταν χρησιμοποιῆ  σωστά τή σαΐτα;
   
Ἑρμογένης
Τό ἔργο τοῦ ξυλουργοῦ.

Σωκράτης
Κάθε ξυλουργοῦ, ἤ ἐκείνου πού κατέχει τήν τέχνη;

Ἑρμογένης
Ἐκείνου πού κατέχει τήν τέχνη.

(388δ) Σωκράτης
Καί ὁ τρυπητής τίνος τό ἔργο θά χρησιμοποιῆ σωστά, ὅταν  χρησιμοποιῆ τό τρυπάνι;

Ἑρμογένης
Τό ἔργο τοῦ σιδηρουργοῦ.

Σωκράτης
Ἄραγε κάθε σιδηρουργοῦ, ἤ ἐκείνου πού κατέχει τήν τέχνη;
   
Ἑρμογένης
Ἐκείνου πού κατέχει τήν τέχνη.

Σωκράτης
Πολύ καλά. Τίνος τό ἔργο θά χρησιμοποιήση ὁ διδακτικός ὅταν χρησιμοποιεῖ τό ὅνομα;
   
Ἑρμογένης
Οὔτε αὐτό τό γνωρίζω.

Σωκράτης
Οὔτε αὐτό δέν μπορεῖς νά πῆς; ποιός μᾶς δίνει τά ὀνόματα πού χρησιμοποιοῦμε;
   
Ἑρμογένης
Ὄχι βέβαια.

Σωκράτης
Δέν μπορεῖς ὅμως νά ἀντιληφθῆς ὅτι ὁ νόμος εἶναι αὐτός πού τά ἔδωσε;

Ἑρμογένης
Ἔτσι φαίνεται.

(388ε) Σωκράτης
Ἄρα τό ἔργο τοῦ νομοθέτη θά χρησιμοποιήσει ὁ διδακτικός ὅταν  χρησιμοποιῆ τό ὄνομα;
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Καί νομοθέτης σοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι κάθε ἄνθρωπος, ἤ ἐκεῖνος που κατέχει τήν τέχνη;
   
Ἑρμογένης
Ἐκεῖνος πού κατέχει τήν τέχνη.

Σωκράτης
Ἄρα δέν εἶναι δουλειά τοῦ καθενός, Ἑρμογένη, νά θέση ὄνομα, (389α) ἀλλά κάποιου ὀνοματουργοῦ· αὐτός εἶναι, ὅπως φαίνεται, ὁ νομοθέτης, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπ' ὅλους τούς δημιουργούς σπανιώτατος ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι φαίνεται.

Σωκράτης
Ἔλα λοιπόν, σκέψου ποῦ ἀποβλέπει ὁ νομοθέτης ὅταν θέτη τά ὀνόματα· ξανασκέψου ἀπό τά προηγούμενα. Ποῦ ἀποβλέπει ὁ τεχνίτης ὅταν κατασκευάζη τή σαΐτα; Μήπως δέν ἀποβλέπει σέ κάτι  τέτοιο πού εἶναι φτιαγμένο γιά νά ὑφαίνη;

Ἑρμογένης
Βεβαίως.

(389β) Σωκράτης
Καί τί λοιπόν; ἄν σπάση στά χέρια του ἡ σαΐτα τήν ώρα πού τήν κατασκευάζει, τί ἀπ' τά δύο θά συμβῆ; θά κατασκευάση ἄλλη βλέποντας πρός τή σπασμένη, ἤ πρός τό εἶδος τῆς σαΐτας πού ἔφτιαξε καί ἡ ὁποία ἔσπασε;

Ἑρμογένης
Πρός ἐκεῖνο τό εἶδος τῆς σαΐτας, μοῦ φαίνειται.

Σωκράτης
Καί αὐτό λοιπόν δέν θά εἶναι δικαιότατα ἐκεῖνο πού ἔχομε ὀνομάσει σαΐτα;

Ἑρμογένης 
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.


Σωκράτης
Καί δέν πρέπει λοιπόν, ὅταν πρόκειται νά κατασκευάσωμε σαΐτα γιά λεπτό ἔνδυμα, ἤ χονδρό, ἤ λινό, ἤ μάλλινο ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο, ὅλες βέβαια πρέπει νά ἔχουν τή μορφή τῆς σαΐτας, ἐκείνη ὅμως πού εἶναι γιά τό καθένα ἐκ φύσεως ἡ πιό κατάλληλη, (389γ) αὐτή τή φύση θά ἀποδώσωμε σέ κάθε σαΐτα;

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Λοιπόν καί γιά τά ἄλλα ὄργανα ὁ ἴδιος τρόπος ἰσχύει· ἀφοῦ βρεῖ τό ὄργανο πού εἶναι φτιαγμένο σύμφωνα μέ τή φύση τοῦ καθενός,  πρέπει νά τό ἀποδώση στό ὄργανο μέ τό ὁποῖο θά κάνη τήν ἐργασία, ὄχι ὅπως θέλει αὐτός, ἀλλά σύμφωνα μέ τή φύση του. Τό τρυπάνι, δηλαδή, πού ἀπαιτεῖται ἀπ'τή φύση τοῦ καθενός, πρέπει νά ξέρη νά δώση στό σίδερο.
   
Ἑρμογένης
Βεβαίως.

Σωκράτης
Καί τήν κατάλληλη γιά κάθε πρᾶγμα σαΐτα νά ἀποδώση στό ξύλο.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι εἶναι.

(389δ) Σωκράτης
Διότι κάθε σαΐτα εἶναι ἀνάλογη πρός τή φύση κάθε ὑφάσματος, ὅπως φαίνεται, ἔτσι καί τ' ἄλλα (ὄργανα).
   
Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Ἄρα λοιπόν, φίλτατε, καί σέ κάθε πρᾶγμα, ὁ νομοθέτης πρέπει νά γνωρίζη ποῦ θά τοποθετήση τούς φθόγγους καί τίς συλλαβές, γιά τό ἀντίστοιχο ἀπ'τή φύση ὄνομα, καί ἀποβλέποντας σ'αὐτό ἀκριβῶς πού δηλώνει τό ὄνομα, νά συνθέτη καί νά δημιουργῆ τά ὀνόματα, ἄν πρόκειται βέβαια νά εἶναι ἔγκυρος δότης ὀνομάτων; ἄν ὅμως δέν χρησιμοποιεῖ κάθε νομοθέτης τίς ἴδιες συλλαβές, καθόλου (389ε) δέν πρέπει νά μᾶς κάνει ν' ἀμφιβάλλωμε· γιατί οὔτε κάθε σιδηρουργός χρησιμοποιεῖ τόν ἴδιο χαλκό, ὅταν γιά τόν ἴδιο λόγο κατασκευάζει τό ἴδιο ὄργανο· ἐφ' ὅσον ὅμως, ἀποδίδει τό ἴδιο ἀποτέλεσμα, εἴτε (390α) σέ διαφορετικό σίδερο ἀλλά μέ σωστή κατασκευή τοῦ ὀργάνου, εἴτε ἐδῶ εἴτε μεταξύ τῶν βαρβάρων τό κατασκευάσει κάποιος. Ἔτσι δέν εἶναι;

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Λοιπόν δέν θά θεωρήσεις καί τόν νομοθέτην ἄξιο, καί αὐτόν πού  εἶναι ἐδῶ καί στούς βαρβάρους, ὅτι ἐφ'ὅσον ἀποδίδει τή μορφή τοῦ ὀνόματος πού ἁρμόζει σέ κάθε πρᾶγμα μέ ὁποιεσδήποτε συλλαβές, δέν θά εἶναι καθόλου χειρότερος νομοθέτης αὐτός πού εἶναι ἐδῶ ἀπ' αὐτόν πού εἶναι ὁπουδήποτε ἀλλοῦ;
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

(390β) Σωκράτης
Ποιός εἶναι ὅμως αὐτός πού θά διαγνώση σέ ποιό ξύλο ἀντιστοιχεῖ τό κατάλληλο εἶδος σαΐτας; ὁ ξυλουργός, πού τήν κατασκεύασε, ἤ ὁ ὑφαντής πού θά τή χρησιμοποιήση;
   
Ἑρμογένης
Μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, μᾶλλον ἐκεῖνος πού θά τή χρησιμοποιήση.

Σωκράτης
Ποιός θά χρησιμοποιήση ὅμως τό ἔργο τοῦ λυροποιοῦ; Μήπως εἶναι αὐτός πού θά γνώριζε ὅσο πιό καλά νά ἐπιστατήση καί ὅταν κατασκευάζεται τό ὄργανο, ἀλλά καί ἀφοῦ κατασκευασθῆ νά γνωρίζη ἄν κατασκευάσθηκε σωστά ἤ ὄχι;

Ἑρμογένης
Βεβαίως.

Σωκράτης
Ποιὀς (εἶναι αὐτός);

Ἑρμογένης
Ὁ κιθαριστής.

Σωκράτης
Καί ποιός (γνωρίζει) τό ἔργο  τοῦ ναυπηγοῦ;

(390γ) Ἑρμογένης
Ὁ καπετάνιος.

Σωκράτης
Καί ποός εἶναι αὐτός πού θά ἐπιστατήση πιό καλά τό ἔργον τοῦ νομοθέτη καί ἀφοῦ ὁλοκληρωθεῖ θά τό ἔκρινε εἴτε ἐδῶ εἴτε στούς βαρβάρους; ἄραγε ὄχι αὐτός πού θά τό χρησιμοποιήση;

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Δέν εἶναι, ἑπομένως, αὐτός πού γνωρίζει νά ρωτᾶ;

Ἑρμογένης
Βεβαίως. 

Σωκράτης
Ὁ ἴδιος ὅμως καί νά ἀπαντᾶ;

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Καί αὐτόν πού γνωρίζει νά ρωτᾶ καί νά ἀπαντᾶ, τόν ἀποκαλεῖς κάπως ἀλλοιῶς ἤ διαλεκτικό;
   
Ἑρμογένης
ὄχι, ἀλλά διαλεκτικό.

(390δ) Σωκράτης
Ἑπομένως, δουλειά μέν τοῦ ξυλουργού εἶναι νά κατασκευάση πηδάλιο μέ τήν ἐπίβλεψη τοῦ καπετάνιου, ἄν πρόκειται νά εἶναι  σωστό τό πηδάλιο.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι φαίνεται.

Σωκράτης
Καί τό ὄνομα, πού εἶναι ἔργο τοῦ νομοθέτη, καθώς φαίνεται, μέ τήν ἐπίβλεψη ἑνός διαλεκτικοῦ ἄνδρα, ἄν πρόκειται νά δωθοῦν σωστά τά ὀνόματα.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι εἶναι.

Σωκράτης
Δέν εἶναι λοιπόν, Ἑρμογένη, κάτι ἀσήμαντο ἡ ὀνοματοθεσία, ὅπως νομίζεις ἐσύ, οὔτε ἔργο ἀσήμαντων ἀνδρῶν οὔτε τυχαίων. Καί ὁ Κρατύλος λέει τήν ἀλήθεια, ὅταν λέη ὅτι τά ὀνόματα ὑπάρχουν ἐκ φύσεως (390ε) στά πράγματα, καί δέν εἶναι ὁ καθένας δημιουργός ὀνομάτων, ἀλλά μόνον ἐκεῖνος πού ἀποβλέπει στό φυσικό ὄνομα τοῦ κάθε πράγματος καί ἔχει (παράλληλα) τήν ἱκανότητα νά ἀποδώση τό εἶδος του καί στά γράμματα καί στίς συλλαβές.
   
Ἑρμογένης
Δέν γνωρίζω, Σωκράτη, μέ ποιό τρόπο πρέπει σ'αὐτά πού λές (391α) νά ἀντιπαρατεθῶ. Ἴσως ὅμως δέν εἶν' εὔκολο ἔτσι ξαφνικά, νά πεισθῶ, ἀλλά μοῦ φαίνεται ὅμως, ὅτι μᾶλλον μέ τόν ἑξῆς τρόπο θά μέ πείσης, ἄν μοῦ δείξης ποιά εἶναι αὐτή πού λές ἡ φυσική ὀρθότητα τῶν ὀνομάτων.
   
Σωκράτης
Ἐγώ ἀπ'τήν πλευρά μου, Ἑρμογένη, δέν λέω καμμία, καί μᾶλλον ξέχασες αὐτά πού ἔλεγα πρίν λίγο, ὅτι (δηλαδή) δέν γνωρίζω ἀλλά θά τό ἐξετάσω μαζί σου. Τώρα ὅμως πού τό ἐξετάζαμε ἐγώ καί σύ, αὐτό πού ἤδη ἔγινε φανερό ἀπό τά προηγούμενα, (εἶναι) ὅτι τό ὄνομα ἔχει κάποια ὀρθότητα ἐκ φύσεως καί ὅτι δέν (391β) εἶναι δουλειά τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά γνωρίζη νά δίνη σωστά τό ὄνομα σέ ὁποιοδήποτε πρᾶγμα. ἤ μήπως ὄχι;

Ἑρμογένης
Βεβαίως.

Σωκράτης
Μετά ἀπ' αὐτό, λοιπόν, πρέπει νά ἐξετάσωμε, ἄν βεβαίως ἐπιθυμῆς νά μάθης, ποιά εἶναι ἐπίσης ἡ ὀρθότητα τοῦ ὀνόματος.
   
Ἑρμογένης
Καί βέβαια ἐπιθυμῶ νά μάθω.

Σωκράτης
Ἐξέτασε λοιπόν.

Ἑρμογένης
Πῶς πρέπει ὅμως νά ἐξετάσω;

Σωκράτης
Ἡ πιό σωστή σκέψη - ἀπόφαση, σύντροφε, εἶναι (νά ἐξετάσης) μέ τούς εἰδικούς, πληρώνοντάς τους χρήματα καί χρωστῶντάς τους εὐγνωμοσύνη. Αὐτοί λοιπόν εἶναι οἱ σοφιστές, στούς ὁποίους καί ὁ ἀδελφός (391γ) σου ὁ Καλλίας ἀφοῦ πλήρωσε πολλά χρήματα,  θεωρεῖ ὅτι εἶναι σοφός. Ἐπειδή ὅμως δέν ἔχεις τήν ἐξουσία τῆς πατρικῆς κληρονομιᾶς, πρέπει νά παρακαλέσεις ἐπίμονα τόν ἀδελφό σου καί νά ζητήσης ἀπ'αὐτόν νά σέ διδάξη τήν ὀρθότητα πού ἔμαθε γιαυτά τά πράγματα, ἀπ'τόν Πρωταγόρα.

Ἑρμογένης
Παράλογη μοῦ φαίνεται ἡ πρότασή σου, Σωκράτη, ἀφοῦ δέν ἀποδέχομαι στό σύνολό της τήν ἀλήθεια τοῦ Πρωταγόρα, ἐνῶ μέ τά ὅσα εἴπαμε γιά τήν ἀλήθεια (τῆς ὀρθότητας τῶν ὀνομάτων) ἔμεινα  ἱκανοποιημένος, θεωρῶντας ὅτι ἔχουν κάποια ἀξία.

Σωκράτης
Ἀλλ' ἄν πάλι δέν σοῦ ἀρέσουν αὐτά, θά πρέπει (391δ) νά τά μάθης ἀπό τόν Ὅμηρο καί ἀπό τούς ἄλλους ποιητές.
   
Ἑρμογένης
Καί τί λέει, Σωκράτη, ὁ Ὅμηρος γιά τά ὀνόματα καί σέ ποιό σημεῖο;
   
Σωκράτης
Σέ πολλά μέρη· πιό πολλά ὅμως καί πιό καλά (θά βρῆς) σ'αὐτά πού προσδιορίζουν τά ἴδια πράγματα μέ τά ὀνόματα πού δίνουν καί οἱ ἄνθρωποι καί οἱ θεοί. Ἤ νομίζεις ὅτι δέν λέει κάτι σπουδαῖο καί ἄξιο θαυμασμοῦ (ὁ Ὅμηρος) σέ ὅσα ἀναφέρει γιά τήν ὀρθότητα τῶν  ὀνομάτων; Διότι εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι καί οἱ θεοί ἀποκαλοῦν τά πράγματα σύμφωνα μέ τά ὀρθά ὀνόματα πού ἔχουν ἀπ' τή φύση τους· (391ε) ἤ δέν συμφωνεῖς;

Ἑρμογένης
Ἐγώ βέβαια γνωρίζω πολύ καλά, ὅτι ἄν (οἱ θεοί) δίνουν ὀνόματα, τά δίνουν σωστά. Ἀλλά ποιά εἶναι τά ὀνόματα πού λές;

Σωκράτης
Δέν γνωρίζεις ὅτι γιά τόν ποταμό τῆς Τροίας, πού μονομαχοῦσε μέ τόν Ἥφαιστο, λένε, ὅτι οἱ θεοί τόν ὀνομάζουν Ξάνθον, ἐνῶ οἱ  ἄνθρωποι Σκάμανδρον;

Ἑρμογένης
Βεβαίως.

(392α) Σωκράτης
Τί λοιπόν; δέν νομίζεις ὅτι εἶναι κάτι ἀξιόλογο τό νά γνωρίζης, γιά ποιό λόγο εἶναι πιό πολύ σωστό νά ὀνομάζωμε Ξάνθο ἐκεῖνο τόν  ποταμό παρά Σκάμανδρο; Καί γιά τό πουλί, ἄν θέλης, πού λέει ὅτι― 
"χαλκίδα τό ὀνομάζουν οἱ θεοί, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι κύμινδιν",
τό θεωρεῖς ἀσήμαντο μάθημα, νά γνωρίζης ἄν εἶναι πιό σωστό, τό ἴδιο πουλί νά λέγεται χαλκίδα παρά κύμινδις; ἤ γιά τή Βατίεια καί τή Μυρρίνη (392β) καί πολλά ἄλλα ὀνόματα τόσο τοῦ ἴδιου ποιητή ὅσο καί ἄλλων; αὐτά ὅμως πιθανῶς νά εἶναι ἀνώτερα γιά νά τά βροῦμε ἐγώ κι ἐσύ· ἐνῶ ὁ Σκαμάνδριος καί ὁ Ἀστυάναξ εἶναι πιό ἀνθρώπινα  γιά νά τά ἐξετάσωμε, κατά τή γνώμη μου, καί πιό εὔκολο νά βροῦμε γιαυτά πού λένε ὅτι εἶναι ὀνόματα τοῦ γιοῦ τοῦ Ἕκτορα, ποιά εἶναι ἡ ὀρθότητά τους. Γνωρίζεις, βέβαια, τούς στίχους στούς ὁποίους ὑπάρχουν αὐτά πού σοῦ λέω.

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Ποιό νομίζεις ὅμως, ὅτι θεωρεῖ σωστότερο ἀπ'τά ὀνόματα πού ἔχουν δώσει στό παιδί, ὁ Ὅμηρος, τό "Ἀστυάναξ" ἤ τό "Σκαμάνδριος";
   
(392γ) Ἑρμογένης
Δέν ἔχω νά πῶ κάτι.

Σωκράτης
Σκέψου, λοιπόν, τό ἑξῆς. Ἄν σέ ρωτήση κάποιος, τί νομίζεις ὅτι εἶναι πιό σωστό, νά δίνουν τά ὀνόματα οἱ πιό φρόνιμοι ἤ οἱ πιό ἄφρονες;

Ἑρμογένης
Θά ἔλεγα, πώς εἶναι φανερό, ὅτι εἶναι οἱ πιό φρόνιμοι.

Σωκράτης
Καί τί νομίζεις; ὅτι εἶναι στίς πόλεις οἱ γυναῖκες πιό φρόνιμες ἤ οἱ ἄνδρες, ἔτσι, γιά νά μιλήσωμε συνολικά γιά τό ἀνθρώπινο γένος;
   
Ἑρμογένης
Οἱ ἄνδρες.

Σωκράτης
Δέν ξέρεις ὅμως πώς ὁ Ὅμηρος λέει, ὅτι τό μικρό παιδί τοῦ Ἕκτορα (392δ) οἱ Τρῶες τό ὀνομάζουν Ἀστυάνακτα, ἐνῶ Σκαμάνδριο εἶναι φανερό ὅτι τόν ὠνόμαζαν οἱ γυναῖκες, ἐπειδή καί οἱ ἄνδρες Ἀστυάνακτα βέβαια τό ὠνόμαζαν;
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι φαίνεται βέβαια.

Σωκράτης
Κι ὁ Ὅμηρος, λοιπόν, ποιούς νόμιζε σοφωτέρους; τούς Τρῶες ἤ τίς  γυναῖκες τους;
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι νομίζω.

Σωκράτης
Ἄρα, πιό σωστό θεωροῦσε τό ὄνομα "Ἀστυάναξ" ὅτι εἶχε δοθεῖ στό παιδί καί ὄχι τό "Σκαμάνδριος";

Ἑρμογένης
Ἔτσι φαίνεται.

Σωκράτης
Ἄς ἐξετάσωμε ὅμως γιατί. Ἤ μήπως ὁ ἴδιος μᾶς ἐπεξηγεῖ τό γιατί; λένε λοιπόν―
(392ε) ἐπειδή μόνος του ἐπιτηροῦσε τήν πόλη καί τά μακρά τείχη.
Γιαυτό, καθώς φαίνεται, εἶναι σωστό νά ὀνομάζουν τό γιό τοῦ σωτήρα τους "Ἀστυάνακτα", τῆς πόλης πού ἔσωζε ὁ πατέρας του, ὅπως λέει ὁ Ὅμηρος.

Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Τί καταλαβαίνεις λοιπόν; ἐπειδή οὔτε κι ἐγώ ὁ ἴδιος μπορῶ νά καταλάβω· ἐσύ Ἑρμογένη, καταλαβαίνεις;

Ἑρμογένης
Μά τό Δία, οὔτε κι ἐγώ.

(393α) Σωκράτης
Ἑπομένως, ἀγαθέ, ὁ ἴδιος ὁ Ὅμηρος ἔδωσε καί στόν Ἕκτορα τό ὄνομα;

Ἑρμογένης
Τί ἐννοεῖς;

Σωκράτης
Μοῦ φαίνεται ὅτι καί αὐτό εἶναι παρόμοιο μέ τό ὄνομα Ἀστυάναξ, καί μοιάζουν νά εἶναι Ἑλληνικά αὐτά (τά ὀνόματα). Διότι ὁ "ἄναξ" καί ὁ "Ἕκτωρ" ἔχουν σχεδόν τήν ἴδια σημασία. Καί τά δύο εἶναι βασιλικά ὀνόματα· διότι, ἐκείνου πού κάποιος εἶναι "ἄναξ", χωρίς ἀμφιβολία εἶναι καί "Ἕκτωρ"· καθώς εἶναι φανερό ὅτι καί κυβερνήτης εἶναι καί (393β) τήν ἐξουσία ἔχει καί τήν φροντίδα-εὐθύνη γι' αὐτό. Ἤ μήπως σοῦ φαίνομαι ὅτι δέν λέω τίποτε, ἀλλά ξεγελῶ καί τόν ἑαυτό μου ὅταν σκέφτομαι ὅτι προσεγγίζω κάτι σάν ἴχνος τῆς Ὁμηρικῆς σκέψης γιά τήν ὀρθότητα τῶν ὀνομάτων;

Ἑρμογένης
Μά τό Δία, ὄχι ἐσύ, ἀλλά ὅπως μοῦ φαίνεται, ἴσως κάτι κατάλαβες.

Σωκράτης
Ἑπομένως εἶναι δίκαιο, ὅπως μοῦ φαίνεται, τόν ἀπόγονο τοῦ λέοντα νά ὀνομάζωμε λέοντα καί τόν ἀπόγονο τοῦ ἵππου ἵππο. Δέν ἐννοῶ νά γεννηθῆ κάποιο τέρας ἀπ'τόν ἵππο, κάτι ἄλλο δηλαδή καί ὄχι ἵππος (393γ) ἀλλά τοῦ γένους τοῦ ὁποίου θά εἶναι φυσικός ἀπόγονος, αὐτό ἐννοῶ· ἄν π.χ, τό μοσχάρι πού εἶναι ὁ φυσικός ἀπόγονος τοῦ βοδιοῦ τό γεννήση ὁ ἵππος "παρά φύσιν", αὐτό δέν θά τό ὀνομάσωμε πουλάρι ἀλλά μοσχάρι· οὔτε ἀπό τόν ἄνθρωπο νομίζω, ὅτι ἄν δέν γεννηθῆ ἀπόγονος ἀνθρώπου, (ἀλλ' ὅτι κι ἄν εἶναι) ὁ ἀπόγονος θά  πρέπει νά ὀνομασθῆ ἄνθρωπος· τό ἴδιο (ἰσχύει) καί γιά τά δένδρα καί γιά ὅλα τ΄ἄλλα· ἤ μήπως δέν συμφωνεῖς;
   
Ἑρμογένης
Συμφωνῶ.

Σωκράτης
Καλά λές· πρόσεχέ με ὅμως μή σέ ξεγελάσω. Ἐπειδή, σύμφωνα μέ τήν ἴδια λογική, ἄν ἀπό ἕνα βασιλιά γεννηθῆ κάποιος ἀπόγονος  (393δ) θά πρέπει νά ὀνομασθῆ βασιλιάς· ἄν ὅμως μέ διαφορετικά λόγια δηλώσης τό ἴδιο πρᾶγμα, τίποτε δέν ἀλλάζει· οὔτε ἀκόμη κι ἄν προστεθῆ ἤ ἀφαιρεθῆ κάποιο γρᾶμμα, πάλι τίποτε δέν ἀλλάζει, ἐφ' ὅσον διατηρεῖται ἡ οὐσία τοῦ πράγματος πού ὑποδηλώνεται μέ τό ὄνομα.
   
Ἑρμογένης
Τί ἐννοεῖς μ' αὐτό;

Σωκράτης
Τίποτε πολύπλοκο, ἀλλά ὅπως γιά τά στοιχεῖα (τοῦ ἀλφαβήτου)  γνωρίζεις ὅτι λέμε ὀνόματα καί ὄχι τά ἴδια τά στοιχεῖα, ἐκτός ἀπό τέσσερα, δηλαδή τοῦ Ε, καί τοῦ Υ καί τοῦ Ο καί τοῦ Ω· γιά ὅλα τά (393ε) ἄλλα ὅμως φωνήεντα καί τά ἄφωνα γνωρίζεις ὅτι τά λέμε  προσθέτοντας καί ἄλλα γράμματα, δημιουργῶντας ὀνόματα· ἀλλά μέχρι νά δώσωμε τή σημασία πού φανερώνει (τό ὄνομα), σωστό εἶναι νά τό ἀποκαλοῦμε μέ ἐκεῖνο τό ὄνομα πού αὐτό θά μᾶς φανερώση. Ὅπως τό "βῆτα"· βλέπεις ὅτι ἐνῶ προστέθηκαν τό ἦτα καί τό ταῦ καί τό ἄλφα καμμία βλάβη δέν προκάλεσε, ὥστε νά μή φανερώνη μέ ὁλόκληρο τό ὄνομα τή φύση ἐκείνου τοῦ στοιχείου πού ἤθελε ὁ νομοθέτης· τόσο καλά γνώριζε νά θέση τά ὀνόματα στά γράμματα.

Ἑρμογένης.
Μοῦ φαίνεται πώς λές τήν ἀλήθεια.

(394α) Σωκράτης
Λοιπόν καί γιά τόν βασιλιά ἰσχύει ἡ ἴδια λογική; γιατί, κάποια στιγμή ἀπό βασιλιά θά γεννηθῆ βασιλιάς, καί ἀπό τόν ἀγαθό ἀγαθός, καί ἀπό τόν ὡραῖο ὡραῖος καί τό ἴδιο γιά ὅλα τά ἄλλα, ἀπό κάθε γένος θά γεννηθῆ ἄλλος τέτοιος ἀπόγονος, ἄν δέν γεννηθῆ τέρας· πρέπει λοιπόν νά τά ὀνομάζωμε μέ τά ἴδια ὀνόματα. Ἐπιτρέπεται ὅμως νά τροποποιοῦμε τίς συλλαβές, ὥστε στόν ἄτεχνο (ἄπειρο) νά  φανῆ ὅτι εἶναι διαφορετικά μεταξύ τους, ἐνῶ εἶναι τά ἴδια· ὅπως σέ μᾶς φαίνονται διαφορετικά τά ἰατρικά φάρμακα πού ἔχουν τροποποιηθεῖ μέ χρώματα καί ἀρώματα, ἄν καί εἶναι τά ίδια, ἐνῶ στό (394β) γιατρό, πού ἐξετάζει τή δύναμη τῶν φαρμάκων, φαίνονται τά ἴδια καί δέν παραπλανεῖται ἀπό τά ἔκδοχα (πρόσθετα). Ἴσως μέ τόν ἴδιο τρόπο καί αὐτός πού γνωρίζει γιά τά ὀνόματα, ἐξετάζει τή δύναμή τους καί δέν ξαφνιάζεται ἄν ἔχει τοποθετηθεῖ πρίν ἤ μετά ἤ ἔχει ἀφαιρεθεῖ, ἤ καί ἄν βρίσκεται σέ ὅλα τά ἄλλα γράμματα ἡ δύναμη τοῦ ὀνόματος. Ὅπως ἀκριβῶς αὐτό πού μόλις τώρα λέγαμε, ὅτι ὁ "Ἀστυάναξ" καί ὁ "Ἕκτωρ" δέν ἔχουν κανένα κοινό (394γ) γρᾶμμα ἐκτός ἀπό τό ταῦ, ἔχουν ὅμως τήν ἴδια σημασία. (Τό ἴδιο) ἐπίσης καί ἡ "Ἀρχέπολις". Ἀπό πλευρᾶς γραμμάτων μέ τί ἐπικοινωνεῖ; καί ὅμως θά φανερώση τό ἴδιο· ὑπάρχουν καί πολλά ἄλλα ὀνόματα, τά ὁποῖα τίποτε ἄλλο δέν σημαίνουν ἐκτός ἀπό βασιλιά· καί ἄλλα ἐπίσης σημαίνουν στρατηγό, ὅπως εἶναι τό ὄνομα "Ἅγις" καί "Πολέμαρχος" καί "Εὐπόλεμος". Ὁμοίως ἐπίσης καί ἄλλα ἰατρικά, ὅπως ὁ "Ἰατροκλῆς" καί ὁ "Ἀκεσίμβροτος"· ἴσως ὅμως νά βροῦμε καί πολλά ἄλλα πού νά διαφέρουν μέν ὡς πρός τίς συλλαβές καί τά γράμματα, ὡς πρός τή δύναμη ὅμως νά σημαίνουν τό ἴδιο. Ἔτσι φαἰνεται ἤ ὄχι;

(394δ) Ἑρμογένης.
Καί πολύ μάλιστα.

Σωκράτης
Σ' αὐτά λοιπόν πού γεννιοῦνται σύμφωνα μέ τή φύση, θά πρέπει νά τούς δώσωμε τά ἴδια ὀνόματα.

Ἑρμογένης
Βεβαίως.

Σωκράτης
Καί στά παρά φύση; αὐτά πού θά γεννηθοῦν μέ μορφή τέρατος; ὅπως, ὅταν ἀπό ἀγαθό καί θεοσεβῆ ἄνθρωπο γεννηθῆ ἀσεβής; δέν θά κάνουμε ὅτι ἀκριβῶς καί νωρίτερα; καί ἄν ὁ ἵππος γεννήση τόν ἀπόγονο τοῦ βοδιοῦ, δέν πρέπει νά ἔχη τήν ἐπωνυμία τοῦ τεκόντος (γεννήσαντος), ἀλλά τοῦ γένους στό ὁποῖο ἀνήκει;

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

(394ε) Σωκράτης
Καί στόν ἀσεβή, ἑπομένως, πού γεννιέται ἀπό εὐσεβή θά πρέπει νά δώσωμε τό ὄνομα τοῦ γένους του.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι εἶναι.

Σωκράτης
Οὔτε "Θεόφιλο", καθώς φαίνεται, οὔτε "Μνησίθεο" οὔτε κανένα ἀπ'  τά παρόμοια· ἀλλά τό ἀκριβῶς ἀντίθετο σημαίνει ἀπ' αὐτά, ἄν ὄντως τά ὀνόματα ἐπιτυγχάνουν τόν ὀρθό στόχο.
   
Ἑρμογένης
Σωκράτη, αὐτό εἶναι τό πιό σωστό.

Σωκράτης
Ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ "Ὁρέστης", Ἑρμογένη, ἐνδεχομένως νά εἶναι τό σωστό ὄνομα, ἔστω καί ἄν τυχαία δόθηκε σ' αὐτόν εἴτε ἀπό κάποιον ποιητή, πού ἤθελε νά δείξη τή θηριώδη φύση καί τόν ἄγριο καί  ὀρεινό χαρακτῆρα πού φανερώνει μέ τό ὄνομά του.

(395α) Ἑρμογένης
Ἔτσι φαίνεται, Σωκράτη.

Σωκράτης
Μοιάζει ὅμως καί τ' ὄνομα τοῦ πατέρα του ὅτι δόθηκε κατά φύση.

Ἑρμογένης
Φαίνεται.

Σωκράτης
Ἐνδέχεται ἐπίσης, κάπως ἔτσι νά εἶναι καί ὁ "Ἀγαμέμνων", ὁ ὁποῖος, γιαυτά πού θά σκεφθῆ, ἐργάζεται σκληρά καί ἐπίμονα μέχρι νά τά ὁλοκληρώση ἐξ αἰτίας τῆς ἀρετῆς. Καί ἐνδεικτικό στοιχεῖο εἶναι ἡ ἀναμονή στήν Τροία καί ἡ ἀποφασιστικότητα καί ἡ ἀντοχή. Τό ὅτι εἶναι ἄξιος θαυμασμοῦ ὅμως γιά τήν (395β) καθυστέρηση αὐτός ὁ ἄνδρας ἐπισημαίνει τό ὄνομα "Ἀγαμέμνων". Ἴσως πάλι καί τό ὄνομα "Ἀτρεύς" νά εἶναι σωστό. Γιατί καί ὁ φόνος τοῦ Χρυσίππου καί ὅσες βιαιότητες διέπραξε κατά τοῦ Θυέστη, ὅλα αὐτά εἶναι βλαβερά καί ὀλέθρια γιά τήν ἀρετή. Ἡ ἐπωνομασία λοιπόν, πολύ λίγο διαφέρει καί συγκαλύπτει τό ὄνομα, ὥστε νά μήν ἀντιλαμβάνονται ὅλοι τή φύση τοῦ ἀνδρός· στούς γνῶστες ὅμως τῶν ὀνομάτων φανερώνει ἀρκετά, αὐτό πού ἐπιδιώκει ὁ "Ἀτρεύς". Ἐπειδή καί γιά τό ἀνυποχώρητο καί (395γ) γιά τό ἄφοβο - ἀτρόμητο καί γιά τό ὀλέθριο - καταστροφικό, εἶναι ἀπολύτως σωστά βαλμένα (τά γράμματα) σ'αὐτό τό ὄνομα. Μοῦ φαίνεται ὅμως ὅτι καί στόν Πέλοπα, σύμφωνα μέ τό μέτρο εἶναι βαλμένο τό ὄνομα· ἐπειδή τό ὄνομα σημαίνει αὐτόν πού βλέπει τά κοντινά (ἀξίζει αὐτή τήν ἐπωνυμία).

Ἑρμογένης
Πῶς δηλαδή;

Σωκράτης
Ὅπως λέγεται ἐπίσης ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ ἄνδρα ὅτι σκοτώνοντας τό Μύρτιλο, δέν κατώρθωσε νά μαντέψη οὔτε καί νά προβλέψη τίποτε ἀπ' ὅσα ἐπρόκειτο νά ἐπακολουθήσουν γιά ὅλη τή γενιά του, καί μέ πόση (395δ) δυστυχία θά τή γέμιζε, ἐπειδή μόνο τό κοντινό ἔβλεπε καί τό ἄμεσο ―αὐτή εἶναι ἡ σημασία τῆς λέξης "πέλας"―  τότε πού ἦταν ἔτοιμος μέ κάθε τρόπο νά ζητήση σέ γάμο τήν Ἱπποδάμεια. Ὅσο γιά τόν Τάνταλο, ὁ καθένας θά μποροῦσε νά καταλάβη ὅτι σωστά καί σύμφωνα μέ τή φύση δόθηκε τό ὄνομά του, ἄν εἶναι ἀληθινά ὅσα λέγονται γι' αὐτόν.

Ἑρμογένης
Ποιά δηλαδή;

Σωκράτης
Καί ἐκεῖνες οἱ πολλές καί τρομερές δυστυχίες πού ἔγιναν ὅσο ζοῦσε ἀκόμη, ἀπό τίς ὁποῖες καταστράφηκε στό τέλος καί ὁλόκληρη ἡ πατρίδα του, ἀλλά καί στόν Ἅδη ἀφοῦ πέθανε, ἡ ἔξοχη ταλάντευση τοῦ λίθου πάνω ἀπό τό κεφάλι του εἶναι πράγματι σύμφωνη μέ τό ὄνομά του· καί μοιάζει ἁπλά, σάν νά ἤθελε κάποιος νά τόν ὀνομάση "ταλάντατον", ἀλλά ἀποφεύγοντας νά τόν ὀνομάση, ἀντί ἐκείνου τόν εἶπε "Τάνταλον", κάπως ἔτσι μοιάζει νά προῆλθε ἡ φήμη καί σ'αὐτό τό ὄνομα. Φαίνεται ὅμως ὅτι καί στόν πατέρα του πού λέγεται πώς εἶναι ὁ Δίας (396α) πολύ σωστά ἔχει δοθεῖ τό ὄνομα· δέν εἶναι εὔκολο ὅμως νά γίνη ἀντιληπτό. Γιατί μοιάζει σάν νά εἶναι ὁρισμός -λόγος τό ὄνομα τοῦ Δία, καί μοιράζοντάς το στά δύο ἄλλοι χρησιμοποιοῦμε τό ἕνα μέρος κι ἄλλοι τό ἄλλο ―γιατί ἄλλοι τόν λένε "Ζήνα" κι ἄλλοι Δία― ἄν ὅμως ἑνωθοῦν σ'ἕνα θά φανερώση τή φύση τοῦ θεοῦ, κάτι πού εἴπαμε ὅτι ἁρμόζει στό ὄνομα, νά μπορῆ νά ἀποκαλύπτη αὐτό πού εἶναι. Διότι δέν ὑπάρχει γιά μᾶς κι ὅλους τούς ἄλλους, κάποιος πού νά εἶναι αἴτιος τῆς ζωῆς πιό πολύ ἀπ' ὁποιονδήποτε ἄλλο, ἐκτός ἀπ'τόν ἄρχοντα καί βασιλιά τῶν πάντων. Σωστά λοιπόν συμβαίνει (396β) νά ὀνομάζεται εἶναι (ὕπαρξη) αὐτός ὁ θεός, ἐξ αἰτίας τοῦ ὁποίου ὑπάρχει πάντοτε ἡ ζωή σέ ὅλα αὐτά πού ζοῦν· ὅπως εἶπα ὅμως, τό ὄνομά του ἐνῶ εἶναι ἕνα διαρέθηκε στά δύο, στό "Δία" καί στό "Ζήνα". Kαί τό ὅτι αὐτός εἶναι γιός τοῦ Κρόνου ὅμως, θά θεωρηθῆ ὅτι εἶναι ὑβριστικό σέ κάποιον πού θά τό ἀκούση ξαφνικά, εἶναι ὅμως εὔλογο νά εἶναι ἀπόγονος κάποιας μεγάλης διάνοιας ὁ Δίας· ἐπειδή κόρος δέν σημαίνει παιδί, ἀλλά τήν καθαρότητα τοῦ ἴδιου καί τό ἀμόλυντο (ἀμιγές) τοῦ νοῦ. Αὐτός εἶναι γιός τοῦ Οὐρανοῦ, ὅπως λέει ὁ λόγος· ἐπίσης καί ἡ ὄψη πρός τά ἐπάνω σωστά καλεῖται μ' αὐτό τό ὄνομα (396γ) "οὐρανία", αὐτή δηλαδή πού ὁρᾶ τά ἄνω, καί ἀπό 'κεῖ προέρχεται Ἑρμογένη, ὁ νοῦς ὁ καθαρός, ὅπως λένε οἱ μετεωρολόγοι, καί ὅτι σωστά εἶναι δοσμένο τό ὄνομα στόν οὐρανό· καί ἄν θυμόμουν τή γενεαλογία τοῦ Ἡσιόδου, καί ποιούς  προγόνους ἀκόμη ἀναφέρει προηγούμενους ἀπ'αὐτούς, δέν θά σταματοῦσα νά διηγοῦμαι, ὅτι σωστά ἔχουν δοθεῖ τά ὀνόματα σ'αὐτούς, μέχρι πού δοκίμασα ἕως ποῦ μπορεῖ νά φτάση αὐτή ἡ σοφία, ἄν δηλαδή τό ἀπαγορεύση ἤ ὄχι, αὐτή πού ἔτσι ξαφνικά μοῦ ἔχει ἔρθει τώρα στό νοῦ (396δ) χωρίς ἀκόμη νά καταλάβω ἀπό ποῦ.

Ἑρμογένης 
Πραγματικά, Σωκράτη, μοῦ φαίνεσαι σάν νά προφητεύης ξαφνικά  ὅπως αὐτοί πού βρίσκονται σέ ἔκσταση.
   

Σωκράτης
Καί ἡ αἰτία βέβαια, Ἑρμογένη, εἶναι ὅτι κατά πᾶσα πιθανότητα μοῦ ἦρθε στό νοῦ ἀπό τόν Εὐθύφρονα τόν Προσπάλτιο· διότι ἀπ'τό πρωῒ ἤμουν μαζί του πολλή ὥρα καί τόν ἄκουγα μέ προσοχή. Διατρέχω  κίνδυνο λοιπόν ἀπό τόν ἐνθουσιασμό μου ὄχι τ' αὐτιά μου μόνο νά γεμίσουν ἀπ' τή θεϊκή του σοφία, ἀλλά καί τήν ψυχή μου νά ἔχη κυριέψη. Μοῦ φαίνεται (396ε) ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο, λοιπόν, νά ἐνεργήσωμε ὡς ἑξῆς· πρέπει νά χρησιμοποιήσωμε γιά σήμερα αὐτή τή σοφία καί νά ἐξετάσωμε καί ὁτιδήποτε σχετικό μέ τά ὀνόματα, καί αὔριο, ἄν συμφωνεῖτε καί σεῖς, μέ θυσίες νά τήν ἀποπέμψωμε καί νά καθαριστοῦμε, ἀφοῦ βροῦμε ποιός εἶναι κατάλληλος γιά τέτοιους (397α) καθαρμούς, εἴτε κάποιος ἐκ τῶν ἱερεων εἴτε ἐκ τῶν σοφιστῶν.

Ἑρμογένης
Ἐγώ συμφωνῶ· καί πολύ εὐχαρίστως, βέβαια, θά ἤθελα νά ἀκούσω ὅσα μένουν ἀκόμη γιά τά ὀνόματα.

Σωκράτης
Ὁπωσδήποτε ἔτσι πρέπει νά κάνωμε. Ἀπό ποῦ θέλεις λοιπόν νά ἀρχίσωμε νά ἐξετάζωμε, δεδομένου ὅτι ἤδη ἔχομε χαράξει κάποια πορεία, ὥστε νά καταλάβωμε ἄν θά μᾶς δώσουν τή μαρτυρία ἀπό μόνα τους τά ὀνόματα, ὅτι δέν ἔχει δημιουργηθεῖ ἔτσι αὐτόματα τό καθένα, ἀλλά ἔχουν (397β) κάποια ὀρθότητα; γιατί τά ὀνόματα πού λέμε γιά τούς ἥρωες καί τούς ἀνθρώπους, ἴσως μᾶς ἐξαπατήσουν· διότι πολλά ἀπ'αὐτά ἔχουν δοθεῖ σύμφωνα μέ τίς ἐπωνυμίες τῶν προγόνων, σέ μερικούς μάλιστα δέν ταιριάζουν καθόλου, ὅπως λέγαμε στήν ἀρχή, πολλά πάλι δίνονται σάν νά προσεύχονται, ὅπως τό "Εὐτυχίδης" καί "Σωσίας" καί "Θεόφιλος" καί πολλά ἄλλα. Τέτοιου εἴδους ὀνόματα λοιπόν μοῦ φαίνεται ὅτι πρέπει νά τά ἀφήσωμε· λογικό μάλιστα εἶναι νά βροῦμε τά ὀνόματα πού ἔχουν δοθεῖ σωστά σχετικά μ'αὐτά πού ὑπάρχουν διαρκῶς καί μέ τά παράγωγα. Ἐδῶ κυρίως πρέπει νά μελετήσωμε (397γ) τή θέση τῶν ὀνομάτων· γιατί μερικά ἀπ'αὐτά ἴσως νά ἔχουν τεθεῖ μέ πιό θεϊκή δύναμη ἀπ'τή δύναμη τῶν ἀνθρώπων.

Ἑρμογένης
Μοῦ φαίνεται ὅτι τά λές σωστά, Σωκράτη.

Σωκράτης
Δέν εἶναι δίκαιο ἑπομένως νά ἀρχίσωμε ἀπό τά ὀνόματα τῶν θεῶν, ἐξετάζοντας, πῶς καί πότε ὀνομάσθηκαν σωστά μέ αὐτό τό ὄνομα οἱ "θεοί";

Ἑρμογένης
Λογικό εἶναι βέβαια.

Σωκράτης
Λοιπόν, ἐγώ βέβαια ὑποψιάζομαι τό ἑξῆς· οἱ πρῶτοι ἀπό τούς ἀνθρώπους πού ζοῦσαν στήν Ἑλλάδα, μοῦ δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι πίστευαν μόνο αὐτούς (397δ) τούς θεούς τούς ὁποίους καί σήμερα  πιστεύουν πολλοί ἀπό τούς βαρβάρους, δηλαδή τόν ἥλιο καί τή γῆ καί τή σελήνη καί τ' ἄστρα καί τόν οὐρανό· καί ἐπειδή λοιπόν τά ἔβλεπαν ὅλα αὐτά νά κινοῦνται πάντοτε στήν ἴδια διαδρομή καί νά τρέχουν, ἀπό αὐτή τους τήν ἰδιότητα τούς ἐπωνόμασαν εἰδήμονες "θεούς"· καί ἀργότερα ἀφοῦ κατανόησαν καί ὅλους τούς ἄλλους, τούς ἀποκαλοῦν ἐπίσης μέ τό ἴδιο ὄνομα. Μοιάζει κάποιο ἀπ'αὐτά πού λέω νά εἶναι ἀλήθεια ἤ κανένα;

Ἑρμογένης
Μοιάζει πολύ μάλιστα.

Σωκράτης
Λοιπόν τί εἶναι σωστό νά ἐξετάσωμεν μετά ἀπ'αὐτό;
   
Ἑρμογένης
Εἶναι σωστό τούς δαίμονες (δαίμονες καί ἥρωες καί ἀνθρώπους).

(397ε) Σωκράτης
Ἀλήθεια ὅμως, Ἑρμογένη, τί ἐννοεῖ πραγματικά τό ὄνομα "δαίμονες"; σκέψου, ἄν σοῦ φαίνεται ὅτι κάτι θέλω νά πῶ.
   
Ἑρμογένης
Λέγε μόνο.

Σωκράτης
Ξέρεις μήπως ποιοί λέει ὁ Ἡσίοδος ὅτι εἶναι οἱ δαίμονες;

Ἑρμογένης
Δέν καταλαβαίνω.

Σωκράτης
Οὔτε ὅτι λέει (ὁ Ἡσίοδος) πώς πρῶτο γεννήθηκε τό χρυσό γένος τῶν ἀνθρώπων;
   
Ἑρμογένης
Μά αὐτό τό γνωρίζω.

Σωκράτης
Λέει λοιπόν σχετικά μ'αὐτό ―
καί ὅταν ἡ μοίρα ἀφάνησε αὐτό τό γένος, (398α) οἱ δαίμονες αὐτοί καλοῦνται ἀμόλυντοι ὑποχθόνιοι, γενναῖοι, ἀλεξίκακοι (πού ἀπωθοῦν τό κακό), φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων.

Ἑρμογένης.
Ἔ, καί λοιπόν;

Σωκράτης
Μοῦ φαίνεται ὅτι ὁ Ἡσίοδος λέει ὅτι τό χρυσοῦν γένος δέν εἶναι πλασμένο ἀπό χρυσό, ἀλλά ὅτι εἶναι ἀγαθό καί ὡραῖο. Ἀπόδειξη γιά μένα εἶναι, τό ὅτι καί γιά μᾶς, λέει, ὅτι εἴμαστε τό σιδηροῦν γένος.

Ἑρμογένης
Λές τήν ἀλήθεια.

Σωκράτης
Κι ἀπ'τούς σημερινούς, δέν νομίζεις πώς ἰσχυρίζεται ὅτι ἄν κάποιος εἶναι (398β) ἀγαθός, ἔχει ρίζες ἀπό κεῖνο τό χρυσοῦν γένος;
  
Ἑρμογένης
Πολύ πιθανόν.

Σωκράτης
Καί οἱ ἀγαθοί εἶναι κάτι ἄλλο ἤ φρόνιμοι;

Ἑρμογένης
Φρόνιμοι.

Σωκράτης
Πιό πολύ ἀπ' ὅλα, αὐτό τό λέει καθώς μοῦ φαίνεται γιά τούς δαίμονες· ἐπειδή ἦταν σώφρονες καί δαήμονες (γνῶστες τῆς ἐπιστήμης), τούς ὠνόμασε "δαίμονες"· τό ἴδιο ὄνομα ὑπάρχει ἀκόμη καί στή δική μας τήν ἀρχαία γλῶσσα. Ἑπομένως πολύ καλά τό λέει κι ὁ Ἡσίοδος καί πολλοί ἄλλοι ποιητές, αὐτοί πού λένε ὅτι, ὅταν πεθάνη κάποιος πού ἦταν ἀγαθός, ἔχει μεγάλη μοίρα καί τιμή καί γίνεται (398γ) δαίμων, σύμφωνα μέ τήν ἐπωνυμία τῆς φρόνησης. Αὐτή τή ἐπωνυμία (τόν δαήμονα) δίνω κι ἐγώ γιά κάθε ἄνδρα πού ἦταν ἀγαθός, ὅτι εἶναι δαιμόνιος καί ὅσο ζεῖ ἀλλά καί μετά πού θά πεθάνη, καί σωστά τόν ἀποκαλοῦν "δαίμονα".

Ἑρμογένης
Καί ἐγώ μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, ὅτι ὡς πρός αὐτό, ἔχω τήν ἴδια γνώμη μέ σένα. Ὁ "ἥρωας" ὅμως τί σημαίνει;

Σωκράτης
Αὐτό ἴσως δέν εἶναι δύσκολο νά τό καταλάβης. Ἐπειδή τό ὄνομα τῶν ἡρώων πού ἄλλαξε λίγο, δηλώνει τή γέννησή τους ἀπ' τόν ἔρωτα.

Ἑρμογένης
Τί ἐννοεῖς;

Σωκράτης
Δέν ξέρεις ὅτι εἶναι ἡμίθεοι οἱ ἥρωες;

Ἑρμογένης
Ἔ, καί λοιπόν;

(398δ) Σωκράτης
Ὅλοι αὐτοί βέβαια γεννήθηκαν ἀπ'τήν ἐρωτική ἐπικοινωνία ἤ θεοῦ μέ θνητή, ἤ θνητοῦ μέ θεά. Ἄν τό ἐρευνήσης λοιπόν κι αὐτό μέ τήν ἀρχαία Ἀττική γλῶσσα, θά τό ἐννοήσης καλλίτερα· θά σοῦ δηλώση ὅτι τό ὄνομα τοῦ ἔρωτα, ἀπ'τό ὁποῖο ἔχουν γίνει οἱ ἥρωες, εἶναι λίγο ἀλλαγμένο πρός χάριν τοῦ ὀνόματος. Καί πραγματικά χαρακτηρίζει τούς ἥρωες, ἤ ὅτι ἦταν σοφοί καί δεινοί ρήτορες καί διαλεκτικοί, ἐπειδή εἶχαν τήν ἱκανότητα νά ἐρωτοῦν· διότι τό εἴρειν, σημαίνει λέγειν. Ὅπως λέγαμε λοιπόν πρίν λίγο, στήν Ἀττική γλῶσσα οἱ λεγόμενοι (398ε) ἥρωες συμβαίνει νά εἶναι κάποιοι πού ἔχουν τήν ἱκανότητα νά ρητορεύουν καί νά ρωτοῦν, ὥστε τό γένος τῶν ρητόρων καί τῶν σοφιστῶν νά γεννιέται ἀπ'τό φῦλο τῶν ἡρώων. Αὐτό ὅμως δέν εἶναι δύσκολο νά τό ἐννοήσης, ἀλλά πιό δύσκολο εἶναι τό ὄνομα τῶν ἀνθρώπων, δηλαδή, γιά ποιό λόγο καλοῦνται "ἄνθρωποι"· ἤ μήπως ἔχεις ἐσύ κάτι νά πῆς;
   
Ἑρμογένης
Ἀπό ποῦ νά τό ἔχω, Σωκράτη; Ἀκόμη κι ἄν εἶχα τήν δυνατότητα νά βρῶ κάτι, δέν προσπαθῶ, ἐπειδή θεωρῶ ὅτι πιό εὔκολα θά τό βρῆς  ἐσύ παρά ἐγώ.
   
(399α) Σωκράτης
Μοιάζει νά πιστεύεις στήν ἔμπνευση τοῦ Εὐθύφρονα.
   
Ἑρμογένης
Ὁλοφάνερα.
Σωκράτης
Καλά κάνεις καί τό πιστεύης. Γιατί καί τώρα μοιάζω πολύ καλά νά τό ἔχω καταλάβη, θά βρεθῶ στή δύσκολη θέση, ἄν δέν δείξω τήν ἀπαιτούμενη εὐλάβεια, ἀκόμη καί σήμερα νά γίνω πιό σοφός ἀπ'ὅσο πρέπει. Σκέψου λοιπόν αὐτό πού λέω. Πρῶτα ὅμως πρέπει νά γίνη  κατανοητό τό ἑξῆς γιά τά ὀνόματα, ὅτι πολλές φορές παρεμβάλλομε γράμματα, καί ἄλλοτε παραλείπομε, ἀνάλογα μ'αὐτό πού θέλομε νά ὀνομάσωμε, καί ἀλλάζομε τόν τονισμό. Ὅπως τό "Διί φίλος" ― κι αὐτό (συμβαίνει) γιά νά (399β) γίνη ὄνομα ἀντί φράσης. Κι ὄχι μόνο τό ἕνα ἀπό τά δύο γιῶτα ἀφαιρέσαμε ἀλλά καί τή μεσαία συλλαβή ἀντί μέ ὀξύ τόνο τήν προφέραμε μέ βαρύ. Ἀντιθέτως σέ ἄλλα πάλι προσθέτομε γράμματα, καί τά βαρύτερα <ὀξύτερα> τά προφέρομε.
   
Ἑρμογένης
Λές τήν ἀλήθεια.

Σωκράτης
Κάτι τέτοιο ἔχει πάθει καί τό ὄνομα τῶν ἀνθρώπων, ὅπως μοῦ φαίνεται. Διότι ἀπό φράση ἔγινε ὄνομα, μέ τήν παράλειψη τοῦ γράμματος ἄλφα, καί τήν μετατροπή τῆς λήγουσας σέ βαρύτερη.

Ἑρμογένης
Πῶς τό ἐννοεῖς;

(399γ) Σωκράτης
Ὡς ἑξῆς. Τό ὄνομα "ἄνθρωπος" σημαίνει ὅτι τά ἄλλα ζῶα τίποτε δέν ἐξετάζουν ἀπ'αὐτά πού βλέπουν, οὔτε τό ξανασκέφτονται οὔτε τό ξαναερευνοῦν, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος τήν ἴδια στιγμή βλέπει ―καί αὐτό εἶναι τό "ὄπωπε"― καί ξαναερευνᾶ καί σκέφτεται αὐτό πού ἔχει ξαναδεῖ. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ λοιπόν μόνο ὁ ἄνθρωπος ἀπ' ὅλα τά ζῶα εἶναι αὐτός πού σωστά ὀνομάσθηκε "ἄνθρωπος", ἐπειδή ξαναερευνᾶ αὐτά πού ἔχει ξαναδεῖ.

Ἑρμογένης
Καί ποιό εἶναι τό ἑπόμενο; νά σέ ρωτήσω γιαυτό πού εὐχαρίστως θά ἤθελα νά μάθω;
   
Σωκράτης
Ποιό εἶναι.

(399δ) Ἑρμογένης
Σάν νά μοῦ φαίνεται ὅτι μετά ἀπ'αὐτά ἀκολουθεῖ τό ἑξῆς. Αὐτό πού ὀνομάζομε "ψυχή" καί "σῶμα" τοῦ ἀνθρώπου.

Σωκράτης
Πῶς δέν ἀκολουθεῖ;

Ἑρμογένης
Ἄς δοκιμάσωμε λοιπόν νά ἀναλύσωμε κι αὐτά ὅπως τά προηγούμενα.
   
Σωκράτης
Τήν ψυχή λές νά ἐξετάσωμε, ἄν εἶναι λογικό νά ἔχη αὐτό τό ὄνομα  καί στή συνέχεια τό σῶμα;
   
Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Γιά νά μιλήσω λοιπόν κάπως πρόχειρα, θεωρῶ ὅτι κάτι τέτοιο πρέπει νά παρατήρησαν αὐτοί πού ἔδωσαν τό ὄνομα στήν ψυχή, ὅτι δηλαδή, ὅταν μπαίνη αὐτή στό σῶμα, γίνεται ἡ αἰτία πού τό κάνει νά ζῆ,  ἐπειδή τοῦ (399ε) παρέχει τή δύναμη νά ἀναπνέη καί τό ἀναψύχει, μόλις ὅμως ἐκλείψει αὐτό πού ἀναψύχει τό σῶμα, χάνεται καί πεθαίνει· Ἀπ'αὐτό λοιπόν μοῦ φαίνεται ὅτι ὠνομάσθηκε "ψυχή". Ἄν θέλης ὅμως ―χαλάρωσε λίγο· γιατί μοῦ φαίνεται ὅτι βλέπω κάτι πιό πιθανό ἀπ' αὐτό (400α) γιαυτούς πού εἶναι γύρω ἀπ' τόν Εὐθύφρονα. Ἐπειδή αὐτό, ὅπως μοῦ φαίνεται, θά τό περιφρονοῦσαν καί θά τό θεωροῦσαν ὅτι εἶναι χυδαῖο· σκέψου ὅμως μήπως ἀρέσει καί σ' ἐσένα αὐτό.
   
Ἑρμογένης
Πές το μόνο.

Σωκράτης
Τή φύση ὅλου τοῦ σώματος, ὥστε, καί νά ζῆ καί νά πηγαινοέρχεται, ποιό ἄλλο σοῦ φαίνεται ὅτι τήν κατέχει καί τήν ὀχεῖ ἐκτός τήν ψυχή;

Ἑρμογένης
Κανένα ἄλλο.

Σωκράτης
Τί λοιπόν; καί γιά τή φύση ὅλων τῶν ἄλλων δέν πιστεύεις ὅτι, κατά τόν Ἀναξαγόρα, ὁ νοῦς καί ἡ ψυχή τήν τακτοποιεῖ καί τήν κατέχει; 
   
Ἑρμογένης
Ἐγώ σίγουρα.

(400β) Σωκράτης
Ἄν ἔχη, πράγματι, αὐτό τό ὄνομα τή δύναμη πού ὀχεῖ καί κατέχει, σωστά θά ἐπονομάζεται "φυσέχην". Ἐπιτρέπεται λοιπόν καί "ψυχή" νά τή λέμε κομψότερα.

Ἑρμογένης
Σίγουρα, καί μάλιστα αὐτό μοῦ φαίνεται πιό ἔντεχνο ἀπό 'κεῖνο.

Σωκράτης
Καί ἔτσι εἶναι. Παρ' ὅλα αὐτά φαίνεται στ'ἀλήθεια γελοῖο ἔτσι πού ὀνομάσθηκε (δηλαδή φυσέχην).
   
Ἑρμογένης
Καί πῶς θά ποῦμε ὅτι δημιουργήθηκε τό ἑπόμενο ἀπ' αὐτό;

Σωκράτης
Λές γιά τό σῶμα;

Ἑρμογένης
Ναί. 

Σωκράτης
Μέ πολλούς τρόπους μοῦ φαίνεται ὅτι ἔγινε αὐτό· εἴτε λίγο (400γ) βγεῖ κάποιος ἀπ' τό σωστό δρόμο, εἴτε πολύ. Κάποιοι μάλιστα, λένε ὅτι αὐτό εἶναι σῆμα τῆς ψυχῆς, πού ἔχει ταφεῖ στήν παροῦσα ζωή. Καί ἐπειδή ἐπίσης ἡ ψυχή ἐκδηλώνει μέσω αὐτοῦ ὅλα αὐτά πού θέλει νά ἐκδηλώση, ἀκόμη καί γιαυτό τό λόγο, σωστά καλεῖται "σῆμα". Μοῦ φαίνεται μάλιστα ὅτι αὐτό τό ὄνομα τό ἔχουν δώσει οἱ Ὀρφικοί, σάν νά ἔχη τιμωρηθεῖ ἡ ψυχή, ἐξ αἰτίας αὐτῶν πού πρέπει νά τιμωρεῖται, καί ἔχει ἀπομονωθεῖ σ'αὐτό, γιά νά διαφυλάσσεται, σάν μία εἰκόνα δεσμωτηρίου· αὐτό λοιπόν ἀνήκει στήν ψυχή, ὅπως ἀκριβῶς ὀνομάζεται, τό "σῶμα", μέχρι νά ἐκτείση τήν ποινή πού ὀφείλει, καί δέν χρειάζεται νά ἀλλάξωμε οὔτε ἕνα γράμμα.

(400δ) Ἑρμογένης
Αὐτά βέβαια μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, ὅτι ἔχουν ἐξετασθεῖ ἀρκετά καλά· ὅμως σχετικά μέ τά ὀνόματα τῶν θεῶν, ὅπως ἔλεγες καί γιά τόν "Δία" πρίν λίγο, ἔχομε τή δυνατότητα νά ἐξετάσωμε μέ τόν ἴδιο τρόπο, μέ ποιά θεωρία (ὀρθότητα) τούς ἔχουν δοθεῖ τά ὀνόματα;

Σωκράτης
Ἐμεῖς σίγουρα ναί, Ἑρμογένη, ἄν μά τό Δία εἴχαμε πράγματι μυαλό, ἕνας εἶναι ὁ κάλλιστος τρόπος, (νά δηλώσομε δηλαδή) ὅτι γιά τούς θεούς δέν γνωρίζομε τίποτε, οὔτε γιά τούς ἴδιους οὔτε καί γιά τά ὀνόματα, μέ τά ὁποία ἀποκαλοῦν τούς ἑαυτούς τους· γιατί εἶναι φανερό ὅτι ἐκεῖνοι βέβαια μέ τά ἀληθινά ὀνόματα ἀποκαλοῦνται. (400ε) Μιά δεύτερη ἐπίσης θεωρία γιά τήν ὀρθότητα, ὅπως στίς προσευχές ὑπάρχει ἔθιμο σέ μᾶς νά εὐχόμαστε, σύμφωνα μέ τό πῶς θά χαίρονταν νά ὀνομάζονται, ἔτσι νά τούς ἀποκαλοῦμε κι ἐμεῖς, σάν νά μήν (401α) ξέρομε τίποτε ἄλλο· γιατί μοῦ φαίνεται ὅτι σωστά τό ἔχομε ὑποθέσει. Ἄν θέλης ὅμως, ἄς τό ἐρευνήσομε ἀφοῦ πρῶτα δηλώσομε στούς θεούς ὅτι ἐμεῖς δέν θά ἐξετάσωμε τίποτε γιαυτούς ―ἐπειδή δέν νομίζομε ὅτι εἴμαστε ἁρμόδιοι νά τό ἐξετάσωμε ― ἀλλά γιά τούς ἀνθρώπους, (νά δοῦμε) μέ ποιά λογική ἔδιναν τά ὀνόματα στούς θεούς· ἐπειδή αὐτό δέν εἶναι προσβλητικό.

Ἑρμογένης
Μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, ὅτι μιλᾶς μέ μετριοφροσύνη, κι ἔτσι θά κάνωμε.

Σωκράτης
Νά ἀρχίσωμε λοιπόν ἀπ'τήν Ἑστία κατά τό ἔθιμο ἤ ἀπό κάτι ἄλλο;
   
Ἑρμογένης
Εἶναι δίκαιο βέβαια.

Σωκράτης
Ἴσως ὅμως ἀναρωτηθῆ κάποιος, τί σκεφτόταν ὅταν τήν ὠνόμασε Ἑστία, αὐτός πού τήν ὠνόμασε;
   
Ἑρμογένης
Οὔτε αὐτό μά τό Δία νομίζω ὅτι εἶναι εὔκολο.

Σωκράτης
Ἐνδέχεται ὅμως, Ἑρμογένη, οἱ πρῶτοι πού ἔδωσαν τά ὀνόματα νά μήν εἶναι ἀσήμαντοι ἀλλά καί κάποιοι πού μιλοῦν γιά τά οὐράνια σώματα καί κάποιοι λεπτολόγοι.

Ἑρμογένης.
Τί ἐννοεῖς;

Σωκράτης
Μοῦ γίνεται φανερό ὅτι ἡ τοποθέτηση τῶν όνομάτων εἶναι ἔργο  τέτοιων ἀνθρώπων, καί ἄν κάποιος ξαναεξετάση τά ξένα ὀνόματα, ἐξ ἴσου ἀνακαλύπτεται ἡ σημασία τοῦ καθενός. Ὅπως καί γιαυτό πού ἐμεῖς ὀνομάζομε "οὐσία", ὑπάρχουν καί αὐτοί πού τή λένε "ἐσσία", καί ἄλλοι ἐπίσης (πού τή λένε) "ὠσία". Πρῶτον λοιπόν, σύμφωνα μέ τό δεύτερο ὄνομα (δηλαδή "ἐσσία"), εἶναι λογικό νά ἀποκαλεῖται "Ἑστία" ἡ οὐσία τῶν πραγμάτων, ἀλλά ἐπειδή καί αὐτό πού μετέχει τῆς οὐσίας ἐμεῖς τό λέμε "ἔστιν", εἶναι ἐπίσης σωστό νά ὀνομάζεται "Ἑστία"· διότι μᾶς φαίνεται ὅτι παλαιότερα τήν οὐσία τήν ὀνομάζαμε "ἐσσία". Ἀλλά καί γιά τίς θυσίες, ἄν κάποιος (401δ) τό κατανοήση, θά ἀντιληφθῆ ὅτι ἔτσι τά ἐννοοῦν αὐτοί πού τά ἔδωσαν· Γιατί τό νά θυσιάζουν στήν Ἑστία πρῶτα καί πρίν ἀπ'ὅλους τούς θεούς εἶναι λογικό γιά ἐκείνους πού ὠνόμασαν τήν οὐσία τῶν πάντων "ἐσσία". Ὅσοι ὅμως τήν ὠνόμασαν "ὠσία", αὐτοί συμφωνοῦν μέ τήν ἄποψη τοῦ Ἡράκλειτου ὅτι ὅλα τά ὄντα κινοῦνται καί κανένα δέν παραμένει ἀκίνητο. Τήν αἰτία λοιπόν καί τόν ἡγετικό ρόλο σ' αὐτά τόν ἔχει αὐτό πού ὠθεῖ (σπρώχνει), καί ἑπομένως σωστό εἶναι νά λέγεται "ὠσία". Καί αὐτά (401ε) ἄς μείνουν ἔτσι, γιατί λέγονται ἀπό μή γνωρίζοντες· μετά ἀπ'τήν Ἑστία εἶναι δίκαιο νά ἐξετάσωμε ὅμως γιά τή Ρέα καί τόν Κρόνο. Παρ'ὅλο πού τό ὄνομα τοῦ Κρόνου ἤδη τό ἐξετάσαμε. Ἐνδεχομένως ὅμως νά μή γίνομαι κατανοητός.

Ἑρμογένης
Γιατί ἔτσι, Σωκράτη;

Σωκράτης
Ἀγαπητέ Ἑρμογένη, ἕνα πλῆθος σοφῶν σκέψεων ἦρθε στό νοῦ μου.

Ἑρμογένης
Καί ποιό εἶναι αὐτό;

Σωκράτης
Εἶναι ἀστεῖο νά τό πῶ, ἀλλά νομίζω ὅτι ἔχει κάποια πιθανότητα.

Ἑρμογένης
Ποιά πιθανότητα;

Σωκράτης
Θαρρῶ πώς βλέπω τόν Ἡράκλειτο νά λέη παληές σοφίες, πού ἔγιναν τήν ἐποχή τοῦ Κρόνου καί τῆς Ρέας, πού τίς ἔλεγε καί ὁ Ὅμηρος.
   
Ἑρμογένης
Τί θέλεις νά πῆς;

Σωκράτης
Λέει κάπου ὁ Ἡράκλειτος ὅτι "τά πάντα προχωροῦν καί κανένα δέν μένει ἀκίνητο" καί παρομοιάζοντας τά ὄντα μέ ροή ποταμοῦ, λέει ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά μπῆς δύο φορές στόν ἴδιο ποταμό.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι εἶναι.

Σωκράτης 
Καί τί λοιπόν; νομίζεις ὅτι σκεφτόταν διαφορετικά ἀπ'τόν Ἡράκλειτο αὐτός πού ὠνόμασε τούς προγόνους τῶν ἄλλων θεῶν Ρέα καί Κρόνο; Νομίζεις δηλαδή ὅτι ἀπό σύμπτωση ἔδωσε καί στούς δύο ὀνόματα ρευμάτων; Ὅπως ὁ Ὅμηρος ἐπίσης "τόν Ὠκεανό γέννεση τῶν θεῶν" ὀνομάζει "καί μητέρα τήν Τηθύν"· νομίζω ὅμως καί ὁ Ἡσίοδος. Λέει κάπου ἐπίσης καί ὁ Ὀρφέας ὅτι
πρῶτος ὁ καλλίρροος Ὠκεανός ἦρθε σέ γάμο, (402γ) ὁ ὁποῖος τότε
παντρεύτηκε τήν ἀδελφή του ἀπ'τήν ἴδια μάνα, τήν Τηθύν.

Πρόσεξε λοιπόν ὅτι αὐτά καί μεταξύ τους συμφωνοῦν ἀλλά καί ὅλα γενικῶς ὁδηγοῦν στή θεωρία τοῦ Ἡράκλειτου.

Ἑρμογένης
Σωστά μοῦ φαίνεται πώς τό λές, Σωκράτη· ἀλλ΄ὅμως δέν κατανοῶ τί σημαίνει τό ὄνομα τῆς Τηθύος.
   
Σωκράτης
Στήν πραγματικότητα ὅμως αὐτό σημαίνει ὅτι εἶναι ὄνομα πηγῆς λίγο συγκαλυμμένο· διότι αὐτό πού κοσκινίζεται καί (402δ) αὐτό πού στραγγίζεται εἶναι ἀπεικόνιση τῆς πηγῆς· ἀπ'αὐτά τά δύο ὀνόματα ἔχει συντεθεῖ ἡ "Τηθύς" σάν ὄνομα.

Ἑρμογένης
Αὐτό, Σωκράτη, εἶναι πολύ ἔξυπνο.

Σωκράτης
Γιατί νά μήν εἶναι; ἀλλά ποιό εἶναι τό ἑπόμενο; γιά τό Δία τά εἴπαμε.

Ἑρμογένης
Ναί. 

Σωκράτης
Ἄς ποῦμε λοιπόν γιά τά ἀδέλφια του, καί γιά τόν Ποσειδώνα καί γιά τόν Πλούτωνα καί γιά τό ἄλλο ὄνομα μέ τό ὁποῖο τόν ὀνομάζουν.

Ἑρμογένης
Βεβαίως.

Σωκράτης
Τό ὄνομα τοῦ Ποσειδῶνα λοιπόν μοῦ φαίνεται πώς δόθηκε ἀπ'αὐτόν (402ε) πού τόν πρωτο-ονόμασε ἔτσι, ἐπειδή ἡ φύση τῆς θάλασσας τόν ἐμπόδισε καθώς βάδιζε καί δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά προχωρήση,  ἀλλά τοῦ ἔδεσε τά πόδια σάν δεσμός. Τόν πρωταίτιο θεό αὐτῆς τῆς δύναμης λοιπόν τόν ὠνόμασε "Ποσειδῶνα", ἐπειδή ἦταν σάν νά τοῦ ἔδεσε τά πόδια (ποσίδεσμος)· ἀλλά τό Ε μᾶλλον προστέθηκε ἐπειδή ταίριαζε. Ἴσως ὅμως καί νά μή σημαίνει αὐτό, γιατί ἀρχικά λεγόταν (Πολλειδών) μέ δύο λάβδα ἀντί τοῦ σῖγμα, (403α) ἐπειδή ὁ θεός γνωρίζει πολλά. Ἴσως πάλι ὠνομάσθηκε ἔτσι καί ἀπό τό σείω (κινῶ) "ὁ σείων", μέ τήν προσθήκη τοῦ πεῖ καί τοῦ δέλτα. Ἐπίσης, τ' ὄνομα τοῦ Πλούτωνα, δόθηκε ἀπ'τήν προσφορά τοῦ πλούτου, καθ' ὅτι ὁ πλοῦτος ἀντλεῖται κάτω ἀπ'τή γῆ· τόν Ἅδη ἐπίσης, οἱ πιό πολλοί μοῦ φαίνεται πώς τόν λένε μ' αὐτό τό ὄνομα ἀπ' τό ἀόρατο (ἀϊδές), καί φοβούμενοι τό ὄνομα τόν ἀποκαλοῦν Πλούτωνα.

(403β) Ἑρμογένης
Ἐσένα ὅμως πῶς σοῦ φαίνεται, Σωκράτη;

Σωκράτης
Ἐμένα τουλάχιστον μοῦ φαίνεται ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν παρασυρθεῖ ποικιλοτρόπως γιά τή δύναμη αὐτοῦ τοῦ θεοῦ κι εἶναι ἀδικαιολόγητο νά τόν φοβοῦνται. Καί τόν φοβοῦνται μάλιστα, ἐπειδή, ὅταν κάποιος ἀπό μᾶς πεθάνη, μένει ἐκεῖ γιά πάντα, καί (ἐξ αἰτίας τοῦ) ὅτι ἐκεῖ πηγαίνει ἡ ψυχή ὅταν φύγη ἀπ'τό σῶμα, αὐτό εἶναι πού φοβοῦνται· κι ὅλα αὐτά μοῦ φαίνεται ὅτι ὁδηγοῦν στό ἴδιο συμπέρασμα, τόσο ἡ κυριαρχία τοῦ θεοῦ ὅσο καί τό ὄνομά του.
   
Ἑρμογένης
Μέ ποιό τρόπο;

Σωκράτης
Ἐγώ θά σοῦ πῶ αὐτά βέβαια πού μοὔρχονται στό νοῦ. Γιά πές μου· ποιός δεσμός ἀπό τούς δύο εἶναι ἰσχυρότερος γιά ὁποιοδήποτε ζῶο ὥστε νά μένη ὁπουδήποτε, ἡ ἀνάγκη, ἤ ἡ ἐπιθυμία;

Ἑρμογένης
Πολύ ξεχωρίζει ἡ ἐπιθυμία, Σωκράτη.

Σωκράτης
Φαντάζεσαι λοιπόν ὅτι δέν θά ἐγκατέλειπαν πολλοί τόν Ἄδη, ἄν δέν ἔδενε μέ τόν ἰσχυρότατο δεσμό αὐτούς πού πᾶνε ἐκεῖ;
   
Ἑρμογένης
Ὁλοφάνερο.

Σωκράτης
Μέ κάποια ἐπιθυμία, καθώς φαίνεται, τούς δεσμεύει, ἄν βέβαια τούς δεσμεύει μέ τόν μεγαλύτερο δεσμό, καί ὄχι μέ τήν ἀνάγκη.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι φαίνεται.

Σωκράτης
Δέν εἶναι ὅμως καί οἱ ἐπιθυμίες ἐπίσης πολλές;

Ἑρμογένης
Ναί.

(403δ) Σωκράτης
Μέ τήν πιό μεγάλη ἄρα ἀπ' ὅλες τίς ἐπιθυμίες τούς δένει, ἄν βέβαια πρόκειται νά τούς κρατᾶ δεμένους μέ τόν μεγαλύτερο δεσμό.

Ἑρμογένης
Ναί. 

Σωκράτης
Ὑπάρχει λοιπόν ἄλλη μεγαλύτερη ἐπιθυμία ἐκτός ἀπό νά συνδέεται κάποιος μέ κάποιον πού νομίζει ὅτι ἐξ αἰτίας του θά γίνη πιό καλός;
   
Ἑρμογένης
Μά τό Δία, Σωκράτη, μέ κανένα τρόπο.

Σωκράτης
Γιαυτά ἑπομένως πρέπει νά ποῦμε, Ἑρμογένη, ὅτι κανείς ἕως τώρα ἀπ'αὐτούς πού εἶναι ἐκεῖ δέν θέλησε νά φύγη, οὔτε καί αὐτές οἱ Σειρήνες, (403ε) ἀλλά ἔχουν σαγηνευθεῖ κι ἐκεῖνες κι ὅλοι οἱ ἄλλοι· τόσο καλά λόγια, καθώς φαίνεται, ξέρει νά λέη ὁ Ἄδης, καί ἐξ αἰτίας αὐτοῦ τοῦ λόγου, ὁ θεός αὐτός εἶναι καί τέλειος σοφιστής καί μέγας εὐεργέτης αὐτῶν πού μένουν κοντά του, ὁ ὁποῖος μάλιστα καί γιά τούς ἐδῶ ζῶντες στέλνει πλῆθος ἀγαθῶν· τόσο πολλά εἶναι τά πλούτη πού ἔχει ἐκεῖ, καί ἀπ' αὐτά ἀπέκτησε τό ὄνομα "Πλούτων". Καί τό νά μή θέλη ὅμως νά συνυπάρχη μέ τούς ἀνθρώπους ὅταν  ἔχουν τά σώματά τους, ἀλλά μόνο τότε (404α) πού ἡ ψυχή εἶναι καθαρή ἀπ' ὅλα τά κακά καί τίς ἐπιθυμίες τοῦ σώματος, δέν νομίζεις  ὅτι εἶναι χαρακτηριστικό φιλοσόφου καί ὀρθά σκεπτομένου; καθ' ὅτι μόνο ἔτσι θά τούς ἐξουσιάζη, ἄν τούς δέση μέ τήν ἐπιθυμία τῆς ἀρετῆς, ἐνῶ ὅταν ἔχουν τά ἐρεθίσματα (πετάγματα, ὁρμές) καί τή μανία τοῦ σώματος, οὔτε ὁ Κρόνος ὁ πατέρας (τῶν θεῶν) δέν θά μποροῦσε νά τούς κρατήση μαζί του, δένοντάς τους μέ τά λεγόμενα δικά του δεσμά.

Ἑρμογένης
Φαίνεται ὅτι κάτι θέλεις νά πῆς, Σωκράτη.

Σωκράτης
Καί τό ὄνομα "Ἅδης", Ἑρμογένη, πολύ ἀπέχει ἀπό τό ἀιδής (δηλαδή ἀόρατος) νά ἔχη ὀνομασθεῖ, ἀλλά πιό πολύ ἐπειδή γνωρίζει ὅλα τά καλά, γιαυτό  ὠνομάσθηκε "Ἅδης" ἀπό τόν νομοθέτη.

Ἑρμογένης
Ἄς εἶναι· ἀλλά γιά τή Δήμητρα, τήν Ἥρα, τόν Ἀπόλλωνα, τήν Ἀθηνᾶ τόν Ήφαιστο, τόν Ἄρη καί τούς ἄλλους θεούς, τί θά ποῦμε;

Σωκράτης
Ἡ Δήμητρα φαίνεται ὅτι ἀπ'τό δόσιμο τῆς τροφῆς, πού τήν δίνει σάν μητέρα "Δημήτηρ" ὠνομάσθηκε, ἡ Ἥρα πού ἦταν ἀξιέραστη (404γ), γιαυτό μάλιστα καί λέγεται ὅτι ὁ Ζεύς τήν κατέκτησε ἐπειδή τήν ἀγάπησε. Ἴσως ὅμως, μετεωρολογώντας ὁ νομοθέτης, τόν ἀέρα τόν ὠνόμασε μυστικά "Ἥρα", βάζοντας τό ἀρχικό γρᾶμμα τελευταῖο· θά τό καταλάβης βέβαια, ἄν προφέρης συνεχῶς τό ὄνομα τῆς Ἥρας. Καί τό "Φερρέφαττα" ἐπίσης· πολλοί τό φοβοῦνται αὐτό τό ὄνομα ὅπως καί τό "Ἀπόλλων", ἐξ αἰτίας τῆς ἀπειρίας τους, ὅπως φαίνεται, σχετικά μέ τήν ὀρθότητα τῶν ὀνομάτων. Κι ὅταν τό μετατρέπουν σκέφτονται τήν "Φερσεφόνην" καί τούς φαίνεται φοβισίμιο· αὐτό ὅμως μᾶς στέλνει μήνυμα (404δ) ὅτι ἡ θεά εἶναι σοφή. Καθόσον μάλιστα τά πράγματα κινοῦνται, αὐτό πού μπορεῖ νά τά προσεγγίζει νοητικά καί νά τά ψηλαφίζη καί νά τά ἀκολουθῆ θά εἶναι ἡ σοφία. Ἐξ αἰτίας λοιπόν τῆς σοφίας καί τῆς ψηλάφισης αὐτοῦ πού κινεῖται, σωστό θά ἦταν νά ὀνομάζεται "Φερέπαφα" ἤ κάτι τέτοιο ―γιά τό ὁποῖο ζεῖ μαζί της καί ὁ Ἅδης πού εἶναι σοφός, ἐπειδή εἶναι τέτοια (σοφή)―  ἀλλά τώρα ἀλλάζουν τό ὄνομά της περισσότερο χάριν εὐφωνίας παρά γιά τήν ἀλήθεια, καί τήν ἀποκαλοῦν "Φερρέφατταν". Τό ἴδιο καί γιά τόν (404ε) Ἀπόλλωνα, ὅπως λέω, ὅτι πολλοί ἔχουν φοβηθεῖ γιά τό ὄνομα αὐτοῦ τοῦ θεοῦ, σάν νά δηλώνη κάτι φρικτό· ἤ δέν τό ἔχεις ἀντιληφθεῖ;
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα, καί λές τήν ἀλήθεια.

Σωκράτης 
Καί ὅπως μοῦ φαίνεται, (αὐτό τό ὄνομα) ἐκφράζει ἄριστα τή δύναμη αὐτοῦ τοῦ θεοῦ.
   
Ἑρμογένης
Μέ ποιό τρόπο;

Σωκράτης
Θά προσπαθήσω νά σοῦ πῶ βέβαια αὐτό πού φαντάζομαι· διότι δέν (405α) ὑπάρχει κανένα ὄνομα, πού, ἄν κι εἶναι ἕνα, νά ταιριάζη τόσο πολύ καί στίς τέσσαρεις δυνάμεις τοῦ θεοῦ, ὥστε μέ ὅλες νά ἔχη ἐπαφή καί νά σημαίνη κατά κάποιο τρόπο καί τή μουσική καί τή μαντική καί τήν ἰατρική καί τήν τοξευτική.
   
Ἑρμογένης
Λέγε λοιπόν· διότι μοῦ τό ἐμφανίζεις πολύ παράξενο αὐτό τό ὄνομα.
   
Σωκράτης
Ἁρμονικότατος μάλιστα, ἐπειδή εἶναι καί μουσικός ὁ θεός. Κατά πρῶτον λοιπόν ὁ καθαρμός (ἀπό ἐνοχές) καί οἱ ἐξαγνισμοί σύμφωνα καί μέ τήν ἰατρική καί μέ τήν μαντική ἀλλά καί μέ τά ἰατρικά (405β) φάρμακα καί μέ μαντικούς καθαρμούς μέ θειάφι καί μέ λουτρά πού γίνονται σέ τέτοιες περιπτώσεις καί μέ ραντισμούς, ὅλα αὐτά ἕνα μποροῦν νά κάνουν, δηλαδή, νά καταστήσουν τόν ἄνθρωπο καθαρό καί ὡς πρός τό σῶμα καί ὡς πρός τήν ψυχή· ἤ ὄχι;

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Ὁ θεός λοιπόν πού καθαρίζει καί ξεπλένει καί ἀπελευθερώνει ἀπ'  αὐτά τά κακά, αὐτός θά εἶναι;
   
Ἑρμογένης.
Βεβαιότατα

Σωκράτης
Συνεπῶς, ὡς πρός τίς ἀπελευθερώσεις καί τούς ἐξαγνισμούς, (405γ) καί ἐπειδή εἶναι γιατρός τέτοιων κακῶν, "Ἀπολούων" θά ἦταν σωστό νά ὀνομάζεται· ὡς πρός τήν μαντική ὅμως καί τό ἀληθινό (τό ἀδιάψευστο) καί τό ἁπλοῦν ―ἐπειδή κι αὐτά τό ἴδιο σημαίνουν― ὅπως ἀκριβῶς τόν ἀποκαλοῦν κι οἱ Θεσσαλοί, πολύ σωστότερο θά ἦταν (Ἀπολούων) νά ὀνομάζεται· γιατί ὅλοι οἱ Θεσσαλοί, τόν λένε "Ἄπλουν" αὐτό τόν θεό. Καί ἐπειδή κτυπᾶ (βάλλει) συνεχῶς μέ τό βέλος καί εἶναι ἀσύγκριτος στήν τοξοβολία, εἶναι "Ἀειβάλλων". Ὡς πρός τή μουσική ἐπίσης πρέπει νά ὑποθέσωμε ὅτι (ὅπως ἀκριβῶς καί στίς λέξεις ἀκόλουθος καί ἄκοιτις) σέ πολλά μέρη τό ἄλφα σημαίνει μαζί, ἔτσι κι ἐδῶ τήν ταυτόχρονη (ὁμοῦ) περιφορά καί γύρω ἀπ' τόν οὐρανό, πού τούς ὀνομάζουν "πόλους", ἀλλά καί τήν ἁρμονία (405δ) γύρω ἀπ' τήν ὠδή (τραγούδι), πού ὀνομάζεται συμφωνία, καί ὅτι ὅλ' αὐτά καθώς λένε οἱ εὐφυεῖς στή μουσική καί τήν ἀστρονομία μέ κάποια ἁρμονία περιφέρονται ὅλα συγχρόνως· κι αὐτός ὁ θεός διά τῆς ἁρμονίας τά ἐποπτεύει, κινῶντας συγχρόνως ὅλ' αὐτά καί γιά τούς θεούς καί γιά τούς ἀνθρώπους· ὅπως λοιπόν αὐτόν πού κινεῖται μαζί (ὁμοκέλευθο) καί τή σύζυγο (ὁμόκοιτιν) τούς καλέσαμε "ἀκόλουθον" καί "ἄκοιτιν" ἀλλάζοντας τό "ὁμο-" μέ "ἀ-", ἔτσι καί "Ἀπόλλωνα" καλέσαμε (405ε) αὐτόν πού ἐκινεῖτο μαζί ("ὁμοπολῶν"), βάζοντας ἄλλο ἕνα λάβδα, γιά νά μήν ἔχη τό ἴδιο ὄνομα μέ τό δυσάρεστο* ὅνομα. Καί τώρα κάποιοι καχύποπτοι πού δέν κατανοοῦν σωστά τή δύναμη τοῦ ὀνόματος τό φοβοῦνται σά νά σημαίνη κάποια φθορά· πιό πολύ ὅμως (406α), ὅπως λέγαμε πρίν, ἁπλώνει καί ἐφάπτεται μέ ὅλες τίς δυνάμεις τοῦ θεοῦ· εἶναι ἁπλός, πάντοτε ρίχνει βέλη, ἐξαγνίζει (καθαρίζει), περιφέρεται συγχρόνως μέ ἄλλα (ὁμοπολεῖ). Καί στίς "Μοῦσες" ὅμως καί γενικά στή μουσική ἀπ' τό "μῶσθαι", ὅπως φαίνεται, καί ἀπ' τήν ἀναζήτηση καί τή φιλοσοφία τίς ἐπωνόμασε μέ αὐτό τό ὄνομα. Στή Λητώ ἐπίσης, ἀπό τήν πραότητα τῆς θεᾶς,  γιά τήν προθυμία πού ἔχει σέ ὅσα τῆς ζητήσει ὁ καθένας. Ἴσως πάλι ἔτσι πού τήν ἀποκαλοῦν οἱ ξἐνοι ―γιατί πολλοί τή λένε "Ληθώ"― καί μοιάζει νά συμφωνῆ ὄχι μέ τή σκληρότητα τοῦ ἤθους, ἀλλά μέ τήν εὐγένεια καί τήν ἡπιότητα νά λέγεται "Ληθώ" (406β) ἀπ' αὐτούς πού τή λένε ἔτσι. Ἡ "Ἄρτεμις" ἐπίσης γιά τό ἄρτιο καί φρόνιμο καθώς φαίνεται, καί γιά τήν ἐπιθυμία τῆς παρθενίας· Ἴσως ὅμως νά τήν ὠνόμασε κριτή τῆς ἀρετῆς, αὐτός πού ὠνόμασε ἔτσι τή θεά, πιθανόν ὅμως καί ἐπειδή μισοῦσε τήν παιδογονία (καρπό τῆς συνουσίας) τοῦ ἄνδρα μέ τή γυναίκα· ἤ γιά κάποιο ἀπ'αὐτά, ἤ καί γιά ὅλα νά δόθηκε στή θεά τό ὄνομα, ἀπ' αὐτόν πού τό ἔδωσε.

*Ὁ Ἀπόλλων ἔχει δύο λάβδα, ἐνῶ ἡ λέξη "ἀπολῶν" (μετοχή τοῦ ρ. ἀπόλλυμι) ἔχει τή δυσάρεστη, σέ σχέση μέ τό ὄνομα τοῦ θεοῦ Ἀπόλλωνα, σημασία (ἀφανίζομαι, χάνομαι).

Ἑρμογένης.
Καί τί σημαίνει ὁ "Διόνυσος" καί ἡ "ἀφροδίτη;

Σωκράτης
Σπουδαῖα πράγματα ρωτᾶς, γιέ τοῦ Ἱππονίκου. Ἀλλά τά ἔχομε πεῖ καί μέ σπουδαῖο τρόπο τά ὀνόματα αὐτῶν (406γ) τῶν θεῶν καί μέ παιδικό. Γιά τόν σπουδαῖο ὅμως νά ρωτήσης κάποιους ἄλλους, ὅσο γιά τόν παιδικό τίποτε δέν ἐμποδίζει νά τόν ἐξετάσομε· ἐπειδή καί οἱ θεοί ἀγαποῦν τό παιγνίδι. Καί ὁ Διόνυσος μοιάζει νά εἶναι αὐτός πού δίνει τόν οἶνο καί ὀνομάζεται "Διδοίνυσος" χάριν ἀστειότητος, καί ὁ οἶνος πάλι, διότι πολλούς ἀπ' αὐτούς πού πίνουν τούς κάνει νά νομίζουν ὅτι ἔχουν νοῦ ἐνῶ δέν ἔχουν, καί δικαίως ἔπρεπε "οἰόνους" νά ὀνομασθῆ. Ὅσο γιά τήν ἀφροδίτη δέν ἀξίζει νά ἀντιλέγομε πρός τόν Ἡσίοδο, ἀλλά (406δ) θά πρέπει νά συμφωνήσωμε ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς γέννησής της ἀπ'τόν ἀφρό ὠνομάσθηκε "ἀφροδίτη".

Ἑρμογένης
Ἀλλ' ὅμως οὔτε γιά τήν Ἀθηνᾶ θά παραλείψης νά πῆς, σάν Ἀθηναῖος πού εἶσαι, Σωκράτη, οὔτε γιά τόν Ἥφαιστο καί τόν Ἄρη.
   
Σωκράτης
Οὔτε πρέπει βέβαια.

Ἑρμογένης
Σίγουρα ὄχι.

Σωκράτης
Λοιπόν τό ἕνα της ὄνομα δέν εἶναι δύσκολο νά ποῦμε γιατί δόθηκε.

Ἑρμογένης
Ποιό;

Σωκράτης
"Παλλάδα" τήν ἀποκαλοῦμε (ἄν δέν κάνω λάθος).

Ἑρμογένης
Πῶς ὄχι;

Σωκράτης
Ἐπιπλέον, ἄν σκεφτοῦμε ὅτι αὐτό τῆς δόθηκε ἀπ' τόν ἔνοπλο χορό (406ε), ὅπως ἐγώ νομίζω, σωστά θά σκεφθοῦμε· διότι, ἄν κάποιος ἤ τόν ἑαυτόν του ὑψώνη ἤ κάτι ἄλλο εἴτε ἀπό τή γῆ εἴτε στά (407α) χέρια του τό κινεῖ ("πάλλει") καί κινεῖται ("πάλλεται"), λέμε καί ὅτι χορεύει ἀλλά καί κάνω κάτι νά χορεύη.

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Συνεπῶς αὐτή τή λέμε "Παλλάδα".

Ἑρμογένης
Καί σωστά βεβαίως. Ἀλλά τό ἄλλο ὄνομα πῶς τό ἐξηγεῖς;

Ἑρμογένης
Τῆς Ἀθηνᾶς ἐννοεῖς;

Ἑρμογένης
Ναί. 

Σωκράτης
Αὐτό εἶναι βαθύτερο, φίλε. Φαίνεται ὅμως ὅτι κι οἱ παλαιοί τήν Ἀθηνά τή θεωροῦσαν ὅπως καί σήμερα τήν θεωροῦν οἱ ἱκανοί στά  Ὁμηρικά ἔπη (407β). Γιατί οἱ πιό πολλοί ἀπ'αὐτούς ἐξηγῶντας τόν ποιητή λένε, ὅτι τήν Ἀθηνᾶ αὐτός τήν ἔχει ἀναπαραστήσει ὡς νοῦ καί διάνοια, καί αὐτός πού φτιάχνει τά ὀνόματα φαίνεται ὅτι κάτι τέτοιο σκέφθηκε γιαυτήν, καί ἀκόμη μεγαλοπρεπέστερα λέγοντάς την θεοῦ νόησιν σάν νά ἔλεγε ὅτι αὐτή εἶναι "ἁ θεονόα", χρησιμοποιῶντας τό ἄλφα μέ ξένη διαλέκτο ἀντί τοῦ ἦτα καί τό ἰῶτα καί τό σῖγμα ἀφαιρῶντας (ἀπό τήν νόησιν). Ἴσως πάλι οὔτε γι αὐτή τήν αἰτία, ἀλλά ἐπειδή κατανοεῖ τά θεῖα πολύ διαφορετικά ἀπ' τούς ἄλλους τήν ὀνόμασε "Θεονόην". Καί καθόλου δέν διαφέρει ἀπ'τό νά ἤθελε νά τήν προσφωνήση νόηση τῶν ἠθῶν ἐπειδή ἡ θεά αὐτή εἶναι "Ἠθονόη"· (407γ) ἀλλάζοντάς το ὅμως ἀργότερα ἤ ὁ ἴδιος ἤ κάποιοι ἄλλοι σέ πιό σωστό ὅπως νόμιζαν, "Ἀθηνά" τήν ὠνόμασαν.

Ἑρμογένης
Καί γιά τόν Ἥφαιστο,  τί ἔχεις νά πῆς;

Σωκράτης
Μήπως ρωτᾶς γιά τό γενναῖο ἄνδρα τόν περί τοῦ "φωτός εἰδήμονα";

Ἑρμογένης
Φαίνεται.

Σωκράτης
Δέν εἶναι στόν καθένα φανερό ὅτι εἶναι "Φαῖστος", κι ἔχει προσλάβει τό ἦτα;
   
Ἑρμογένης
Ἐνδεχομένως, ἄν δέν ἔχης καί ἄλλη γνώμη, καθώς φαίνεται.

Σωκράτης
Γιά νά μή φανῆ (ἄν ἔχω), ρώτησε γιά τόν Ἄρη.

Ἑρμογένης
Ρωτῶ.

(407δ) Σωκράτης
Ἄν θέλης, ὅμως, καί ὡς πρός τό ἀρρενωπό καί ὡς πρός τό ἀνδρεῖο τοῦ χαρακτῆρος, "Ἄρης" θά εἶναι· ἀκόμη ὅμως καί ἀπό τό ἄκαμπτο καί ἀπό τό ἀμετάβλητο τοῦ χαρακτῆρος, πού λέγεται "ἄρρατον", κι ἔτσι πάλι γενικά, στόν πολεμικό θεό θά ἅρμοζε νά λέγεται Ἄρης.
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Πρός θεοῦ λοιπόν, ἄς ἀφήσωμε τά ὀνόματα τῶν θεῶν, γιατί ἔχω φοβηθεῖ νά συζητῶ γιαυτούς· Πρότεινε ὅμως ὅποια ἄλλα ὀνόματα θέλεις "καί τότε θά δῆς ποιά εἶναι τ' ἄλογα" τοῦ Εύθύφρονα.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι θά κάνω, ἕνα ὅμως θά σέ ρωτήσω ἀκόμη γιά τόν Ἑρμῆ, ἐπειδή ὁ Κρατύλος λέει ὅτι δέν εἶμαι Ἑρμογένης. Ἄς προσπαθήσωμε λοιπόν νά ἀναλύσωμε καί τόν "Ἑρμῆ" τί σημαίνει τό ὄνομά του, γιά νά μάθωμε ἄν λέει κάτι αὐτός ἐδῶ (ὁ Κρατύλος).
   
Σωκράτης
Ἀλλά πράγματι, μοιάζει βέβαια ὁ "Ἑρμῆς" νά εἶναι σάν κάτι πού ἔχει σχέση μέ τό λόγο, καί ὅτι εἶναι διερμηνέας καί ἀγγελιαφόρος καί μέ διάθεση (408α) πρός τήν κλοπή καί τήν ἐξαπάτηση (τό ξεγέλασμα) μέ τά λόγια καί ἐπιτήδειος στό ἐμπόριο, καί στό σύνολό της αὐτή ἡ ἐνασχόληση ἀφορᾶ στή δύναμη τοῦ λόγου· κι ὅπως λέγαμε πιό πρίν τό "νά μιλᾶς" εἶναι ἀνάγκη ἔκφρασης, καί τό "μηχανεύτηκε", πού σέ πολλά σημεῖα χρησιμοποιεῖ καί ὁ Ὅμηρος, ὅπως λένε, καί αὐτό πάλι, σημαίνει τό νά ἐπινοῆς. Ἀπ'αὐτά τά δύο λοιπόν, τό "νά μιλᾶς" καί τό "μηχανεύτηκε" ―τό "λέγειν" πράγματι σημαίνει "νά μιλᾶς"― ἀκριβῶς ὅπως μᾶς ἐπιβάλλει γιαυτόν τό θεό (408β) ὁ νομοθέτης· "ἄνθρωποι, ὅποιος μηχανεύτηκε τό νά μιλᾶμε, δίκαια θά 'πρεπε νά λέγεται ἀπό 'μᾶς εἰρέμης"· τώρα ὅμως ἐμεῖς, ὅπως νομίζομε, ὀμορφαίνοντάς του τό ὄνομα τόν λέμε "Ἑρμῆ". Τό ἴδιο καί ἡ Ἶρις ἀπ'τό εἴρειν μοιάζει νά τήν ὀνομάζουν ἔτσι, λόγω τοῦ ὅτι ἦταν ἀγγελιαφόρος.
   
Ἑρμογένης
Ἄρα πολύ σωστά μοῦ φαίνεται, μά τό Δία, ὅτι τό λέει ὁ Κρατύλος πώς δέν εἶμαι Ἑρμογένης· ἐπειδή δέν ἔχω εὐφράδεια λόγου.
   
Σωκράτης
Κι αὐτό μέ τόν Πάνα, πού εἶναι γιός τοῦ Ἑρμῆ καί ἔχει δυό μορφές, ἔχει ἐπίσης τή δική του λογική, σύντροφε.
   
(408γ) Ἑρμογένης
Πῶς τό ἐννοεῖς;

Σωκράτης
Ξέρεις ὅτι ὁ λόγος φανερώνει τό κάθε τί καί πάντα στριφογυρίζει καί περιφέρεται, καί εἶναι διπλός· καί ἀληθινός καί ψεύτικος. 
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Τό ἀληθινό μέρος του λοιπόν εἶναι εὐθύ καί θεϊκό καί κατοικεῖ πάνω μαζί μέ τούς θεούς, ἐνῶ τό ψεύτικο κάτω, ἀνάμεσα στούς  πιό πολλούς ἀνθρώπους καί εἶναι σκληρό καί τραγικό· ἀπό ἐδῶ προέρχονται οἱ πιό πολλοί μῦθοι καί τά ψέματα, γιά τόν τραγικό βίο.
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Σωστά ἑπομένως, αὐτός πού φανερώνει τό πᾶν (τό κάθε τί) καί πάντα περιπολεῖ (408δ) θά εἶναι "Πάν αἰπόλος", γιός τοῦ Ἑρμῆ μέ δυό φύσεις, ἀπ'τό πάνω μέρος εὐθύς, καί ἀπό κάτω σκληρός καί τραγοειδής. Καί ὁ Πάν, ἤ λόγος εἶναι ἤ ἀδελφός τοῦ λόγου, ἐφ'ὅσον εἶναι γιός τοῦ Ἑρμῆ· καί δέν εἶναι καθόλου παράξενο ὁ ἀδελφός νά μοιάζη στόν ἀδελφό. Ὅπως σοῦ ἔλεγα ὅμως, καλότυχε, ἄς ξεφύγομε πιά ἀπό τούς θεούς.
   
Ἑρμογένης
Ἀπ' αὐτούς τούς θεούς, Σωκράτη, ἄς ξεφύγομε ἄν θέλης. Γιά τούς ἄλλους ὅμως τί σέ ἐμποδίζει νά μιλήσωμε, ὅπως γιά τόν ἥλιο καί τή σελήνη καί τά ἄστρα καί τή γῆ καί τόν αἰθέρα καί τόν ἀέρα καί τή φωτιά (408ε) καί τό νερό καί τίς ἐποχές καί τόν ἑνιαυτό (ἔτος);
   
Σωκράτης
Συχνά μέ προστάζεις βέβαια, ὅμως θά τό ἐπιδιώξω, ἄν αὐτό σοῦ εἶναι εὐχάριστο.
   
Ἑρμογένης
Καί βέβαια μοῦ εἶναι εὐχάριστο.

Σωκράτης
Καί ποιό θέλεις πρῶτο λοιπόν; ἤ νά ἐξετάσωμε τόν ἥλιο ὅπως εἶπες;
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Πιθανόν ὅμως νά φανῆ καλύτερα ἄν κάνη (409α) κάποιος χρήση τοῦ ὀνόματος στή δωρική διάλεκτο ―γιατί, τόν ὀνομάζουν "ἅλιον" οἱ Δωριεῖς ― καί "ἅλιος" θά εἶναι κατά τό "ἁλίζει" (συγκεντρώνει) στό ἴδιο μέρος τούς ἀνθρώπους ὅταν ἀνατείλη, ἴσως πάλι καί λόγω τῆς ἀέναης περιστροφικῆς κίνησης (ἀεί εἱλεῖ ἰών), ἴσως ὅμως καί ἐπειδή κινούμενος ποικίλλει αὐτά πού παράγονται ἀπ'τή γῆ· τό ποικίλλω βέβαια καί τό αἰολῶ σημαίνουν τό ἴδιο.
   
Ἑρμογένης
Καί τί σημαίνει ἡ "σελήνη";

Σωκράτης
Αὐτό τό ὄνομα λοιπόν, φαίνεται ὅτι στενοχωρεῖ τόν Ἀναξαγόρα.

Ἑρμογένης
Τί ἐννοεῖς;

Σωκράτης
Φαίνεται ὅτι τό ὄνομα σελήνη δηλώνη ἀπό παληά αὐτό πού ἔλεγε κι ἐκεῖνος πρόσφατα, (409β) ὅτι ἀπ' τόν ἥλιο ἔχει τό φῶς της.
Ἑρμογένης
Πῶς τό ἐννοεῖς;

Σωκράτης
Ἐπειδή κατά κάποιο τρόπο τό "σέλας" καί τό "φῶς" σημαίνει τό ἴδιο.

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Μέ κάποιο τρόπο εἶναι πάντα νέον καί ἕνον (προηγούμενο) αὐτό τό φῶς πού ἀναφέρεται στή σελήνη, ἄν βέβαια λένε τήν ἀλήθεια οἱ Ἀναξαγόρειοι· καθ' ὅτι κινούμενος πάντα κυλικά ὁ ἥλιος γύρω ἀπ' αὐτήν, τῆς ρίχνει πάντα νέον φῶς ἐνῶ τό ἕνον (τό παληό) ὑπάρχει ἀπό τόν προηγούμενο μήνα.
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
"Σελαναίαν" ἐπίσης τήν ὀνομάζουν πολλοί.

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Καί ἐπειδή ἔχει σέλας (φῶς) νέον καί ἕνον πάντα, "Σελαενονεοάεια" (409γ) δικαιότατα θά ἔπρεπε νά λέγεται, ἔχει ὅμως ἀνασυντεθεῖ λέγεται "Σελαναία".
   
Ἑρμογένης
Αὐτό τό ὄνομα, Σωκράτη, φαίνεται διθυραμβικό. Ἀλλά γιά τό μῆνα καί τά ἄστρα τί ἔχεις νά πῆς;
   
Σωκράτης
Ὁ "μήνας" κανονικά θά ἔπρεπε νά λέγεται "μείης" ἀπό τό "μειώνω", καί τά ἄστρα μοιάζει νά ἔχουν τήν ἐπωνυμία τῆς ἀστραπῆς. Καί ἡ  "ἀστραπή", ἐπειδή ἀναστρέφει τά "ὦπα" (πρόσωπα-μάτια), ἔπρεπε νά λέγεται "ἀναστρωπή", τώρα ὅμως λέγεται "ἀστραπή" γιά λόγους εὐφωνίας.
   
Ἑρμογένης
Ὅμως τό πῦρ καί τό ὕδωρ;

(409δ) Σωκράτης
Γιά τό "πῦρ" βρίσκομαι σέ ἀπορία· καί καθώς φαίνεται ἤ μέ ἔχει ἐγκαταλείψει ἡ εὐγλωττία τοῦ Εὐθύφρονα, ἤ ὅτι αὐτό εἶναι πολύ δύσκολο. Ἄκου λοιπόν τί ἔχω ἐπινοήσει γιά ὅλα τά παρόμοια, ὅταν βρεθῶ σέ ἀπορία.
   
Ἑρμογένης
Τί λοιπόν (ἔχεις ἐπινοήσει);

Σωκράτης
Θά σοῦ πῶ. Ἀπάντησέ μου ὅμως· ξέρεις νά πῆς μέ ποιό τρόπο τό ὠνόμασαν πῦρ;
Ἑρμογένης
Μά τό Δία, ὄχι βέβαια.

Σωκράτης
Σκέψου λοιπόν αὐτό πού ὑποπτεύομαι ἐγώ. Ἐννοῶ δηλαδή (409ε) ὅτι οἱ Ἕλληνες, καί μάλιστα ὅσοι ζοῦν κάτω ἀπό τήν ἐξουσία τῶν βαρβάρων, ἔχουν πάρει πολλά ὀνόματα ἀπ'τούς βαρβάρους.
   
Ἑρμογένης
Ἔ, καί λοιπόν;

Σωκράτης
Ἄν ὅμως κάποιος ψάχνει, σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική γλῶσσα νά βρῆ μέ ποιά λογική ἔχουν δοθεῖ τά ὀνόματα καί ὄχι μέ τή γλῶσσα ἀπ'τήν ὁποία ἔχουν προέλθει τά ὀνόματα, καταλαβαίνεις ὅτι θά ἀπορῆ.
   
Ἑρμογένης
Πολύ λογικό.

(410α) Σωκράτης
Βλέπε λοιπόν μήπως καί τό "πῦρ" εἶναι κάποιο βαρβαρικό ὄνομα. Οὔτε εἶναι εὔκολο ἐπίσης νά τό ἀποδώσωμε στήν Ἑλληνική  γλῶσσα, καθ' ὅσον, εἶναι γνωστό ὅτι ἔτσι τό ἀποκαλοῦν οἱ Φρῦγες, μέ μιά μικρή ἀπόκλιση· τό ἴδιο καί μέ τό "ὕδωρ" καί μέ τούς "κύνες" (σκύλους) καί ἄλλα πολλά.

Ἑρμογένης
Ἔτσι εἶναι αὐτά.

Σωκράτης
Δέν πρέπει νά τό παρακάνωμε λοιπόν μ' αὐτά, ἐπειδή γιά τέτοια ὀνόματα πολλά θά μποροῦσε νά πῆ κάποιος. Τό πῦρ λοιπόν καί τό ὕδωρ (410β) τά ἀφήνω στήν ἄκρη· ὁ ἀέρας ὅμως, Ἑρμογένη, μήπως ὠνομάσθηκε "ἀήρ" ἐπειδή σηκώνει (αἴρει) αὐτά πού βρίσκονται στή γῆ; ἤ καί ἐπειδή πάντα πνέει (ρεῖ); ἤ καί ἐπειδή γίνεται ρεῦμα ἀέρος ὅταν φυσᾶ (ρέη); Γιατί οἱ ποιητές τούς ἀνέμους τούς λένε "ἀήτας". Ἴσως πάλι ἐννοεῖ, ὅτι ἤθελε νά πῆ πνευματορροή, καί εἶπε "ἀητόρρουν" (ὁπότε μέ κάποιο τρόπο θέλει ἐπίσης νά πῆ, ὅτι εἶναι ἀέρας). Τόν αἰθέρα πάλι τόν ἀντιλαμβάνομαι κάπως ἔτσι· ὅτι ἐπειδή πάντα τρέχει (θεῖ) κινούμενος (ρέων) γύρω ἀπ'τόν ἀέρα, "αἰθεήρ" δικαιολογημένα θά λεγόταν. Ἡ γῆ ὅμως ὑποδηλώνει καλύτερα αὐτό πού θέλει ἄν κάποιος τήν ὀνομάση "γαῖαν". (410γ) Γιατί τή γῆ θά ἦταν πιό σωστό νά λέγεται γενέτειρα, ὅπως λέει ὁ Ὅμηρος· διότι τό "γεγάασιν" σημαίνει ὅτι ἔχουν γεννηθεῖ. Ἔτσι εἶναι· ποιό ἀκολουθεῖ ὅμως;

Ἑρμογένης
Οἱ ἐποχές, Σωκράτη, καί ὁ ἐνιαυτός καί τό ἔτος.

Σωκράτης
Τίς ὧρες λοιπόν πρέπει νά τίς ποῦμε ὅπως πιό παληά, μέ τήν Ἀττική προφορά, ἄν θέλης νά μάθης τό σωστὀ· καί λέγονται ΗΟΡΑΙ ἐπειδή ὁρίζουν τούς χειμῶνες καί τά καλοκαίρια καί τούς ἀνέμους καί τούς καρπούς πού βγαίνουν ἀπ'τή γῆ· καί ἐπειδή ὁρίζουν, δικαιολογημένα καλοῦνται "ὅραι". (410δ) Ὁ ἐνιαυτός ἐπίσης καί τό ἔτος εἶναι ἕνα καί τό αὐτό. Γιατί ἀφ'ἑνός φέρνει στήν ἐπιφάνεια ξεχωριστά τό καθένα ἀπ'αὐτά πού φύονται καί γεννιοῦνται, ἀφ'ἑτέρου τό ἴδιο τά ἐξετάζει μέσα του. Αὐτό λοιπόν, ὅπως καί νωρίτερα χωρίσαμε στά δύο τό ὄνομα τοῦ Δία καί ἄλλοι τόν ὀνόμαζαν Ζῆνα, ἄλλοι πάλι Δία, ἔτσι κι ἐδῶ, ἄλλοι τόν λένε "ἐνιαυτόν", δηλαδή μέσα στόν ἑαυτό του, καί ἄλλοι πάλι τό λένε "ἔτος", ἐπειδή ἐξετάζει (ἐτάζει)· ὅμως, ὁ πλήρης λόγος πού εἶναι τό "ἐν ἑαυτῶ ἐτάζον", ὑποδηλώνει ὅτι εἶναι ἕνα καί ἔχει χωριστεῖ στά δύο, ὥστε ἀπό ἕνα λόγο νά ἔχουν δημιουργηθεῖ δύο ὀνόματα, τόσο ὁ "ἐνιαυτός" ὅσο (410ε) καί τό "ἔτος".

Ἑρμογένης
Ἀναμφίβολα, Σωκράτη, σημειώνεις μεγάλη πρόοδο.

Σωκράτης
Νομίζω, ὅτι μοιάζω νά κυνηγῶ πάρα πολύ τή σοφία.

Ἑρμογένης
Ὁπωσδήποτε.

Σωκράτης
Σύντομα θά πῆς ἀκόμη πιό πολλά.

(411α) Ἑρμογένης
Μετά ἀπ' αὐτό τό εἶδος ὅμως, θά μοῦ ἄρεσε πολύ νά ἐξετάσωμε μέ ποιά ὀρθότητα ἔχουν δοθεῖ τά ὄμορφα ὀνόματα, ὅπως αὐτά πού ἀναφέρονται στήν ἀρετή, δηλαδή ἡ "φρόνησις" καί ἡ "σύνεσις" καί ἡ "δικαιοσύνη" καί ὅλα τά παρόμοια.
   
Σωκράτης
Ἀνοίγεις φυσικά, σύντροφε, ὄχι ἀσήμαντο κεφάλαιο ὀνομάτων· ἐφ' ὅσον ὅμως ἔχω φορέσει τή λεοντή*, δέν πρέπει νά δειλιάσω, ἀλλά θά πρέπει νά ἐξετάσω, ὅπως φαίνεται, τή φρόνηση καί τή σύνεση καί τή σκέψη καί τήν ἐπιστήμη καί ὅλα τά ἄλλα, ὅσα λές (411β) ὡραῖα ὀνόματα.

* ἐννοεῖται, γιά νά ... "ὑποδυθῆ" τό ρόλο τοῦ σοφοῦ.

Ἑρμογένης
Καί βέβαια, δέν πρέπει ἐμεῖς νά τό ἐγκαταλείψωμε.
   
Σωκράτης
Καί ὅμως, μά τόν κύνα, μοῦ φαίνεται ὅτι δέ μάντεψα λάθος, σ' αὐτό πού μόλις κατάλαβα· ὅτι δηλαδή οἱ πολύ προηγούμενες γενιές, πού ἔθεσαν κυρίως τά ὀνόματα, καθώς καί ἀπ' τούς σημερινούς οἱ πιό πολλοί σοφοί, λόγω τῆς ἐπίμονης ἀναζήτησής τους νά βροῦν πῶς εἶναι πλασμένα τά ὄντα, ἀναστατώνονται, καί ἔπειτα τούς φαίνεται ὅτι τά πράγματα κινοῦνται κυκλικά καί σέ κάθε περίπτωση (411γ) βρίσκονται σέ περιφορά. Καί δέν ἀποδίδουν τήν αἰτία αὐτῆς τῆς σκέψης στήν ἐσωτερική τους κατάσταση, ἀλλά θεωροῦν ὅτι εἶναι ἐκ φύσεως ἔτσι αὐτά τά πράγματα, καί ὅτι κανένα ἀπ'αὐτά δέν εἶναι ἀκίνητο καί σταθερό, ἀλλά ρέουν καί στρέφονται καί συνεχῶς εἶναι γεμᾶτα ἀπό κάθε εἴδους κίνηση καί γέννηση. Μιλῶ ἔτσι, ἀναφερόμενος σέ ὅλα τά ὀνόματα πού λέγαμε μόλις τώρα. 

Ἑρμογένης
Πῶς τό ἐννοεῖς αὐτό, Σωκράτη;

Σωκράτης
Ίσως δέν κατάλαβες ὅτι αὐτά πού λέμε τώρα, δηλαδή τά ὀνόματα γιά ὅλα τά πράγματα, ἔχουν δοθεῖ μέ δεδομένο ὅτι περιστρέφονται καί ρέουν καί γεννιοῦνται.
Ἑρμογένης
Δέν τό θυμήθηκα.

(411δ) Σωκράτης
Καί πρῶτο μάλιστα, εἶναι αὐτό πού εἴπαμε ὅτι εἶναι τό πρῶτο ἀπό ὅλα τά σχετικά μέ αὐτά.
   
Ἑρμογένης.
Ποιό ἐννοεῖς;

Σωκράτης
Τή "φρόνηση"· ἐπειδή εἶναι κατανόηση τῆς περιφορᾶς καί τῆς ροῆς. Μποροῦμε ὅμως νά τήν ἐκλάβωμε καί σάν βοήθεια τῆς περιφορᾶς· ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅμως, ἔχει σχέση μέ τήν κυκλική κίνηση. Ἄν ἐπίσης προτιμᾶς, ἡ "γνώμη", χωρίς καμμιά ἀμφιβολία δηλώνει τή σκέψη καί τήν παρατήρηση· γιατί τό "νωμᾶν" καί τό "σκοπεῖν" εἶναι τό ἴδιο. Ἄν πάλι προτιμᾶς, ἡ ἴδια ἡ "νόηση" εἶναι ἡ ὁρμή τοῦ νέου, ἀλλά τό νά εἶναι νέα τά ὄντα, σημαίνει (411ε) ὅτι ἐπειδή γεννιοῦνται ὑπάρχουν πάντα· αὐτό τό μήνυμα ἤθελε νά δείξη ὅτι στέλνει ἡ ψυχή, αὐτός πού ἔθεσε τό ὄνομα "νεόεσιν". Γιατί, στήν ἀρχαιότητα δέν λεγόταν "νόησις", ἀλλά ἀντί τοῦ ἦτα ἔπρεπε νά λέμε δύο εἶ (εε) δηλαδή νοέεσις. Ἡ "σωφροσύνη" εἶναι ἡ σωτηρία τῆς φρονήσεως  (412α) πού ἐξετάζαμε πρίν λίγο. Ἀλλά καί ἡ ἐπιστήμη μηνύει ἐπίσης ὅτι, ἐνῶ τά πράγματα περιφέρονται, ἡ ἀξιόλογη ψυχή ἀκολουθεῖ καί οὔτε πίσω μένει, οὔτε προηγεῖται· γιαυτό παρεμβάλλοντας τό εἶ (ε) πρέπει νά τήν ὀνομάζωμε "ἐπεϊστήμην". Ἡ "σύνεσις" ἐπίσης μπορεῖ νά θεωρηθῆ ὅτι εἶναι ἕνα εἶδος συλλογισμοῦ, καί ὅταν λέει συνιέναι, ἐννοεῖ ἀκριβῶς τό ἴδιο μέ αὐτό πού λέμε "ἐπίσταμαι" (γνωρίζω)· γιατί τό "συνιέναι" θά πῆ (412β) ὅτι ἡ ψυχή συμπορεύεται μέ τά πράγματα. Ἀλλά καί ἡ "σοφία" σημαίνει τήν ἐπαφή μέ τήν περιφορά. Αὐτό ὅμως καί πιό σκοτεινό εἶναι καί ξενόφερτο (δυσδιάκριτο)· ἀλλά πρέπει νά θυμηθοῦμε ὅτι καί οἱ ποιητές πολλές φορές λένε, γιά ὅποιον συναντήσουν καί προχωρεῖ γρήγορα, ὅτι "ἐσύθη". Ὅμως καί κάποιος πολύ γνωστός ἄνδρας ἀπ'τή Λακωνία λεγόταν "Σοῦς"· ἐπειδή ἔτσι λένε οἱ Λακεδαιμόνιοι τή γρήγορη (ἀπότομη) ὁρμή. Ἡ σοφία λοιπόν σημαίνει τήν ἐπαφή αὐτῆς τῆς περιφορᾶς, λόγω τοῦ ὅτι τά ὄντα περιφέρονται. (412γ) ἀλλά καί τό ὄνομα "ἀγαθόν" βέβαια, θέλει νά προσδιορίση τό ἀξιοθαύμαστο ὅλης τῆς φύσεως. Ἀφοῦ λοιπόν τά ὄντα βρίσκονται σέ πορεία, ἄλλα ἀπ' αὐτά ἔχουν ταχύτητα καί ἄλλα βραδύτητα. Δέν εἶναι ὅμως θαυμαστό ὅλο τό κινούμενο μέ ταχύτητα, ἀλλά μόνο κάποιο μέρος του. Ἐξ αἰτίας τοῦ θοοῦ (δηλαδή τῆς ταχύτητας) δόθηκε στό ἀξιοθαύμαστο αὐτή ἡ ἐπωνυμία, "τἀγαθόν". Στή "δικαιοσύνη" πάλι, γίνεται εὔκολα ἀντιληπτό, ὅτι αὐτό τό ὄνομα δόθηκε γιά τήν ταχεία ἀντίληψη τοῦ "δικαίου"· γιά τό ἴδιο τό "δίκαιο" ὅμως δύσκολα. Γιαυτό μάλιστα, μέχρι κάποιο σημεῖο οἱ περισσότεροι συμφωνοῦν, (412δ) πολλά ὅμως τά ἀμφισβητοῦν. Γιατί, ὅσοι νομίζουν ὅτι τό σύμπαν εἶναι σέ πορεία, θεωροῦν ὅτι τό περισσότερο μέρος του εἶναι τέτοιο, πού δέν κάνει τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό τό νά προχωρῆ, κι ἐνδιάμεσα ἀπ' τό σύμπαν ὑπάρχει κάποια δύναμη πού τό διαπερνᾶ ἀπ'ἄκρου εἰς ἄκρον, καί ἀπ' αὐτήν γίνονται ὅλα ὅσα γεννιοῦνται· κι αὐτό εἶναι τάχιστο καί πολύ λεπτό. Ἐπειδή μέ ἄλλο τρόπο δέν θά μποροῦσε νά διαπεράση ὁλόκληρο τό σύμπαν, ἄν δέν ἦταν ἀφ'ἑνός τόσο λεπτό, ὥστε νά μήν τό ἐμποδίζη τίποτε, καί ἀφ' ἑτέρου τόσο ταχύ, ὥστε νά χρησιμοποιῆ τά ἄλλα σάν νά ἔχουν σταματήση. Καί ἐπειδή λοιπόν στό πέρασμά του (διαϊόν) (412ε) ἐλέγχει τά πάντα, σωστά τό εἶπαν "δίκαιον", χρησιμοποιῶντας τή δύναμη τοῦ κάππα γιά νά προφέρεται καλύτερα. Καί μέχρι ἐδῶ οἱ πιό πολλοί συμφωνοῦν, (413α) ὅτι αὐτό εἶναι τό δίκαιον· Ἐπειδή ὅμως ἐγώ, Ἑρμογένη, εἶμαι ἐπίμονος σέ κάτι τέτοια, ἀκούγοντας κρυφά νά γίνεται λόγος γιά ὅλα αὐτά, ἔμαθα ὅτι τό δίκαιο καί τό αἴτιο εἶναι τό ἴδιο ― καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο γεννιέται κάτι, εἶναι τό αἴτιο ― ὅπως εἶπε κάποιος μάλιστα, ἀκόμη καί "Δία" νά τό καλέσης, εἶναι σωστό γιά τόν ἴδιο λόγο. Ὅταν ὅμως ἠρέμησαν καί ἀφοῦ λίγο-πολύ τά ἄκουσα ὅλα, ξαναρωτῶ· "τί εἶναι τελικά, ὦ ἄριστε, τό δίκαιο, ἄν αὐτό εἶναι σωστό;" καί θεωρῶ ὅτι ἤδη ρωτοῦσα περισσότερα ἀπ' ὅσα ἔπρεπε καί ὅτι εἶχα ξεπεράσει (413β) τά ἐσκαμμένα (ὅρια). Ἀρκετά μοῦ λένε ὅτι ἔχω πληροφορηθεῖ (ἔχω ἀκούσει) καί θέλοντας νά μέ ἱκανοποιήσουν, ἔλεγε καθένας ὅτι ἤθελε, χωρίς νά συμφωνοῦν. Ὁ ἕνας λοιπόν, λέει ὅτι αὐτό εἶναι τό δίκαιον, ὁ ἥλιος· γιατί αὐτός μόνο διαπερνῶντας καί καίγοντας ἐλέγχει τά ὄντα. Ἄν ὅμως, ἀπ'τή χαρά μου, τό πῶ αὐτό σέ κάποιον, σάν κάτι ὡραῖο πού ἔχω ἀκούσει, αὐτός θά βάλη τά γέλια καί θά μέ ρωτᾶ ἄν νομίζω ὅτι χάνεται τό δίκαιο γιά τούς ἀνθρώπους (413γ) ὅταν δύση ὁ ἥλιος. Ἐπιμένοντας ἐγώ νά μοῦ πῆ αὐτό πού ἐκεῖνος νομίζει, μοῦ ἀπαντᾶ τό πῦρ· αὐτό ὅμως δέν εἶναι εὔκολα ἀναγνωρίσιμο. Ἄλλος πάλι λέει ὅτι δέν εἶναι αὐτό καθ' αὐτό τό πῦρ, ἀλλά ἡ θερμότητα πού ὑπάρχει μέσα στό πῦρ. Ἄλλος ἐπίσης λέει ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι γιά γέλια, καί ὅτι τό δίκαιο εἶναι αὐτό πού λέει ὁ Ἀναξαγόρας, καί αὐτός εἶναι ὁ νοῦς· καί ἐπειδή εἶναι κύριος τοῦ ἑαυτοῦ του (αὐτεξούσιος) καί ἐντελῶς ἀμιγής, λέει ὅτι ὁ ἴδιος διακοσμεῖ ὅλα τά πράγματα περνῶντας μέσα ἀπ' αὐτά. Ἀπ' ἐδῶ καί πέρα λοιπόν φίλε μου, ἐγώ βρίσκομαι σέ πιό μεγάλη ἀπορία ἀπ' ὅτι βρισκόμουν πρίν ἐπιχειρήσω νά μάθω (413δ) τί ἀκριβῶς εἶναι τό δίκαιο. Σχετικά ὅμως μέ τό θέμα πού ἐξετάζαμε, φαίνεται ὅτι τό ὄνομα τοῦ δικαίου ἔχει δοθεῖ σ'αὐτό, γιά τούς λόγους πού εἴπαμε.

Ἑρμογένης
Μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, ὅτι αὐτά πού λές, ἀπό κάποιον ἄλλο τά ἔχεις ἀκούσει καί δέν τά λές ἀπό δικοῦ σου.
   
Σωκράτης
Καί τά προηγούμενα;

Ἑρμογένης
Ὄχι τόσο.

Σωκράτης
Ἄκουσε λοιπόν· ἐπειδή, ἴσως νά σέ ἐξαπατήσω ὅτι καί τά ὑπόλοιπα τά λέω χωρίς νά τά ἔχω ἀκούσει. Μετά τή δικαιοσύνη λοιπόν τί μᾶς λείπει; τήν ἀνδρεία νομίζω ὅτι ἀκόμη δέν τήν ἐξετάσαμε. Ἡ ἀδικία (413ε) καθώς φαίνεται ὅτι εἶναι ἐμπόδιο γιά τό διαϊόν (αὐτό πού διαπερνᾶ τά πάντα), ἐνῶ ἡ ἀνδρεία σημαίνει τήν παλληκαριά στή μάχη ―γιατί πραγματικά εἶναι μάχη, τό νά ἀκολουθῆς τήν ἀντίθετη ροή, ἀπό κάτι βέβαια πού κινεῖται― ὅπως κι ὅταν ἀφαιρέση κάποιος τό δέλτα ἀπ'τή λέξη τῆς ἀνδρείας, αὐτή τήν πράξη δηλώνει ἡ λέξη "ἀνρεία"*. Εἶναι ὅμως φανερό ὅτι ἡ ἀνδρεία δέν εἶναι ἡ ἀντίθετη ροή σέ κάθε ἄλλη ροή, ἀλλά μόνο σ'ἐκείνη (414α) πού ρέει ἀντίθετα ἀπό τό δίκαιο (δηλαδή στήν ἀδικία)· γιατί δέν θά τήν ἐπαινοῦσαν τότε, τήν ἀνδρεία. Ἀλλά καί τό "ἄρρεν" καί ὁ "ἀνήρ" γιά κάτι παραπλήσιο μέ τήν ἐκ τῶν ἄνω ροή, λέγεται ἔτσι. ἡ "γυνή" μοῦ φαίνεται ὅτι προσδιορίζει τή γέννα (γονή). τό "θῆλυ" μοιάζει νά πῆρε τό ὄνομά του ἀπ' τή θηλή. καί ἡ "θηλή" ἑπομένως, Ἑρμογένη,  ἐπειδή συμβάλλει στήν ἀνάπτυξη, ὅπως αὐτά πού ποτίζονται;

* Ἡ λέξη ἀνρεία δηλώνει τήν ἀδικία (ἀντίθετη ροή).

Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται, Σωκράτη.

Σωκράτης
Ὅμως καί τό ἴδιο τό "θάλλειν" μοῦ φαίνεται ὅτι ἀπεικονίζει τήν ἀνάπτυξη τῶν νέων, καθότι γίνεται μέ ταχύτητα καί ἀπότομα. (414β) Σάν νά ἔχη κάνει μίμηση μέ τό ὅνομα, αὐτός πού τό ἔχει συνθέσει ἀπ'τό τρέχω (θεῖν) καί τό ἐκτινάζομαι - πηδῶ (ἅλλεσθαι). Δέν μέ παρακολουθεῖς ὅμως, πού ὅταν βρῶ κατάλληλο ἔδαφος φέρομαι σάν νά βγαίνω ἀπό τό δρόμο μου· μᾶς ἀπομένουν ὅμως ἀκόμη αὐτά πού συνήθως θεωροῦμε ὅτι εἶναι σπουδαῖα.
   
Ἑρμογένης
Λές τήν ἀλήθεια.

Σωκράτης
Ἕνα ἀπ' αὐτά εἶναι καί ἡ "τέχνη", νά δοῦμε τί θέλει νά φανερώση.
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Μήπως αὐτό δέν σημαίνει τή συνήθεια τοῦ νοῦ, ἄν ἀφαιρέσωμε τό ταῦ (414γ) καί προσθέσομε δύο οὖ (ο) μεταξύ τοῦ χεῖ καί τοῦ νῦ  καί μεταξύ <τοῦ νῦ καί> τοῦ ἦτα; (δηλαδή τεχονόην).
   
Ἑρμογένης
Καί ἀνάξιο λόγου βέβαια, Σωκράτη.

Σωκράτης
Δέν ξέρεις, καλότυχε, ὅτι τά πρῶτα ὀνόματα πού εἶχαν δοθεῖ, ἔχουν ἤδη ἐξαφανιστεῖ ἀπ'αὐτούς πού ἤθελαν νά τά ἀπαγγείλουν μέ στίχο τραγωδίας, μέ τό νά προσθέτουν καί νά ἀφαιροῦν γράμματα καί νά τά στρέφουν γιά λόγους εὐφωνίας πρός κάθε πλευρά, ἀλλά καί λόγω καλλωπισμοῦ καί σωστοῦ χρόνου (ἀπαγγελίας). Ὅμως καί στό "κάτοπτρο", δέν σοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ἄτοπον νά παρεμβληθῆ τό ρῶ; γιατί νομίζω ὅτι τέτοιες ἐνέργειες τίς κάνουν, ὅσοι (414δ) δέν φροντίζουν καθόλου γιά τήν ἀλήθεια, καί ἀλλάζοντας τήν προφορά τους καί βάζοντας πολλά γράμματα στά πρῶτα ὀνόματα, φτάνουν στό τέλος νά μή μπορεῖ οὔτε ἕνας ἄνθρωπος νά καταλάβη αὐτό πού ἐννοεῖ τό ὄνομα· ὅπως καί μέ τήν Σφίγγα πού ἀντί "φικός" τή λένε "σφίγγα", καί πολλά ἄλλα.
   
Ἑρμογένης
Πραγματικά, αὐτά εἶναι ὅπως τά λές, Σωκράτη.

Σωκράτης
Ἄν ὅμως κάποιος ἐπιτρέψη νά προσθέτη καί νά ἀφαιρῆ ὁ καθένας ὅ,τι θέλει στά ὀνόματα, τότε θά ὑπάρξη μεγάλη εὐκολία καί γιά νά προσαρμόση κάποιος τό κάθε ὄνομα σέ ὁποιοδήποτε πρᾶγμα.
   
(414ε) Ἑρμογένης
Λές τήν ἀλήθεια.

Σωκράτης
Καί βέβαια τήν ἀλήθεια. Ἀλλά νομίζω ὅτι εἶναι ἀνάγκη, τό μέτριο νά διαφυλάξης καί τό φυσικό, ἐσύ ὁ σοφός ἐπιστάτης.

Ἑρμογένης.
Θά τό ἤθελα.

Σωκράτης
Κι ἐγώ εἶμαι σύμφωνος μαζί σου, Ἑρμογένη. Ἀλλά μήν (415α) εἶσαι τόσο πολύ ἀκριβολόγος , ὑπέροχε φίλε,
"μή τυχόν καί μοῦ στερήσεις τήν ἐπιθυμία."

γιατί προχωρῶ στό ἀποκορύφωμα αὐτῶν πού ἔχω πεῖ, ἐπειδή μετά ἀπ'τήν τέχνη πρέπει νά ἐξετάσωμεν τή μηχανή. Ἡ "μηχανή" λοιπόν μοῦ φαίνεται ὅτι ὑποδηλώνει τήν κάλυψη πολύ μεγάλης ἀπόστασης· γιατί τό "μῆκος" σημαίνει, κατά κάποιο τρόπο, τή μεγάλη ἀπόσταση· ἀπ'αὐτά τά δύο συνθετικά, τό "μῆκος" καί τό "ἄνειν" ἀποτελεῖται τό ὄνομα "μηχανή". Ἀλλά, ὅπως εἶπα καί πρίν, πρέπει νά φθάσωμε στό ἀποκορύφωμα αὐτῶν πού ἔχομε πεῖ· νά ἀναζητήσωμε τί θέλουν νά μᾶς δείξουν ὅμως τά ὀνόματα "ἀρετή" καί "κακία" (415β). Τό πρῶτο λοιπόν δέν εἶναι ξεκάθαρο, τό δεύτερο ὅμως μοῦ φαίνεται πώς εἶναι ὁλοφάνερο· γιατί συμφωνεῖ μέ ὅλα τά προηγούμενα. Καί λόγω τοῦ ὅτι τά πράγματα κινοῦνται, κάθε τι πού κινεῖται μέ λάθος τρόπο θά εἶναι "κακία"· ὅταν ὅμως αὐτό συμβαίνη στήν ψυχή, ἡ λανθασμένη κίνηση δηλαδή τῶν πραγμάτων, τότε ἰδίως ἀποκτᾶ ἐξ ὁλοκλήρου τό ὄνομα τῆς κακίας. Ἡ ἀληθινή ὅμως σημασία τῆς κακῆς κίνησης, μοῦ φαίνεται νά δηλώνεται καί στή "δειλία", κάτι πού δέν τό ἐξετάσαμε ἀκόμη ἀλλά τό (415γ) παρακάμψαμε, καί πρέπει νά τό ἐξετάσωμε μετά τήν ἀνδρεία· μοῦ φαίνεται ὅμως ὅτι ἔχω παρακάμψει καί ἄλλα πολλά. Καί ἡ δειλία τῆς ψυχῆς ἐπίσης σημαίνει ὅτι εἶναι ἰσχυρός δεσμός· διότι τό "λίαν" εἶναι κάποια δύναμη. Σέ κάθε περίπτωση, ἡ δειλία εἶναι ὁ λίαν καί ὁ μέγιστος δεσμός τῆς ψυχῆς· καθώς βέβαια καί ἡ ἀμηχανία (ἀμφιβολία) εἶναι κακό, ὅπως φαίνεται, ἀλλά καί κάθε τι πού ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στό νά κινεῖται κάτι καί νά προχωρῆ. αὐτό λοιπόν φαίνεται ὅτι δηλώνει τό νά κινεῖται λάθος, αὐτό δηλαδή πού περιορίζεται καί ἐμποδίζεται νά πορευθῆ, τό ὁποῖο βέβαια ὅταν συμβαίνει στήν ψυχή, γεμίζει μέ κακία. Ἄν, ἑπομένως, ἀπ' ὅλα αὐτά προέρχεται τό ὄνομα "κακία", τό ἀντίθετο ἀπ'αὐτό θά εἶναι ἡ "ἀρετή" καί πρῶτα θά σημαίνη (415δ) τήν εὐχέρεια τῆς κίνησης, καί ἔπειτα ὅτι θά εἶναι γιά πάντα ἀπελευθερωμένη ἡ κίνηση τῆς ἀγαθῆς ψυχῆς, ὥστε ἔχει πάρει τήν ἐπωνυμία ἀπ'αὐτό πού ἀσταμάτητα καί χωρίς ἐμπόδια ρέει, καθώς φαίνεται, αὐτό τό ὅνομα, καί σωστό θά ἦταν νά τό λέμε "ἀειρείτη", ἴσως ὅμως καί ἐπιλεγμένη (αἱρετή), γιατί αὐτή ἡ συνήθεια εἶναι καταλληλότερη, ἔχει ὅμως συγχωνευθεῖ καί τήν ὀνομάζουν "ἀρετή". Καί ἴσως πάλι νά μοῦ πῆς ὅτι ἐγώ τά πλάθω· σοῦ λέω ὅμως, ὅτι ἄν αὐτό πού εἶπα νωρίτερα γιά τήν "κακία", (415ε) εἶναι σωστό, τότε καί τό ὄνομα "ἀρετή" εἶναι σωστό.

(416α) Ἑρμογένης
Καί γιά τό "κακό" ὅμως, γιά τό ὁποῖο ἔχεις πεῖ πολλά πιό μπροστά, τί ἐννοεῖ τό ὄνομα;
   
Σωκράτης
Κάτι παράδοξο μοῦ φαίνεται βέβαια, μά τό Δία, καί εἶναι δύσκολο νά βοηθήσω. Ἐφαρμόζω λοιπόν καί σ' αὐτό τό ἴδιο τέχνασμα.
   
Ἑρμογένης
Ποιό τέχνασμα;

Σωκράτης
Νά πῶ, ὅτι κι αὐτό εἶναι βαρβαρικό.

Ἑρμογένης  
Καί φαίνεται ὅτι τά λές σωστά. Ἄν θέλεις ὅμως, ἄς τ'ἀφήσωμε αὐτά, κι ἄς προσπαθήσωμε νά βροῦμε, τό "καλό" καί τό "αἰσχρό" μέ ποιά λογική ἔχουν δοθεῖ.

Σωκράτης
Τό "αἰσχρό" λοιπόν εἶναι ὅπως μοῦ φαίνεται ἀπόλυτα φανερό (416β) αὐτό πού έννοεῖ· καί εἶναι βέβαια σύμφωνο καί μέ τά προηγούμενα. Γιατί, αὐτό πού ἐμποδίζει καί ἀναχαιτίζει (ἴσχει) τή ροή τῶν ὄντων, μοῦ φαίνεται ὅτι θεωρεῖ ἀποκλειστικά ὑπεύθυνο αὐτός πού ἔδωσε τά ὀνόματα, καί τώρα πάλι, σ'αὐτό πού πάντα ἐμποδίζει τή ροή, τοῦ ἔδωσε τό ὄνομα "ἀεισχοροῦν"· τώρα ὅμως τό συνεχώνευσαν καί τό λένε "αἰσχρόν".

Ἑρμογένης
Τί λές ὅμως γιά τό "καλό";

Σωκράτης
Αὐτό εἶναι πιό δύσκολο νά κατανοηθῆ. Ἄν καί τό ἴδιο μᾶς λέει, ὅτι παράγεται ἀπ'τή φωνητική ἁρμονία καί τήν ἐπιμήκυνση τοῦ οὖ (ο).
   
Ἑρμογένης
Πῶς δηλαδή;

Σωκράτης
Κάποιος θά νομίση ὅτι αὐτό τό ὄνομα εἶναι ἐπωνυμία τῆς διάνοιας.

Ἑρμογένης
Πῶς τό ἐννοεῖς;

(416γ) Σωκράτης
Σκέψου, ποιά νομίζεις ἐσύ ὅτι εἶναι ἡ αἰτία πού ἔχει ὄνομα καθένα ἀπό τά ὄντα; Δέν εἶναι ἐκεῖνο πού ἔδωσε τά ὀνόματα;

Ἑρμογένης
Ὁπωσδήποτε.

Σωκράτης
Αὐτό λοιπόν, δέν εἶναι ἡ διάνοια τῶν θεῶν ἤ τῶν ἀνθρώπων ἤ καί τῶν δύο;
   
Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Καί αὐτό πού ἔχει δώσει τά ὀνόματα στά πράγματα, ἀλλά καί αὐτό πού τά ἀποκαλεῖ (ἔτσι) δέν εἶναι ἕνα καί τό αὐτό, δηλαδή ἡ διάνοια;
   
Ἑρμογένης
Φαίνεται.

Σωκράτης
Καί ὅσα ἐπεξεργάζεται ὁ νοῦς καί ἡ διάνοια, δέν εἶναι ἄξια ἐπαίνου, ἐνῶ ὅσα δέν τά ἐπεξεργάζεται, ἄξια κατηγορίας;
  
Ἑρμογένης
Πολύ σωστά.

(416δ) Σωκράτης
Καί τό ἰατρικό (ἀντικείμενο) λοιπόν χειρίζεται τά ἰατρικά θέματα ἐνῶ τό ξυλουργικό τά ξυλουργικά; ἤ ἔχεις διαφορετική γνώμη;
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι κι ἐγώ νομίζω.

Σωκράτης
Ἑπομένως κι αὐτό πού τά φωνάζει (τό καλοῦν) καλά (τά χειρίζεται);

Ἑρμογένης
Ἔτσι πρέπει βέβαια.

Σωκράτης
Κι αὐτό βέβαια, ὅπως εἴπαμε, εἶναι ἡ διάνοια;

Ἑρμογένης
Πολύ σωστά.

Σωκράτης
Ἄρα σωστά ἔχει δοθεῖ στή φρόνηση αὐτή ἡ ἐπωνυμία, τό "ὡραῖο"  ἐπειδή ἀσχολεῖται μ' αὐτά, πού λέμε πώς εἶναι πραγματικά ὡραῖα καί τά ἀσπαζόμαστε.

Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

(416ε) Σωκράτης
Τί μᾶς ἀπομένει ἀκόμη (νά ἐξετάσωμε) ἀπ' τά παρόμοια;

Ἑρμογένης
Ὅσα ἀναφέρονται στό ἀγαθό καί στό ὡραῖο, ὅπως τά συμφέροντα (417α) καί χρήσιμα καί ὠφέλιμα καί ἐπικερδῆ καί τά ἀντίθετά τους.
   
Σωκράτης
Γιά τό "συμφέρον" λοιπόν, ἄν ψάξης στά προηγούμενα ἀκόμη κι ἐσύ μπορεῖς νά τό βρῆς· γιατί μοιάζει νά 'χη συγγένεια μέ τήν ἐπιστήμη. Ἐπειδή, δέν δηλώνει τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπ'τήν ταυτόχρονη περιφορά τῆς ψυχῆς μέ τά πράγματα, καί ὅσα γίνονται ἀπ'αὐτό εἶναι σωστό νά ἀποκαλοῦνται καί "συμφέροντα" καί  "σύμφορα" καθώς φαίνεται, ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι περιφέρονται μαζί· καί τό "κερδαλέο" (417β) πάλι, ἀπ'τό κέρδος προέρχεται. Τό "κέρδος" ἐπίσης, ἄν τό προφέρομε μέ νῦ ἀντί δέλτα τότε τό ὄνομα θά φανερώση τήν πραγματική του σημασία· γιατί, μέ ἕνα διαφορετικό τρόπο κατονομάζει τό ἀγαθό. Καί ἐπειδή ἀνακατεύεται μέ ὅλα διαπερνῶντάς τα, τοῦ ἔδωσε αὐτό τ' ὄνομα, προσδιορίζοντας τή συγκεκριμένη δύναμη· παρεμβάλοντας ὅμως τό δέλτα ἀντί τοῦ νῦ τό εἶπε "κέρδος".


Ἑρμογένης
Καί τό "λυσιτελοῦν" τί σημαίνει;

Σωκράτης
Ἑρμογένη, μοιάζει νά μήν τό χρησιμοποιοῦν ὅπως οἱ γυρολόγοι, μετά πού θά πουλήσουν τό ἐμπόρευμά τους, καί δέν μοῦ φαίνεται τό "λυσιτελοῦν" ὅτι λέγεται μ'αὐτή τήν ἔννοια· ἀλλά ἐπειδή εἶναι τό πιό γρήγορο στοιχεῖο τοῦ ὄντος καί δέν ἐπιτρέπει τό σταμάτημα τῶν πραγμάτων, ἀλλά οὔτε καί νά πάρη τέλος ἡ κυκλική κίνηση νά περιφέρεται καί νά σταματήση καί νά πάψη νά κινῆται, ἀλλά πάντα νά τήν ἀποτρέπη, ἄν κάτι δοκιμάση νά τῆς δώση τέλος, κάνοντάς την ἀσταμάτητη καί ἀθάνατη, γιαυτό μοῦ φαίνεται ὅτι τό ἀγαθό πῆρε τό ὄνομα λυσιτελοῦν· γιατί, αὐτό πού ἀποτρέπει τό τέλος τῆς περιφορᾶς τό κάλεσε "λυσιτελοῦν". Τό "ὠφέλιμο" πάλι, εἶναι ξενικό ὄνομα, πού τό χρησιμοποιεῖ σέ πολλά σημεῖα καί ὁ Ὅμηρος, ὡς "ὀφέλλειν"· καί αὐτό εἶναι ἡ ἐπωνυμία τοῦ αὐξάνω καί δημιουργῶ.
  
(417δ) Ἑρμογένης
Καί τά ἀντίθετά τους πῶς τά ἑρμηνεύομε;

Σωκράτης
Ὅσα ''μιλοῦν'' ἀπό μόνα τους (ξεκάθαρα), μοῦ φαίνεται βέβαια, πῶς δέν χρειάζεται νά τά ἐξετάσωμε.

Ἑρμογένης
Καί ποιά εἶναι αὐτά;

Σωκράτης
Τό "ἀσύμφορο" καί τό "ἀνώφελο" καί τό "ἀναποτελεσματικό" καί τό "ἀκερδές".
   
Ἑρμογένης
Λές τήν ἀλήθεια.

Σωκράτης
Ἀλλά (νά ἐξετάσωμε) τό "βλαβερό" καί τό "ζημιῶδες".

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Καί τό "βλαβερό" βέβαια (417ε) λέει πώς εἶναι τό βλάπτον τή ροή· καί τό "βλάπτον" ἐπίσης φανερώνει αὐτό πού θέλει νά ἐμποδίση· τό "ἅπτειν" (ἐμποδίζω) πάλι καί τό δεῖν (δένω) εἶναι τό ἴδιο, καί παντοῦ ἔχει ἀρνητική σημασία. Αὐτό λοιπόν πού θέλει νά ἐμποδίση τή ροή πολύ σωστά θά λεγόταν "βουλαπτεροῦν" (βούλεται ἅπτει ροῦν), καί λόγω κομψότητας μοῦ φαίνεται πώς ὠνομάσθηκε "βλαβερόν".
   
Ἑρμογένης
Ἐσύ βέβαια, Σωκράτη, ἀναλύεις μέ ἐπιδεξιότητα τά ὀνόματα. Ἀκόμη καί τώρα ἔμοιαζες σάν νά ἔπαιζες αὐλό μέ τό στόμα (στομαυλῆσαι) τήν εἰσαγωγή τοῦ ὕμνου τῆς Ἀθηνᾶς, ὅταν εἶπες πρίν λίγο τό ὄνομα (418α) "βουλαπτεροῦν".
   
Σωκράτης
Δέν εἶναι δική μου ἡ εὐθύνη, Ἑρμογένη, ἀλλ' αὐτῶν πού ἔδωσαν τό ὄνομα.
   
Ἑρμογένης
Λές τήν ἀλήθεια· ἀλλά τό "ζημιῶδες" ὅμως τί σημαίνει;

Σωκράτης
Τί θά μποροῦσε νά σημαίνη τό ζημιῶδες ἄραγε; Κοίταξε ὅτι ἐγώ  λέω τήν ἀλήθεια, Ἑρμογένη, ὅταν λέω ὅτι προσθέτοντας γράμματα καί ἀφαιρῶντας, ἀλλοιώνονται ὑπερβολικά οἱ ἔννοιες τῶν ὀνομάτων, οὕτως ὥστε καί μέ πολύ μικρή μεταστροφή, σημαίνουν πότε-πότε τά (418β) ἐντελῶς ἀντίθετα. Ὅπως γιά παράδειγμα καί στό "δέον"·  σκέφτηκα ὅμως αὐτό καί θυμήθηκα αὐτό πού ἤθελα νά σοῦ πῶ πρίν λίγο, ὅτι ἡ καινούρια καί ὄμορφη γλῶσσά μας ἔχει περιστρέψει τό "δέον" καί τό "ζημιῶδες" καί δηλώνουν τό ἐντελῶς ἀντίθετο, ἐξαφανίζοντας τό νόημά τους, ἐνῶ ἡ ἀρχαία φανερώνει καί τίς δύο ἔννοιες πού θέλει τό ὄνομα.

Ἑρμογένης
Πῶς τό ἐννοεῖς;

Σωκράτης
Θά σοῦ ἐξηγήσω. Ἔχεις ὑπ' ὄψη σου ὅτι οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔκαναν μεγάλη χρήση στό γιῶτα καί στό δέλτα, καί πιό πολύ ἀπ' ὅλους (418γ) οἱ γυναῖκες, οἱ ὁποῖες κυρίως διασώζουν τήν ἀρχαία γλῶσσα. Σήμερα ὅμως ἀντί τοῦ γιῶτα χρησιμοποιοῦν ἤ τό ε ἤ τό ἦτα, καί ἀντί τοῦ δέλτα τό ζῆτα, λές καί εἶναι πιό μεγαλοπρεπῆ ὄντα.

Ἑρμογένης
Πῶς δηλαδή;

Σωκράτης
Οἱ πιό ἀρχαῖοι δηλαδή ἔλεγαν "ἱμέρα" τήν ἡμέρα, οἱ ἑπόμενοι τήν ἔλεγαν "ἑμέρα", ἐνῶ οἱ σημερινοί τή λένε "ἡμέρα".
   
Ἑρμογένης
Ἄς εἶναι ἔτσι.

Σωκράτης
Κατάλαβες λοιπόν ὅτι ἀπ' ὅλα αὐτά, μόνον τό ἀρχαῖο ὄνομα δηλώνει τήν πρόθεση τοῦ δώσαντος τό ὅνομα; ἐπειδή οἱ ἄνθρωποι (418δ) γίνονταν χαρούμενοι καί ἐπιθυμοῦσαν μέ πάθος τό φῶς ἀπ' τό σκοτάδι, γιαυτό τήν ὠνόμασαν "ἱμέρα".

Ἑρμογένης
Ἴσως.

Σωκράτης
Ὅμως, ἀκόμη καί μέ τραγικόν τρόπο νά στό πῶ δέν θά καταλάβης τί σημαίνει ἡ "ἡμέρα". Ἄν καί ὁρισμένοι νομίζουν, ὅτι ἐπειδή ἡ ἡμέρα κάνει τά πράγματα ἥμερα, γιαυτό τήν ὠνόμασαν ἔτσι.
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Καί τό "ζυγόν" ἐπίσης γνωρίζεις ὅτι "δυογόν" τόν ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι.

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Καί τό "ζυγόν" βέβαια δέν δηλώνει τίποτε, ἐνῶ τά δύο (418ε) (τοῖν δυοῖν) ἐξ αἰτίας τοῦ δεσίματος γιά τό ἀγώι (μεταφορά) δικαίως ἔχει ὠνομασθεῖ "δυογός"· καί σήμερα τό λέμε "ζυγόν". Ἔτσι συμβαίνει καί μέ πάρα πολλά ἄλλα.

Ἑρμογένης
Ἴσως.

Σωκράτης
Σύμφωνα λοιπόν μ'αὐτά, τό "δέον" πρῶτ' ἀπ'ὅλα προφερόμενο ἔτσι, σημαίνει τό ἀντίθετο ἀπ' τά ὀνόματα πού ἀναφέρονται στό ἀγαθό·  ἐνῶ ὅμως τό δέον εἶναι ἡ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ, μοιάζει μέ δέσιμο καί μέ ἐμπόδιο τῆς περιφορᾶς, λές καί εἶναι ἀδέλφια μέ τό βλαβερό.
   
Ἑρμογένης
Καί βέβαια, Σωκράτη, ἔτσι φαίνεται.

Σωκράτης
Ὄχι ὅμως ἄν χρησιμοποιήσωμε τό ἀρχαῖο ὅνομα, πού μοιάζει (419α) νά ἔχη τεθῆ πολύ πιό σωστά ἀπ'τό σημερινό, καί θά συμφωνῆ μέ τά προηγούμενα ἀγαθά, ἄν βάλωμε τό γιῶτα ἀντί τοῦ εἶ (ε), ὅπως ἦταν τό ἀρχαῖο· ἐπειδή, ὄχι τό δέον, ἀλλά αὐτό πού διαπερνᾶ (διϊόν) εἶναι τό ἀγαθό, τό ὁποῖο μάλιστα καί ἐπιδοκιμάζει. Κι ἔτσι, δέν θά εἶναι ἀντίθετος μέ τόν ἑαυτό του αὐτός πού ἔδωσε τά ὀνόματα, ἀλλά τό "δέον" τό "ὠφέλιμο" τό "λυσιτελές" τό "κερδαλέο" τό "ἀγαθό" τό συμφέρον καί τό "εὔπορο", φαίνονται τά ἴδια, καί μέ διαφορετικά ὀνόματα δηλώνουν αὐτό πού βάζει τάξη στά πράγματα καί περνᾶ ἀνάμεσα ἀπ' ὅλα ὑμνεῖται, (419β) ἐνῶ αὐτό πού τά σταματᾶ (ἴσχον) καί τά δένει, κατηγορεῖται. Καί τό "ζημιῶδες" μάλιστα ἄν τό πῆς μέ τήν ἀρχαία προφορά δηλαδή μέ δέλτα ἀντί τοῦ ζῆτα, θά σοῦ φανῆ ὅτι τό ὄνομα ἔχει δωθεῖ σ' αὐτό πού δένει (σταματᾶ) τό κινούμενο (ἰόν), καί ὠνομάσθηκε "δημιῶδες".
   
Ἑρμογένης
Καί τί θά ἔλεγες, Σωκράτη, γιά τήν "ἡδονή" καί τή "λύπη" καί τήν "ἐπιθυμία" καί τά παρόμοια;

Σωκράτης
Δέν μοῦ φαίνονται πολύ δύσκολα, Ἑρμογένη. Γιατί καί ἡ "ἡδονή", μοιάζει νά ἔχη πάρη τό ὄνομά της ἀπ'τήν πράξη πού ὁδηγεῖ στήν ἀπόλαυση (ὄνηση) ―περεμβάλλεται ὅμως τό δέλτα, κι ἔτσι ἀντί νά τή λέμε "ἡονή" τήν ἀποκαλοῦμε "ἡδονή"― καί ἡ "λύπη" μοιάζει νά πῆρε τό ὄνομά της ἀπ'τό διαχωρισμό τοῦ σώματος (ἀπ'τήν ψυχή), καί σ' ἕνα τέτοιο πάθημα τό σῶμα ἀντιδρᾶ (ἴσχει). Κι ἡ "ἀνία" βέβαια εἶν' αὐτό πού ἐμποδίζει τήν κίνηση (τοῦ ἰέναι). Ἡ "ἀλγηδών" πάλι μοῦ φαίνεται σάν κάτι ξενικό, καί πῆρε τ'ὄνομά του ἀπ'τό ἀλγεινό. Ἡ "ὀδύνη" ἐπίσης μοιάζει νά ὠνομάσθηκε ἔτσι ἀπ' τήν ἔνδυση (εἴσοδο - διείσδυση) τῆς λύπης. Ἡ "ἀχθηδών" εἶναι σέ ὅλους φανερό ὅτι τό ὄνομά της παρομοιάζεται μέ τό βάρος τῆς φορᾶς. Ἡ "χαρά" μοιάζει νά ὠνομάσθηκε ἀπ'τήν ἔκταση καί τήν ἄνεση τῆς "ροῆς" τῆς ψυχῆς. (419δ) Ἡ "τέρψη" ἀπ'τό τερπνό· καί τό "τερπνό", λέγεται ἔτσι ἐπειδή τό παρομοίασαν μέ τήν ἔλξη (ἕρψη) τῆς ψυχῆς κατά τήν ἀναπνοή, κανονικά ὅμως ἔπρεπε νά λεγόταν "ἕρπνουν", ἀλλά στό πέρασμα τοῦ χρόνου μετατράπηκε σέ "τερπνόν". Γιά τήν "εὐφροσύνη" ἐπίσης δέν χρειάζεται νά ποῦμε τό γιατί· ἐξ ἄλλου εἶναι φανερό σέ ὅλους ὅτι ἀπ' τή σωστή συμπόρευση τῆς ψυχῆς μέ τά πράγματα σωστά πῆρε τό ὄνομα "εὐφεροσύνη"· ὅμως τή λέμε "εὐφροσύνη". Οὔτε ἡ "ἐπιθυμία" εἶναι δύσκολο· γιατί εἶναι φανερό ὅτι ὠνομάσθηκε ἔτσι ἀπ'τή δύναμη πού ἔρχεται πρός (419ε) τήν ψυχή (θυμό). Ὁ "θυμός" ἐπίσης πῆρε αὐτό τό ὄνομα ἀπ'τήν ταραχή (θύση) καί τόν ἀναβρασμό* (ζέση) τῆς ψυχῆς. Ἀλλά καί ὁ "ἵμερος" βέβαια ὠνομάσθηκε ἔτσι ἀπ'τή ροή (τῷ ῥῷ)** πού ἕλκει κατ'ἐξοχήν τήν ψυχή· (420α) ἐπειδή, μέ τό νά 'ρχεται (ἱέμενος) καί ν' ἀπέρχεται (ἐφιέμενος) κινεῖ (ρεῖ) τά πράγματα, καί μ'αὐτόν τόν τρόπο ἔλκει τήν ψυχή ὑπερβολικά στήν ὤθηση (ἕση) τῆς κίνησης, καί ἀπ' ὅλη αὐτή τή δύναμη ὠνομάσθηκε "ἵμερος". Ὁμοίως πάλι καλεῖται καί "πόθος", δηλώνοντας ὅτι δέν εἶναι τοῦ παρόντος (ὁ ἵμερος καί τό ρεῦμα) ἀλλά ἐκείνου πού ἦταν κάπου ἀλλοῦ καί τώρα ἀπουσιάζει, ὁπότε "πόθος" ὠνομάσθηκε, καί ὁ ὁποῖος τότε πού βρισκόταν ἐκεῖ ἀπ'ὅπου ἀπῆλθε, λεγόταν "ἵμερος"· ὅταν χάθηκε ὅμως, αὐτός ὁ ἴδιος ὠνομάσθηκε "πόθος". "Ἔρως" ἐπίσης, ἐπειδή εἰσρέει ἀπ'ἔξω καί αὐτή ἡ ροή (420β) δέν εἶναι οἰκεία μέ αὐτόν πού τήν ἔχει ἀλλά ἐξωγενής μέ τά μάτια, γιαυτό, ἀπό τό εἰσρέω ὠνομαζόταν "ἔσρος" παλαιότερα ―ἐπειδή τό οὖ (ο) ἀντί τοῦ ὦ χρησιμοποιούσαμε― τώρα ὅμως τό λέμε "ἔρως" ἐξ αἰτίας τῆς ἀντικατάστασης τοῦ ὦ ἀντί τοῦ οὖ (ο). Ἀλλά τί ἄλλο λές ἐσύ νά ἐξετάσωμε ἀκόμη;

*   Συνηθισμένη ἔκφραση: «ἐν βρασμῷ ψυχῆς»
** Στό σημεῖο αὐτό, γίνεται ἀναφορά στόν ροῦν (τῷ ῥῷ), πού εἶναι δοτική τῆς λέξης ροῦς καί σημαίνει τήν ροή καί ὄχι στό γρᾶμμα ρῶ (τό ὁποῖο εἶναι ἄκλιτο), στό ὁποῖο ἀποδίδεται (λανθασμένα) ἡ ἑρμηνεία στίς μεταφράσεις πού χρησιμοποίησα.

Ἑρμογένης.
Ἡ "δόξα" καί τά παρόμοια πῶς σοῦ φαίνονται;

Σωκράτης
Ἡ "δόξα" βέβαια, εἴτε ἀπ'τήν ἐπιδίωξη τῆς ψυχῆς νά μάθη μέ ποιό τρόπο πορεύονται τά πράγματα ὠνομάστηκε ἔτσι, ἤ ἀπ'τή βολή τοῦ τόξου. Μοιάζει ὅμως πιό πολύ μ'αὐτό. (420γ) Ἀλλά σίγουρα ἡ "οἴηση" (γνώμη) συμφωνεῖ μ'αὐτό. Ἐπειδή, μοιάζει νά δηλώνη, τήν "οἶσιν" (φορά) τῆς ψυχῆς γιά κάθε πράξη, ὅπως καί ἡ "βουλή" σημαίνει κάπως τή βολή, καί τό "βούλεσθαι" σημαίνει τό ἀπέρχεται (λείπει) καί τό σκέπτεται. Ὅλα αὐτά ἀκολουθῶντας τή δόξα μοιάζουν μέ ὁμοιώματα τῆς βολῆς, ὅπως βέβαια καί τό ἀντίθετο, ἡ "ἀβουλία", φαίνεται ὅτι εἶναι ἀτυχία, σάν νά μήν σημάδευε οὔτε νά πέτυχε αὐτό πού σημάδευε καί αὐτό πού ἤθελε καί γιά τό ὁποῖο σκεφτόταν καί αὐτό πού τοῦ ἔλειπε.

(420δ) Ἑρμογένης
Ἤδη μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, ὅτι αὐτά τά περνᾶς συμπυκνωμένα (ἐπί τροχάδην).
   
Σωκράτης
Ἐπειδή φτάνω ἤδη στό τέλος. Τήν "ἀνάγκη" ὅμως καί τό "ἑκούσιον" θέλω ἀκόμη γιά νά ὁλοκληρώσω, πού εἶναι συνέχεια ἀπ'αὐτά. Καί τό  "ἑκούσιο" βέβαια εἶναι τό δεχόμενο ἀβίαστα (προσῆκον) καί χωρίς ἀντίδραση ἀλλά μ'αὐτό τό ὄνομα, ὅπως λέω, πρέπει νά ἔχη δηλωθῆ τό προσῆκον στό κινούμενο, δηλαδή, σ'αὐτό πού γίνεται μέ τή δική  του θέληση· τό "ἀναγκαῖον" ὅμως καί χωρίς ἀντίδραση, πού γίνεται χωρίς τή θέλησή του, καί ἀναφέρεται στό λάθος καί τήν ἄγνοια,  μοιάζει (420ε) μέ πορεία πρός τά βουνά, πού ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι εἶναι  δύσβατα καί ἀνώμαλα καί θαμνώδη δυσχεραίνουν τήν κίνηση. Ἴσως λοιπόν ἀπ'αὐτό νά ὠνομάσθηκε "ἀναγκαῖο", ἐπειδή τό παρομοίασαν μέ τό πέρασμα ἀπ'τά βουνά. Ὅσο λοιπόν εἶναι παροῦσα ἡ δύναμη, ἄς μήν τήν ἀφήσωμε· καί σύ ὅμως μήν τήν ἀφήνεις, ἀλλά ρώτα.

(421α) Ἑρμογένης
Ρωτῶ ἑπομένως γιά τά μέγιστα καί τά κάλλιστα, γιά τήν "ἀλήθεια" καί τό "ψεῦδος" καί γιά τό "ὄν", ἀλλά καί γιαυτό τό ἴδιο τό "ὄνομα" γιά τό ὁποῖο γίνεται τώρα ὁ λόγος, πῶς προέκυψε τό ὄνομά του.
   
Σωκράτης
Ὑπάρχει κάτι πού τό λές μαίομαι (ἐπιζητῶ);

Ἑρμογένης
Ἐγώ τουλάχιστον ναί· τό νά ἀναζητῶ.

Σωκράτης
Μοιάζει λοιπόν μέ ὄνομα πού ἔχει συγκροτηθεῖ ἀπό λόγο, πού λέει, ὅτι τό "ὄνομα" εἶν' αὐτό ἀκριβῶς, στό ὁποῖο στοχεύει ἡ ἀναζήτηση. Καί θά τ'ἀναγνωρίσης καλύτερα, σ'αὐτό πού λέμε "ὀνομαστό"· γιατί ἐδῶ λέει σαφῶς, ὅτι πραγματικά εἶναι αὐτό πού (421β) ἀναζητᾶς (ψάχνεις). Ὅσο γιά τήν "ἀλήθεια", μοιάζει νά ἔχη συγκροτηθῆ κι αὐτή ὅπως καί τά ἄλλα· ἐπειδή ἡ θεϊκή φορά τοῦ ὄντος μοιάζει νά ἀποκαλεῖται μ'αὐτή τή λέξη, μέ τήν "ἀλήθεια", ἐπειδή εἶναι θεϊκή περιπλάνηση (θεία ἄλη). Τό ψεῦδος ὅμως εἶναι τό ἐναντιούμενο (τό ἀντίθετο) στή θεϊκή περιφορά· ἄλλη μιά φορά (πάλιν αὖ) φτάνει νά κατηγορεῖται αὐτό πού ἐμποδίζεται καί ἀναγκάζεται νά ἀναπαυθῆ, καί παρομοιάζεται μέ αὐτούς πού πέφτουν (κατεβαίνουν)· λόγω τῆς προσθήκης ὅμως τοῦ ψεῖ καλύπτει αὐτό πού θέλει νά πῆ τό ὄνομα. Τό "ὄν" ὅμως καί ἡ "οὐσία" λένε καί τά δυό (ὁμολογοῦν) τήν ἀλήθεια, ἄν πάρη ξανά τό γιῶτα· γιατί σημαίνει ἰόν (κινούμενο),  (421γ) καί τό "οὐκ ὄν" (μή ὑπάρχον) πάλι, ὅπως κάποιοι τό λένε, "οὐκ ἰόν" (μή κινούμενο).

Ἑρμογένης
Αὐτά μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, ὅτι μέ μεγάλη γεναιότητα τά ἔχεις ἀναπτύξει· ἄν ὅμως κάποιος σέ ρωτήση γιά τό "ἰόν" καί τό "ρέον" καί τό "δοῦν" (δένον), ποιά εἶναι ἡ ὀρθότητα αὐτῶν τῶν ὀνομάτων ―

Σωκράτης
"τί θά τοῦ ἀπαντήσωμε"; αὐτό ρωτᾶς; ἤ ὄχι;

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Πρίν λίγο λοιπόν ἐπινοήσαμε ἕνα τρόπο, ὥστε νά φαίνεται ὅτι κάτι λέμε ὅταν ἀπαντοῦμε.
   
Ἑρμογένης
Ποιός εἶν' αὐτός;

Σωκράτης
Γιά κάτι πού δέν γνωρίζομε, λέμε ὅτι εἶναι βαρβαρικό. (421δ) Ἴσως ὅμως στ' ἀλήθεια (στήν πραγματικότητα) ἰσχύει κάτι τέτοιο, ἀλλά πιθανόν νά εἶναι καί ἀπ'τήν ἀρχαιότητα ἀνεξερεύνητα τά πρῶτα ὀνόματα· ἀλλά λόγω τοῦ ὅτι τά ὀνόματα ἔχουν πολλές διαφορετικές ἔννοιες, δέν εἶναι καθόλου παράξενο, ὅτι σχετικά μέ τή σημερινή ὁμιλία, ἡ ἀρχαία οὐδόλως διαφέρει ἀπ'τή βαρβαρική.
   
Ἑρμογένης
Καί βέβαια δέν λές κάτι συνηθισμένο.

Σωκράτης
Ἐπειδή λέω τήν πραγματικότητα. Δέ νομίζω ὅμως ὅτι ἡ συντροφιά μας θά δεχθῆ δικαιολογίες, ἀλλά πρέπει νά προθυμοποιηθοῦμε νά τά ἐξετάσωμε. Νά σκεφτοῦμε ὅμως ὅτι, ἄν κάποιος συνεχῶς, μέ ὅποιο τρόπο κι ἄν ἐξηγήσωμε (421ε) τό ὅνομα, ξαναρωτᾶ γιά κεῖνες τίς λέξεις, καί ἀμέσως μετά ἀφοῦ ποῦμε πῶς ἔγιναν οἱ λέξεις, καί τά μάθει ἐξ ἀκοῆς,  συνεχίσει νά κάνη ἐρωτήσεις, δέν ἀποτρέπει κατ' ἀνάγκην αὐτόν πού ἀπαντᾶ ἀπ' τό νά ὁλοκληρώση;

Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

(422α) Σωκράτης
Πότε λοιπόν, θά σταματοῦσε δικαίως νά διακόπτη, αὐτός πού διακόπτει; μήπως τότε πού θά ἔφθανε σ' ἐκεῖνα τά ὀνόματα, πού εἶναι τά βασικά στοιχεῖα τῶν ἄλλων λέξεων καί ὀνομάτων; γιατί αὐτά δέν εἶναι καθόλου δίκαιο νά φανοῦν ὅτι ἔχουν συντεθεῖ ἀπό ἄλλα ὀνόματα, ἄν εἶναι ἔτσι. Καί ὅπως λέγαμε πρίν λίγο, τό "ἀγαθόν" ἔχει συντεθεῖ ἀπ' τό ἀγαστό (ἀξιοθαύμαστο) καί τό θοόν (γρήγορο), καί τό "θοόν" ἴσως θά λέγαμε ἀπό ἄλλα, καί ἐκεῖνα ἐπίσης ἀπό ἄλλα· (422β) ἄν ὅμως κάποια στιγμή βροῦμε αὐτό πού δέν ἔχει συντεθεῖ ἀπό κάποια ἄλλα ὀνόματα, τότε δικαίως θά λέγαμε ὅτι ἔχομε φτάσει σέ στοιχεῖο καί δέν πρέπει καθόλου νά ἀναφερόμαστε σέ ἄλλα ὀνόματα.

Ἑρμογένης
Μοῦ φαίνεται ὅτι μιλᾶς σωστά.

Σωκράτης
Μήπως ὅμως καί γιά τά ὀνόματα πού ρωτᾶς τώρα τυχαίνει νά εἶναι στοιχεῖα, καί ἐπιβάλλεται ἤδη νά ἐξετάσωμε μέ κάποιο ἄλλο τρόπο  ποιά εἶναι ἡ ὀρθότητά τους;

Ἑρμογένης
Ἔτσι φαίνεται.

Σωκράτης
Φαίνεται χωρίς ἀμφιβολία, Ἑρμογένη· γιατί βέβαια ὅλα ὅσα (422γ) ἐξετάσαμε πιό μπροστά φαίνεται ὅτι σ' αύτά ἔχουν ἀναλυθεῖ. καί ἄν πράγματι εἶναι ἔτσι, καί νομίζω ὅτι ἔτσι εἶναι, ἔλα ἐδῶ καί ἐξέτασε  μαζί μου, μήπως καί πῶ κάτι ἀκατανόητο λέγοντας ποιά πρέπει νά εἶναι ἡ ὀρθότητα τῶν πρώτων ὀνομάτων.

Ἑρμογένης
Λέγε μόνο ἐσύ, καί ὅσο τό δυνατόν βέβαια ἐξαρτᾶται ἀπό μένα θά συμμετάσχω στήν ἐξέταση.
   
Σωκράτης
Συνεπῶς, ὡς πρός τό ὅτι εἶναι ἀποκλειστικά μία ἡ ὀρθότητα κάθε  ὀνόματος καί πρώτου καί τελευταίου, καί ὅτι κανένα δέν διαφέρει ἀπ'τά ἄλλα ὡς πρός τό ὅτι εἶναι ὄνομα, νομίζω ὅτι καί σύ συμφωνεῖς.
   
Ἑρμογένης
Βεβαίως.

(422δ) Σωκράτης
Ἡ ὀρθότητα βέβαια τῶν ὀνομάτων πού μόλις πρίν ἐξετάσαμε ἤθελε νά εἶναι τέτοια, πού νά δηλώνη αὐτό ἀκριβῶς πού εἶναι τό καθένα ἀπό τά όντα.

Ἑρμογένης
Πῶς ἀλλοιῶς βέβαια;

Σωκράτης
Ἄρα αὐτή τήν ἰδιότητα πρέπει νά τήν ἔχουν καί τά πρῶτα καί τά τελευταῖα, ἄν βέβαια εἶναι ὀνόματα.  
   
Ἑρμογένης
Βεβαίως.

Σωκράτης
Ἀλλά τά τελευταῖα, καθώς φαίνεται, σχηματίζονται ἀνάλογα μέ τή φύση πού εἶχαν τά προηγούμενα (τά πρῶτα).
   
Ἑρμογένης
Ἔτσι φαίνεται.

Σωκράτης
Ἄς εἶναι· τά πρώτα ὅμως, πού δέν παράγονται ἀπό ἄλλα, μέ ποιό τρόπο θά μᾶς φανερώσουν ὅσο τό δυνατόν καλύτερα (422ε) τά ὄντα, ἄν πρόκειται βέβαια νά εἶναι ὀνόματα; ἀπάντησέ μου ὅμως τό ἑξῆς· ἄν δέν εἴχαμε φωνή οὔτε γλῶσσα, καί θέλαμε νά ἐκφράσωμε μεταξύ μας τά πράγματα, δέν θά ἐπιχειρούσαμε, ὅπως τώρα καί οἱ ἐκ γενετῆς κουφοί, νά ἐκφρασθοῦμε μέ κινήσεις τῶν χεριῶν καί τῆς κεφαλῆς καί μέ τό ὑπόλοιπο σῶμα;

Ἑρμογένης
Καί πῶς ἀλλοιῶς, Σωκράτη;

(423α) Σωκράτης
Ἄν θέλαμε βέβαια νά ἐκφράσωμε τό πάνω καί τό ἐλαφρύ, νομίζω ὅτι θά σηκώναμε τό χέρι πρός τόν οὐρανό, μιμούμενοι τήν ἴδια τή φύση τοῦ πράγματος· ἄν ὅμως (μιμούμαστε) τά κάτω καί τά βαριά, θά δείχναμε πρός τή γῆ. Καί ἄν θέλαμε νά ἐκφράσωμε τό ἄλογο πού τρέχει ἤ κάποιο ἄλλο ἀπ'τά ζῶα, γνωρίζεις ὅτι μέ τά σώματά μας καί μέ σχήματα θά κάναμε κινήσεις παρόμοιες μέ τίς δικές τους.
   
Ἑρμογένης
Ὁπωσδήποτε νομίζω ὅτι εἶναι ἔτσι πού τό λές.

Σωκράτης
Γιατί ἔτσι ὑποθέτω ὅτι γινόταν ἡ ἐξήγηση διά τοῦ σώματος, (423β) πού τό σῶμα μιμήθηκε, ὅπως φαίνεται, αὐτό πού θά ἤθελε νά ἐκφράση.

Ἑρμογένης
Ναί.

Σωκράτης
Ὅταν ὅμως θέλομε νά ἐκφράσωμε κάτι μέ τή φωνή καί τή γλῶσσα καί τό στόμα, τότε, τό παραγόμενο ἀπ'αὐτά, δέν θά εἶναι γιά μᾶς ἐκδήλωση τοῦ καθενός, ὅταν ἡ μίμηση, γιά ὁτιδήποτε, γίνη μέ αὐτά;

Ἑρμογένης
Τό θεωρῶ ἀναγκαῖο.

Σωκράτης
Ἄρα τό ὄνομα, ὅπως φαίνεται, εἶναι μίμηση διά τῆς φωνῆς ἐκείνου πού μιμεῖται, καί διά τῆς φωνῆς ὁ μιμούμενος ὀνομάζει αὐτό πού μιμεῖται.

Ἑρμογένης
Ἔτσι νομίζω.

(423γ) Σωκράτης
Μά τό Δία ὅμως, δέν νομίζω πρός τό παρόν ὅτι τά λέμε σωστά, φίλε.

Ἑρμογένης
Γιατί;

Σωκράτης
Αὐτούς πού μιμοῦνται τά πρόβατα καί τούς πετεινούς καί τά ἄλλα ζῶα, θά ἀναγκασθοῦμε νά ὁμολογήσωμε ὅτι κατονομάζουν αὐτά πού μιμοῦνται.
   
Ἑρμογένης
Λές τήν ἀλήθεια.

Σωκράτης
Καί νομίζεις λοιπόν ὅτι εἶναι σωστό;

Ἑρμογένης
Δέν νομίζω. Ἀλλά τίνος μίμηση, Σωκράτη, εἶναι τό ὅνομα;

Σωκράτης
Πρῶτον λοιπόν, καθώς νομίζω, δέν μιμούμαστε  τά πράγματα ὅπως ἀκριβῶς καί μέ τή μουσική (423δ), παρά τό ὅτι βέβαια καί τότε μέ τή φωνή τά μιμούμαστε· ἔπειτα, ἄν μιμούμαστε κι ἐμεῖς  ὅσα ἀκριβῶς μιμεῖται ἡ μουσική, δέν μοῦ φαίνεται ὅτι θά τά όνομάζαμε. Τό ἐννοῶ κάπως ἔτσι· ὑπάρχει στό κάθε πρᾶγμα φωνή καί σχῆμα, καί σέ πολλά ἀπ' αὐτά χρῶμα ;

Ἑρμογένης
Βεβαίως.

Σωκράτης
Φαίνεται λοιπόν ὅτι οὔτε ὅταν κάποιος τά μιμεῖται, οὔτε γύρω ἀπ' αὐτές τίς μιμήσεις στρέφεται ἡ ὀνομαστική τέχνη. Καί τέτοιες ἀφ' ἑνός εἶναι ἡ μουσική καί ἀφ' ἑτέρου ἡ ζωγραφική· ἔτσι εἶναι;
   
Ἑρμογένης
Ναί.

(423ε) Σωκράτης
Καί τί λές γιαυτό; δέν νομίζεις ὅτι ὑπάρχει καί οὐσία στό καθένα, ὅπως τό χρῶμα καί ὅσα λέγαμε μόλις τώρα; Πρῶτον αὐτά καθαυτά τό χρῶμα καί ἡ φωνή, δέν ἔχουν τό καθένα ἀπ'αὐτά κάποια οὐσία καί ὅσα ἄλλα ἀξιώθηκαν αὐτή τήν προσφώνηση, τοῦ εἶναι (δηλαδή τῆς ὕπαρξης);

Ἑρμογένης
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Τί λοιπόν; ἄν κάποιος μποροῦσε νά μιμηθῆ τόν ἑαυτό τοῦ καθενός, δηλαδή τήν οὐσία του, μέ γράμματα καί συλλαβές, ἄραγε δέν θά φανέρωνε αὐτό πού εἶναι τό καθένα; ἤ ὄχι;
   
Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Καί πῶς θά ὀνόμαζες ὅποιον μπορεῖ νά τό κάνη αὐτό, ὅπως πιό πρίν τόν ἕνα εἶπες μουσικό καί τόν ἄλλο ζωγράφο; Αὐτόν πῶς θά τόν πῆς;

Ἑρμογένης
Μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, ἔτσι πού ψάχνομε ἀπ'τήν ἀρχή, δηλαδή ὅτι αὐτός θά εἶναι ὁ ὀνομαστικός.
   
Σωκράτης
Ἑπομένως, ἄν αὐτό εἶν' ἀλήθεια, νομίζω ὅτι πρέπει νά ἐξετάσωμε μέ προσοχή γιά κεῖνα τά ὀνόματα πού ρωτοῦσες, γιά τή "ροή" καί γιά τό "ἰέναι" (κίνηση) καί τή "σχέση" (ἰδιοσυγκρασία), ἄν μέ τά γράμματα καί τίς συλλαβές (424β) ἀποδίδεται ἡ ὀντότητά τους καί ἀναπαριστάνεται ἡ οὐσία τους, ἤ ὄχι;

Ἑρμογένης
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Ἔλα λοιπόν νά ἐξετάσωμε τί ἀπ' τά δύο ἑπομένως (συμβαίνει) μόνο αὐτά εἶναι ἀπ' τά πρῶτα ὀνόματα ἤ καί πολλά ἄλλα.

Ἑρμογένης
Νομίζω βέβαια ὅτι ὑπάρχουν κι ἄλλα.

Σωκράτης
Ἔτσι φαίνεται. Ἀλλά ποιός θά εἶναι ὁ τρόπος τῆς διαίρεσης ἀπ' ὅπου πρέπει νά ἀρχίση νά μιμεῖται ὁ μιμούμενος; δεδομένου ὅτι ἡ μίμηση τῆς οὐσίας ἐπιτυγχάνεται μέ συλλαβές καί μέ γράμματα, μήπως πιό σωστό εἶναι νά διαιρέσωμε πρῶτα τά στοιχεῖα, ὅπως κάνουν (424γ) καί ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ τούς ρυθμούς τῶν στοιχείων πού διαιροῦν πρῶτα τίς δυνάμεις, ἔπειτα τίς συλλαβές, καί ἔτσι πάλι ἐξετάζοντας φτάνουν στούς ρυθμούς, διαφορετικά ὅμως ὄχι;
   
Ἑρμογένης.
Ναί.

Σωκράτης
Ἑπομένως ἔτσι κι ἐμεῖς πρῶτα πρέπει νά διαιρέσωμε τά φωνήεντα, κι ἔπειτα τ' ἄλλα, ἀνάλογα μέ τό εἶδος τους σέ ἄφωνα καί ἄφθογγα ―γιατί κάπως ἔτσι τά λένε οἱ ἔμπειροι γύρω ἀπ'αὐτά― καθώς καί ὅσα δέν εἶναι οὔτε φωνήεντα, οὔτε ὅμως καί ἄφθογγα; καί τά ἴδια τά φωνήεντα ἐπίσης σέ ὅσα διαφορετικά εἴδη ὑπάρχουν μεταξύ τους; καί (424δ) ὅταν τά διαιρέσωμε ὅλα σωστά (τά ὄντα) νά τούς δώσωμε τά ὀνόματα πού πρέπει, ἄν συμφωνοῦν μ'αὐτά στά ὁποῖα ἀναφέρονται τά στοιχεῖα, καί ἀπ' τά ὁποῖα γίνονται αὐτά ἀντιληπτά καθώς καί ἄν ἐμπεριέχονται εἴδη σ'αὐτά, ἐπίσης μέ τόν ἴδιο τρόπο ὅπως καί στά στοιχεῖα· ὅλα αὐτά ἀφοῦ τά ἐξετάσωμε προσεκτικά νά ἔχωμε τήν ἱκανότητα νά τοποθετήσωμε τό καθένα σύμφωνα μέ τήν ὁμοιότητα, εἴτε ἕν πρός ἕνα πρέπει νά τά βάλωμε, εἴτε ταιριάζοντας πολλά (σέ ἕνα), ὅπως οἱ ζωγράφοι ὅταν θέλουν νά ἀπεικονίσουν ἄλλοτε ἔβαζαν μόνον πορφυροῦν, ἄλλοτε πάλι (424ε) ὁποιονδήποτε ἄλλο χρῶμα, ὑπάρχουν ὅμως φορές πού ἀναμιγνύουν πολλά χρώματα, ὅπως ὅταν κατασκευάζουν ὁμοίωμα (ἀνδρείκελο) ἤ κάτι παρόμοιο ― ἀνάλογα νομίζω μέ τό χρῶμα πού ταιριάζει στήν κάθε εἰκόνα― ἔτσι ἀκριβῶς κι ἐμεῖς θά μεταφέρωμε στά πράγματα τά στοιχεῖα, εἴτε ἕνα πρός ἕνα, ὅπου θεωρήσομε ὅτι χρειάζεται, εἴτε καί πολλά μαζί, φτιάχνοντες αὐτές πού ὀνομάζουν συλλαβές, καί συνθέτοντας ξανά συλλαβές, (425α) ἀπό τίς ὁποῖες συνθέτουν τόσο τά ὀνόματα ὅσο καί τά ρήματα· καί στή συνέχεια, ἀπ'τά ὀνόματα καί τά ρήματα κάτι μεγάλο καί ὡραῖο καί ἀκέραιο θά συστήσωμε, ὅπως τό ζῶο στή ζωγραφική, ἔτσι κι ἐδῶ, στήν τέχνη τοῦ λόγου γιά τήν ὀνομασία ἤ τή ρητορία ἤ γιά ὁτιδήποτε ἄλλο εἶναι ἡ τέχνη. Μᾶλλον ὅμως ὄχι ἐμεῖς, ἀλλά μέ τή συζήτηση παρασύρθηκα. Γιατί ἔτσι πού εἶναι τά ἔχουν φτιάξει οἱ παλαιοί· ἄν ὅμως ἐμεῖς εἴμαστε ἱκανοί νά τά ἐξετάσωμε ὅλα αὐτά τεχνικά, διαιρῶντάς τα (425β) μέ αὐτόν τόν τρόπο, ἄν δηλαδή ἔχουν τεθεῖ ἤ ὄχι, μέ τόν σωστό τρόπο καί τά πρῶτα καί τά τελευταῖα, καί ἔτσι νά τά ἐξετάσωμε· ἄν συνδεθοῦν ὅμως διαφορετικά οὔτε εὔκολο εἶναι οὔτε ὁ σωστός δρόμος (σωστή μέθοδος), Ἑρμογένη.

Ἑρμογένης.
Ἴσως μά τόν Δία, Σωκράτη.

Σωκράτης
Τί λοιπόν; ἐσύ ἐμπιστεύεσαι τόν ἑαυτόν σου ὅτι εἶσαι σέ θέση νά τά διαιρέσης αὐτά; Γιατί ἐγώ δέν εἶμαι.
   
Ἑρμογένης
Πιό πολύ ἑπομένως δέν εἶμαι ἐγώ.

Σωκράτης
Νά τό ἀφήσωμε λοιπόν, ἤ θέλεις νά προσπαθήσωμε, μέ ὅποιο τρόπο μποροῦμε, ἔστω καί ἄν κάτι πολύ μικρό ἀντιληφθοῦμε, (425γ) ἀφοῦ προαναφέρομε, ὅπως κάναμε καί νωρίτερα στούς θεούς, ὅτι δέν γνωρίζομε καθόλου τήν ἀλήθεια ἀλλά περιγράφομε τίς ἀπόψεις τῶν ἀνθρώπων γύρω ἀπ'αὐτά, ἔτσι καί τώρα, ἀσχολούμαστε μέ αὐτά δηλώνοντας μεταξύ μας, ὅτι ἄν πρόκειτο νά διαιρεθοῦν αὐτά εἴτε ἀπ' ὁποιονδήποτε ἄλλον εἴτε ἀπό μᾶς, ἔτσι ἔπρεπε νά διαιρεθοῦν. Τώρα ὅμως, ἐπιβάλλεται νά προσπαθήσωμε, αὐτό πού συνηθίζομε νά λέμε, "τό κατά δύναμιν" σχετικά μ'αὐτά; Συμφωνεῖς μ' αὐτά, ἤ ἔχεις ἀντίρρηση;
   
Ἑρμογένης.
Μοῦ φαίνεται ὅτι συμφωνῶ ἀπόλυτα.

Σωκράτης
Νομίζω ὅμως ὅτι θά φανοῦν γελοῖα τά πράγματα, Ἑρμογένη, ἄν τά μιμηθοῦμε μέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια μέ γράμματα καί συλλαβές· αὐτό ὅμως εἶναι ἀναγκαῖο. Ἐξ ἄλλου δέν ἔχομε κάτι καλύτερο νά φέρωμε σχετικά μέ τήν ἀλήθεια τῶν πρώτων ὀνομάτων, ἐκτός καί θέλεις νά ποῦμε, ὅπως κι οἱ τραγωδοί ὅταν βρεθοῦν σέ ἀπορία, καταφεύγουν στούς ἀπό μηχανῆς θεούς, ἔτσι κι ἐμεῖς γιά νά ξεφύγωμε, νά ποῦμε ὅτι τά πρῶτα ὀνόματα τά ἔδωσαν οἱ θεοί καί γιαυτό εἶναι σωστά. Καί γιά μᾶς ἑπομένως (425ε) αὐτός εἶναι ὁ ἰσχυρότερος λόγος; ἤ μήπως ἐκεῖνος, πού λέει ὅτι τά πήραμε ἀπό κάποιους βαρβάρους, κι ὅτι οἱ βάρβαροι εἶναι ἀρχαιότεροι ἀπό μᾶς; ἤ ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς παλαιότητας εἶναι ἀδύνατον νά τά ἐρευνήσωμε (426α), ὅπως καί τά βαρβαρικά; Γιατί ὅλες αὐτές θά ἦταν πολύ κομψές προφάσεις γιαυτόν πού δέν θέλει νά ὁμολογήση σχετικά μέ τά πρῶτα ὀνόματα ὅτι ἔχουν δοθεῖ σωστά. Κατά κάποιο τρόπο ὅμως, ἄν κάποιος δέν γνωρίζη τήν ὀρθότητα τῶν πρώτων ὀνομάτων, εἶναι ἀδύνατον νά γνωρίση βέβαια τά νεώτερα, τά ὁποῖα ὑποχρεωτικά ἐξηγοῦνται ἀπό ἐκεῖνα γιά τά ὁποῖα δέν ξέρει τίποτε· προφανῶς ὅμως ὅποιος μιλάει γιαυτά ἐπιβάλλεται νά εἶναι (426β) ἔμπειρος στά πρῶτα ὀνόματα καί πρέπει νά ἔχη καί ἰδιαίτερη ἱκανότητα μέ καθαρότητα νά τό ἀποδείξη, διαφορετικά νά γνωρίζη καλά ὅτι σχετικά μέ τά νεώτερα ὀνόματα θά λέη πλέον φλυαρίες. Ἤ σκέφτεσαι κάτι ἄλλο;

Ἑρμογένης.
Οὔτε κατά τό ἐλάχιστο, Σωκράτη, διαφορετικά.

Σωκράτης
Ὅσα ἔχω ἀντιληφθεῖ λοιπόν ἐγώ γιά τά πρῶτα ὀνόματα, νομίζω ὅτι εἶναι πολύ ὑβριστικά καί γελοῖα. Αὐτά λοιπόν, θά μεταδώσω καί σ'ἐσένα, ἄν τό ἐπιθυμῆς· σύ ὅμως ἄν ἀντιληφθῆς κάτι καλύτερο ἀπ' ὁπουδήποτε, προσπάθησε νά τό μεταδώσης καί σ' ἐμένα.
   
Ἑρμογένης.
Ἔτσι θά κάνω. Λέγε ὅμως μέ γενναιότητα.

(426γ) Σωκράτης

Πρῶτον λοιπόν τό (γρᾶμμα) ρῶ μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ὄργανο ὅλης τῆς κίνησης, γιά τήν ὁποία τίποτε δέν εἴπαμε γιά τό πῶς ἔχει πάρει αὐτό τό ὅνομα· εἶναι ὅμως φανερό ὅτι θέλει νά δείξη ὅτι εἶναι ὤθηση (ἕσις)· ἐπειδή παλαιότερα δέν ἦταν σέ χρήση τό ἦτα ἀλλά τό εἶ (ε). Ἡ ἀρχή ὅμως προέρχεται ἀπ'τό "κίειν" ―πού εἶναι ὄνομα ξενικό― καί σημαίνει πορεύομαι (ἰέναι). Ἄν ὅμως κάποιος βρῆ τό ἀρχαῖο ὄνομά της νά χρησιμοποιεῖται στή δική μας γλῶσσα, θά ἦταν σωστό νά λέγεται "ἕσις"· τώρα ὅμως τόσο ἀπ'τό ξενικό κίειν καί τή μετατροπή τοῦ ἦτα καί τήν παρεμβολή τοῦ νῦ, ἔχει ὠνομασθεῖ "κίνησις", κανονικά ὅμως ἔπρεπε (426δ) νά τή λένε "κιείνησις" (ἤ εἶσις). Στάση ὅμως σημαίνει τήν ἀπόρριψη τῆς κίνησης, ἀλλά λόγω καλλωπισμοῦ ὠνομάσθηκε "στάση". Ὅμως τό στοιχεῖο ρῶ, ὅπως λέω, θεωρήθηκε ὅτι εἶναι τό σωστό ὄργανο τῆς κίνησης ἀπ'αὐτόν πού ἔδωσε τά ὀνόματα, παρομοιάζοντάς τα πρός τήν περιφορά, μάλιστα, σέ πολλά σημεῖα διά τοῦ ρῶ ἀναφέρεται στήν κίνηση· καί πρῶτ' ἀπ' ὅλα στό ἴδιο τό "ρεῖν" καί στή "ροή" μ'αὐτό τό γρᾶμμα μιμεῖται τήν περιφορά, ἔπειτα στόν (426ε) "τρόμο", μετά πάλι στό "τρέχω", ἀκόμη ὅμως καί σέ παρόμοια ρήματα, ὅπως τό "κρούω", "θραύω", "ἐρείκω" (τέμνω) "θρύπτω" (θρυματίζω), "κερματίζω" (ψιλοκόβω), "ρυμβῶ" (περιστρέφω), ὅλα αὐτά μέ τό ρῶ ἐκφράζουν τήν ὑπερβολή. Νομίζω δηλαδή ὅτι τό ρῶ δέν ἀφήνει τή γλῶσσα καθόλου σταθερή, ἀλλά τήν κινεῖ  πάρα πολύ· γιαυτό μοῦ φαίνεται ὅτι γίνεται ἰδιαίτερη χρήση τοῦ ρῶ σ'αὐτά. Ἐπίσης ἡ χρήση τοῦ γιῶτα ἀφορᾶ σέ ὅλα τά λεπτά, πού περνοῦν μέ εὐχέρεια ἀνάμεσα ἀπ' ὅλα. Γιά τόν λόγο αὐτόν (427α) τό νά περνῶ (ἰέναι) καί τό νά ρίχνω (ἵεσθαι) τό μιμεῖται μέ τό γιῶτα, ὅπως ἀριβῶς μέ τό φεῖ καί τό ψεῖ καί τό σίγμα καί τό ζῆτα, γράμματα πού προφέρονται μέ πυκνό φύσημα-πνοή, ἔχει μιμηθεῖ ὅλα τά παρόμοια, ὅπως τό "ψυχρόν" καί τό "ζέον" καί τό "σείω" καί γενικά τόν σεισμό. καί ὅποτε μιμεῖται αὐτό πού φυσᾶ, μέ κάθε τρόπο αὐτά κυρίως τά γράμματα βάζει αὐτός πού ἔδωσε τά ὀνόματα. Ἐξ αἰτίας πάλι τῆς συμπίεσης τοῦ δέλτα καί τοῦ ταῦ καί τῆς ἀντίστασης τῆς γλώσσας (427β), φαίνεται ὅτι θεώρησε  χρήσιμη τή δύναμη γιά τή μίμηση τοῦ "δεσμοῦ" καί τῆς "στάσης". Καί ἐπειδή κατάλαβε ὅτι στό λάβδα ἡ γλῶσσα γλιστρᾶ πολύ εὔκολα, μιμούμενος τόν ἴδιο τρόπο ὠνόμασε καί τά "λεῖα" ὅπως καί τό ἴδιο τό "ὀλισθαίνω" καί τό "λιπαρό" καί τό "κολλῶδες" κι ὅλα τά παρόμοια. Ὅταν ὅμως ἔχει κολλήσει ἡ γλῶσσα, τήν ἐλευθερώνει ἡ δύναμη τοῦ γάμμα, καί μ'αὐτό τόν τρόπο ἀπομιμήθηκε τό "γλίσχρο" (κολλῶδες) καί τό "γλυκύ" καί τό "γλοιῶδες". (427) Ἐπειδή πάλι, μέ τό νῦ ἀντιλήφθηκε τήν ἐσωτερικότητα τῆς φωνῆς, ὠνόμασε τό "μέσα" καί τά "ἐντός", ἀπεικονίζοντας μέ τά γράμματα τά ἔργα. Τό ἄλφα ἐπίσης ἀπέδωσε στό "μεγάλο", καί τό ἦτα στό "μῆκος", ἐπειδή αὐτά τά γράμματα εἶναι μακρά (μεγάλα). Στό στρυγγυλό ὅμως ἐπειδή χρειάστηκε τό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ οὖ (ο-μικρόν), αὐτό τό γρᾶμμα ὡς ἐπί τό πλεῖστον μετεχειρίσθηκε στό ὄνομα. Μέ τόν ἴδιο τρόπο προσαρμόζει ἀπ'ὅτι  φαίνεται τά γράμματα καί τίς συλλαβές σέ καθένα ἀπ'τά ὄντα καί δημιουργεῖ τά σύμβολα καίτά ὀνόματα ὁ νομοθέτης, καί μιμούμενος ἀπ'αὐτά πάλι, θά συνθέση ὅλα τά ὑπόλοιπα. Αὐτή (427δ) Ἑρμογένη, μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ἡ ὀρθότητα τῶν ὀνομάτων, ἄν δέν ἔχη κάτι ἄλλο νά μᾶς πῆ τοῦτος ἐδῶ ὁ Κρατύλος.


Ἑρμογένης
Ἡ ἀλήθεια, Σωκράτη, εἶναι ὅτι πολλές φορές ὁ Κρατύλος μέ φέρνει σέ δύσκολη θέση, ὅπως σοῦ εἶπα καί στήν ἀρχή, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὑπάρχει ὀρθότητα τῶν ὀνομάτων, χωρίς νά λέη ὅμως μέ σαφήνεια ποιά εἶν' αὐτή, ὥστε νά μή μπορῶ νά καταλάβω ἄν μιλᾶ γύρω ἀπ' αὐτά ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως μέ τόση ἀσάφεια κάθε φορά. Τώρα ὅμως Κρατύλε, πές μου μπροστά στό Σωκράτη τί ἀπ' τά δύο συμβαίνει, σοῦ ἀρέσουν ὅσα λέει ὁ Σωκράτης γιά τά ὀνόματα, ἤ ἔχεις νά πῆς κάτι καλύτερο; καί ἄν ἔχης, πές το, εἴτε γιά νά μάθης ἀπό τόν Σωκράτη εἴτε γιά νά μᾶς διδάξης καί τούς δύο.

Κρατύλος
Τί λοιπόν, Ἑρμογένη; σοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι εὔκολο νά μάθης τόσο γρήγορα καί νά διδάξης ὁτιδήποτε πρᾶγμα, καί μάλιστα τόσο μεγάλο, πού μοιάζει νά εἶναι τό μέγιστο ἀνάμεσα στά μέγιστα;
   
(428α) Ἑρμογένης
Μά τό Δία, ἐμένα βέβαια δέν μοῦ φαίνεται. Ἀλλά θεωρῶ σωστό αὐτό πού εἶπε ὁ Ἡσίοδος, ὅτι ἄν κάποιος προσθέση κάτι μικρό σ'ἕνα ἄλλο μικρό, θά εἶναι ὤφελος (κέρδος). Ἄν μπορεῖς λοιπόν ἔστω καί λίγο νά βοηθήσης, μή σταματήσεις ἀλλά δεῖξε καλωσύνη καί στόν Σωκράτη ―πού εἶναι δίκαιος― καί σ'ἐμένα.

Σωκράτης
Κι ἐγώ ὁ ἴδιος βέβαια, Κρατύλε, δέν πρόκειται νά ἐπιμείνω σέ τίποτε ἀπ' ὅσα εἶπα, ὅτι μοῦ φάνηκαν ὅταν τά ἐξέτασα μέ τόν Ἑρμογένη, ὁπότε ἕνεκα αὐτῆς τῆς δήλωσής μου λέγε μέ θάρρος, ἄν ἔχης νά  πῆς (428β) κάτι καλύτερο, κι ἐγώ θά τό δεχθῶ. Καί φυσικά δέν θά ξαφνιαστῶ (ἐκπλαγῶ) ἄν ἔχης ἐσύ κάτι καλύτερο νά πῆς ἀπ'αὐτά· γιατί μοῦ δίνεις τήν ἐντύπωση ὅτι κι ὁ ἴδιος τά ἔχεις σκεφθεῖ αὐτά ἀλλά καί ἀπό ἄλλους τά ἔχεις μάθει. Ἄν πῆς ὅμως κάτι πιό καλό γιά τήν ὀρθότητα τῶν ὀνομάτων, γρᾶψε κι ἐμένα στούς μαθητές σου.

Κρατύλος
Πραγματικά, Σωκράτη, ὅπως λές ἐσύ, ἔχω δείξει ἐνδιαφέρον γιαυτά καί ἐνδεχομένως θά εὐχόμουν νά σέ κάνω (428γ) μαθητή. Φοβᾶμαι βέβαια μήπως συμβαίνει τό ἐντελῶς ἀντίθετο ἀπ' αὐτό, γιατί κάπως μοῦ ἔρχεται στό νοῦ νά σοῦ πῶ ἐκεῖνο πού λέει ὁ Ἀχιλλέας στόν Αἴαντα. Λέγει λοιπόν
Αἴαντα Τελαμώνιε σταλμένε ἀπό τό Δία, καί κυβερνήτη τῶν λαῶν,
τά λόγια σου ὅλα σωστά, μοῦ φαίνεται τά εἶπες.
Ἔτσι κι ἐσύ, Σωκράτη, φαίνεσαι σ'ἐμένα ὅτι μέ ἐπιείκια καί λογική προφητεύεις, εἴτε ἀπ'τόν Εὐθύφρονα ἔχεις ἐμπνευσθεῖ, εἴτε ἀπό κάποια ἄλλη Μοῦσα πού ὑπῆρχε ἀπό παληά μέσα σου ἀόρατη.

(428δ) Σωκράτης
Φίλε Κρατύλε, ἐκπλήσσομαι ἀπό παληά μέ τή σοφία μου καί δέν τό πιστεύω. Μοῦ φαίνεται λοιπόν ὅτι θά χρειαστῆ νά ἐπανεξετάσω ὅσα εἶπα καί μετά νά μιλήσω. Γιατί τό νά ξεγελᾶ κάποιος τόν ἑαυτό του τόν ἴδιο, εἶναι τό χειρότερο ἀπ'ὅλα· κι ὅταν δέν ὑποχωρεῖ οὔτε κατ' ἐλάχιστον αὐτός πού ἐξαπάτησε ἀλλά τό προσπερνᾶ, πῶς νά μήν ἀγανακτήσης; ἐπιβάλλεται μάλιστα, ὅπως φαίνεται, νά ἐπιστρέφωμε συχνά σ'αὐτά πού ἔχομε πεῖ, καί νά ἐπιχειροῦμε, ὅπως λέει κι ὁ ποιητής, νά δοῦμε "συγχρόνως μπρός καί πίσω". Κι ἐμεῖς λοιπόν ἄμεσα νά ἀντιληφθοῦμε τί σημαίνει γιά μᾶς. (428ε) Λέμε, ὅτι ἡ ὀρθότητα τοῦ ὀνόματος εἶν' ἐκείνη, πού θά μᾶς δείξη τί ἀκριβῶς εἶναι τό κάθε πρᾶγμα· αὐτό, σωστά θά ποῦμε ὅτι ἔχει λεχθεῖ;

Κρατύλος
Ἐμένα μοῦ φαίνεται πολύ σωστό, Σωκράτη.

Σωκράτης
Ἑπομένως, γιά λόγους διαπαιδαγώγησης λέγονται τά ὀνόματα;

Κρατύλος
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Θά ποῦμε λοιπόν ὅτι κι αὐτή εἶναι τέχνη καί ἔχει τούς τεχνίτες της;
   
Κρατύλος
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Ποιούς;

(429α) Κρατύλος
Αὐτούς πού ἔλεγες κι ἐσύ στήν ἀρχή, τούς νομοθέτες.

Σωκράτης
Τί ἀπ'τά δυό θά ποῦμε ὅμως, ὅτι αὐτή ἡ τέχνη εἶναι ἔμφυτη στούς ἀνθρώπους ὅπως κι οἱ ἄλλες, ἤ ὄχι· θέλω νά πῶ τό ἑξῆς. Ὑπάρχουν κάποιοι ζωγράφοι πού εἶναι χειρότεροι καί ἄλλοι καλύτεροι;

Κρατύλος
Βεβαίως.

Σωκράτης
Οἱ καλύτεροι λοιπόν δέν ἀποδίδουν τά ἔργα τους πιό ἐπιτηδευμένα, στή ζωγραφική, καί ἄλλοι πιό άνεπιτήδευτα; καί οἱ οἰκοδόμοι μέ τόν ἴδιο τρόπο δέν φτιάχνουν τά σπίτια, ἄλλοι καλύτερα καί ἄλλοι χειροτέρα;
   
Κρατύλος
Ναί.

(429β) Σωκράτης
Ἑπομένως, καί οἱ νομοθέτες δέν ἀποδίδουν τά δικά τους ἔργα ἄλλοι μέ καλύτερο τρόπο καί ἄλλοι μέ χειρότερο;
   
Κρατύλος
Πρός τό παρόν δέν νομίζω κάτι τέτοιο.

Σωκράτης
Δέν σοῦ φαίνεται λοιπόν ὅτι ἄλλοι νόμοι εἶναι καλύτεροι κι ἄλλοι χειρότεροι;
   
Κρατύλος
Πραγματικά ὄχι.

Σωκράτης
Ἑπομένως, ὅπως φαίνεται, δέν ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι κάποιο ὄνομα ἔχει δοθεῖ μέ χειρότερο τρόπο, καί κάποιο ἄλλο μέ καλύτερο;
   
Κρατύλος
Πραγματικά ὄχι.

Σωκράτης
Ὅλα τά ὀνόματα λοιπόν ἔχουν δοθεῖ σωστά;

Κρατύλος
Ὅσα τουλάχιστον εἶναι ὀνόματα.

Σωκράτης
Τί δηλαδή; αὐτό πού λέγαμε πρίν λίγο, σχετικά μέ τόν Ἑρμογένη τί ἀπ'τά δύο σημαίνει; (429γ) θά ποῦμε ὅτι δέν τοῦ ἔχει δοθεῖ αὐτό τό ὅνομα, στήν περίπτωση πού δέν ἀνήκει στή γενιά τοῦ Ἑρμῆ, ἤ ὅτι ἀφ' ἑνός τοῦ ἔχει δοθεῖ, ἀφ' ἑτέρου ὅμως δέν εἶναι σωστό;

Κρατύλος
Σ'ἐμένα τουλάχιστον δέν φαίνεται νά τοῦ ἔχει δοθεῖ, Σωκράτη, ἀλλά μοιάζει νά τοῦ ἔχει δοθεῖ, ὅμως αὐτό τό ὄνομα ἀνήκει σέ ἄλλον, πού ἔχει μάλιστα καί τή φυσική ἰδιότητα (πού δηλώνει τό ὄνομα).
   
Σωκράτης
Ἑπομένως, λέει ψέματα κάποιος ὅταν πῆ ὅτι αὐτός εἶν' ὁ Ἑρμογένης; ἤ μήπως οὔτε καί αὐτό ἰσχύει, νά ποῦμε δηλαδή ὅτι αὐτός εἶναι ὁ  Ἑρμογένης, ἄν δέν εἶναι;
   
Κρατύλος
Πῶς τό ἐννοεῖς;

(429δ) Σωκράτης
Θέλεις νά πῆς ὅτι δέν μποροῦμε νά ποῦμε καθόλου ψέματα, μήπως αὐτό σημαίνει ὁ λόγος σου; γιατί ἀρκετοί τό ὑποστηρίζουν αὐτό, Κρατύλε, καί τώρα καί παλαιότερα.

Κρατύλος
Πῶς θά ἦταν δυνατόν, Σωκράτη, ὅταν κάποιος λέη αὐτό πού θέλει νά πῆ, νά μή μιλᾶ γιά τό ὄν (κάτι ὑπαρκτό); ἤ μήπως δέν εἶναι αὐτό τό νά λές ψέματα, δηλαδή τό νά μή μιλᾶς γιά τά ὄντα (τά ὑπαρκτά);
   
Σωκράτης
Πολύ εὐφυής ὁ λόγος σου καί γιά μένα καί γιά τήν ἡλικία μου, φίλε.  πές μου ὅμως καί κάτι ἀκόμη· (429ε) τί ἀπ'τά δύο ἰσχύει; τό νά λέμε ψέματα δέν σοῦ φαίνεται σωστό, τό νά τά ἰσχυριζόμαστε* ὅμως;

* ἡ ριζική σημασία τοῦ "φημί" (φάναι) εἶναι : διακηρύσσω, γνωστοποιῶ, φανερώνω, λέγω, διαβεβαιώνω, διισχυρίζομαι (πρβλ. λεξ. Liddell, Sccott, Κωνσταντινίδου.) 

Κρατύλος
Οὔτε νά τά ἰσχυριζόμαστε δέν μοῦ φαίνεται σωστό.

Σωκράτης
Οὔτε καί νά τά ἐκφράζομε οὔτε νά τά ἀναφέρομε; ὅπως π.χ ἄν σέ συναντήση κάποιος φίλος, καί πεῖ, πιάνοντάς σου τό χέρι· "Γειά σου Ἑρμογένη, φίλε Ἀθηναῖε, γιέ τοῦ Σμικρίωνα", αὐτός νομίζεις ὅτι θά τά πῆ αὐτά, ἤ θά τά ἐννοήση, ἤ θά τά ἐκφράση, ἤ θά τά ἀναφέρη ἔτσι, ὄχι γιά σένα βέβαια, ἀλλά γιαυτόν ἐδῶ τόν Ἑρμογένη; ἤ μήπως γιά κανένα;

Κρατύλος
Ἐμένα μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, ὅτι αὐτός τά λέει διαφορετικά.

(430α) Σωκράτης
Καλό κι αὐτό. Θά ἔλεγε ὅμως τήν ἀλήθεια αὐτός πού θά μιλοῦσε γιαυτά ἤ ψέματα; ἤ μήπως κάτι ἀπ'αὐτά εἶναι ἀληθινό, καί κάτι ἄλλο ψεύτικο; γιατί ἀρκεῖ (θά ἦταν ἀρκετό) ἀκόμη κι αὐτό.

Κρατύλος
Ἐγώ βέβαια θά ἔλεγα ὅτι αὐτός φλυαρεῖ, κι ὅτι τριγυρίζει (κινεῖται) ἄσκοπα, ὅπως θά κινεῖτο κι ἕνα χάλκινο δοχεῖο ἄν τό κτυποῦσες.

Σωκράτης
Κοίταξε λοιπόν μήπως συνενοηθοῦμε, Κρατύλε· δέν συμφωνεῖς ὅμως ὅτι ἄλλο εἶναι τό ὄνομα, καί ἄλλο αὐτό πού φέρει (ἔχει) τό ὅνομα;

Κρατύλος
Βεβαίως.

Σωκράτης
Παραδέχεσαι λοιπόν ὅτι τό ὄνομα εἶναι ἕνα εἶδος ἀπεικόνισης (430β) κάποιου πράγματος;
   
Κρατύλος
Ὁπωσδήποτε.

Σωκράτης
Καί τίς ζωγραφιές λοιπόν τίς θεωρεῖς ὅτι εἶναι ἀπεικονίσεις κάποιων πραγμάτων μέ διαφορετικό τρόπο;

Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Πρόσεξε λοιπόν ― ἐπειδή ἐγώ μᾶλλον δέν καταλαβαίνω τί εἶναι ὅλα αὐτά πού λές, πού πιθανῶς νά τά λές σωστά― μήπως εἶναι δυνατόν νά διαχωρίσωμε καί νά ἀντιστοιχίσωμε τίς δύο ἀπεικονίσεις, δηλαδή τίς ζωγραφιές καί τά ὀνόματα, μέ τά πράγματα πού ἀπεικονίζουν, ἤ μήπως ὄχι;

(430γ) Κρατύλος
Εἶναι δυνατόν.

Σωκράτης
Πρῶτον λοιπόν σκέψου τό ἑξῆς. Θά μποροῦσε κάποιος νά ἀποδώση τήν εἰκόνα τοῦ ἄνδρα στόν ἄνδρα καί τῆς γυναίκας στή γυναίκα, καί  τά ὑπόλοιπα μέ τόν ἴδιο τρόπο;

Κρατύλος
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Καί ἀντίθετα λοιπόν νά ἀποδώση τήν εἰκόνα τοῦ ἄνδρα στή γυναίκα καί τήν εἰκόνα τῆς γυναίκας στόν ἄνδρα;
   
Κρατύλος
Γίνεται κι αὐτό.

Σωκράτης
Ἄραγε ὅμως καί οἱ δύο αὐτές κατανομές εἶναι σωστές, ἤ μόνο ἡ μία.

Κρατύλος
Ἡ μία.

Σωκράτης
Θεωρῶ ὅτι εἶναι αὐτή πού ἀποδίδει στό καθένα τό ἁρμόζον καί τό ὅμοιό του.

Κρατύλος
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Γιά νά μή λογομαχοῦμε ὅμως σάν φίλοι πού εἴμαστε ἐγώ καί σύ, θά πρέπει νά ἀποδεχθῆς αὐτό πού σοῦ λέω. Ἐπειδή τόν διαχωρισμό αὐτόν, σύντροφε, γιά τίς δύο μιμήσεις, καί γιά τά ζώων καί γιά τά ὀνόματα, ἐγώ τόν χαρακτηρίζω σωστό, ὡς πρός τά ὀνόματα ὅμως ἐκτός ἀπό σωστός εἶναι καί ἀληθινός· ὁ ἄλλος ὅμως πού ἀποδίδεται στό ἀνόμοιο, ὄχι μόνο δέν εἶναι σωστός, ἀλλά εἶναι καί ψεύτικος ὅταν ἀναφέρεται στά ὀνόματα .
   
Κρατύλος
Μήπως ὅμως, Σωκράτη, αὐτό συμβαίνει μέ τίς ζωγραφιές (430ε), τό ὅτι δέν ἔχουν διαχωρισθεῖ σωστά, ὄχι ὅμως καί μέ τά ὀνόματα, πού εἶναι οὔτως ἤ ἄλλως σωστά.
   
Σωκράτης
Τί θέλεις νά πῆς; τί διαφέρει τό ἕν' ἀπ' τ' ἄλλο; μήπως δέν γίνεται νά πλησιάσης κάποιον ἄνδρα καί νά τοῦ πῆς ὅτι "τοῦτο δῶ εἶναι τό δικό σου σχεδιάγραμμα", καί συγχρόνως νά τοῦ δείξης, εἴτε τή δική του εἰκόνα, κατά τύχη, εἴτε τήν εἰκόνα γυναίκας; τό νά τοῦ δείξης, σημαίνει νά τήν φέρης μπροστά στήν αἴσθηση τῶν ματιῶν (ὅραση).
   
Κρατύλος
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Τί δηλαδή; προσερχόμενος πάλι σ'αὐτόν τόν ἴδιο δέ θά μποροῦσε νά τοῦ πῆ ὅτι, "τοῦτο δῶ εἶναι τ' ὄνομά σου"; γιατί, καί τό ὄνομα εἶναι ἀπεικόνιση ὅπως κι ἡ ζωγραφιά. Λέω λοιπόν τό ἑξῆς· μήπως δέν θά ἦταν δυνατόν (431α) νά τοῦ πῆ ὅτι "τοῦτο δῶ εἶναι τ' ὄνομά σου", καί μετά νά τοῦ φέρη στήν αἴσθηση τῆς ἀκοῆς, καί ἄν πιάση τυχαία τή δική του εἰκόνα, νά τοῦ πῆ ὅτι εἶναι ἄνδρας, ἄν ὅμως κατά τύχη πιάση τό θηλυκό μέρος τοῦ ἀνθρώπινου γένους, νά τοῦ πῆ ὅτι εἶναι γυναίκα; δέν σοῦ φαίνεται ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι δυνατόν νά συμβῆ;

Κρατύλος
Θέλω νά συμφωνήσω μαζί σου, Σωκράτη, γιαυτό ἄς εἶναι ἔτσι.

Σωκράτης
Πολύ καλά κάνεις, φίλε, ἄν εἶναι ἔτσι αὐτό· τώρα ὅμως δέν πρέπει καθόλου νά μαλώνωμε γιαυτό. Ἄν λοιπόν (431β) γίνη καί ἐδῶ ἕνας τέτοιος διαχωρισμός, θά ποῦμε ὅτι τό ἕνα μέρος ἀπό αὐτά εἶναι ἀληθινό, τό ἄλλο ὅμως εἶναι ψεύτικο. Καί ἄν πραγματικά εἶναι ἔτσι, νά μή μποροῦμε νά διαχωρίσωμε σωστά τά ὀνόματα οὔτε καί νά  ἀποδώσωμε αὐτά πού ταιριάζουν στό καθένα, ἀλλά μερικές φορές  καί ὅσα δέν ταιριάζουν, τότε πρέπει νά κάνομε τό ἴδιο καί γιά τά ρήματα. Ἄν ὅμως πρέπει νά γίνη ἔτσι μέ τά ρήματα καί τά ὀνόματα, κατ' ἀνάγκην θά γίνη καί μέ τούς λόγους· (431γ) γιατί καί οἱ λόγοι, ὅπως πιστεύω, εἶναι ὁ συνδυασμός ὀνομάτων καί ρημάτων· ἐσύ πῶς τό ἐξηγεῖς, Κρατύλε;

Κρατύλος
Ἔτσι· γιατί μοῦ φαίνεται ὅτι τά λές σωστά.

Σωκράτης
Ἄν λοιπόν τά πρῶτα ὀνόματα πάλι τά ἐκφράζομε μέ γράμματα, θά πρέπει ὅπως στίς ζωγραφιές, νά ἀποδώσωμε ὅλα τά χρώματα καί σχήματα πού ταιριάζουν, καί πάλι ὄχι ὅλα, ἀλλά κάποια ἀφαιροῦν, καί κάποια προσθέτουν, καί πιό πολλά καί πιό μεγάλα· ἤ δέν εἶναι ἔτσι;

Κρατύλος
Ἔτσι εἶναι.

Σωκράτης
Ἑπομένως, αὐτός πού ὅλα τά ἀποδίδει σωστά, τά γράμματα καί τίς εἰκόνες ἀποδίδει, ἐνῶ ἐκεῖνος πού εἴτε προσθέτει εἴτε ἀφαιρεῖ θά ποῦμε ὅτι κι αὐτός ἀσχολεῖται μέ γράμματα καί εἰκόνες, ἀλλά ἀνάξια λόγου;

(431δ) Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Κι αὐτός λοιπόν πού μέ τίς συλλαβές καί μέ τά γράμματα ἀπεικονίζει τήν οὐσία των πραγμάτων; γιά τόν ἴδιο λόγο δέν θά ποῦμε ὅτι, ἄν ἀποδίδει αὐτά πού ταιριάζουν, ἡ εἰκόνα θά εἶναι ὡραία ― κι αὐτό εἶναι τό ὄνομα ― ἄν ὅμως μερικές φορές ἀφαιρῆ ἤ προσθέτη ἔστω καί λίγα, πάλι θά δημιουργηθῆ εἰκόνα, ἀλλά ὄχι ὡραία; συνεπῶς, καί ἀπ' τά ὀνόματα ἄλλα σωστά ἐπεξεργασμένα, ἄλλα ὅμως ὄχι;

Κρατύλος
Ἴσως.

(431ε) Σωκράτης
Πιθανῶς λοιπόν ὁ ἕνας δημιουργός ὀνομάτων νά εἶναι καλός, καί ὁ ἄλλος κακός;
   
Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Καί τό ὄνομα τοῦ δημιουργοῦ ἦταν ὁ "νομοθέτης".

Κρατύλος
Ναί. 

Σωκράτης
Ἑπομένως λοιπόν, μά τό Δία, ὅπως συμβαίνει καί στίς ἄλλες τέχνες, ἔτσι καί ἐδῶ, ἄλλος ἀπό τούς νομοθέτες εἶναι καλός, καί ἄλλος εἶναι κακός, ἄν βέβαια ἐκεῖνα πού εἴπαμε νωρίτερα τά παραδεχθοῦμε.

Κρατύλος
Σύμφωνοι. Βλέπεις ὅμως, Σωκράτη, ὅταν αὐτά τά γράμματα, ὅπως τό ἄλφα καί τό βῆτα καί καθένα ἀπό τά στοιχεῖα, τά ἀποδίδωμε στά ὀνόματα σύμφωνα μέ τούς κανόνες τῆς γραμματικῆς, (432α) ἄν κάτι ἀφαιρέσωμε ἤ προσθέσωμε ἤ τοῦ ἀλλάξωμε θέση, δέν θά γράψωμε τό ὄνομα, δηλαδή δέν θά τό γράψωμε σωστά, οὐσιαστικά ὅμως οὔτε θά τό ἔχωμε γράψει, ἐπειδή, ἄν συμβῆ κάποια ἀπ'αὐτές τίς ἀλλαγές, ἀμέσως θά προκύψη διαφορετικό ὄνομα.

Σωκράτης
Δέν σκεφτόμαστε σωστά ἔτσι πού σκεφτόμαστε  Κρατύλε.
   
Κρατύλος
Πῶς δηλαδή;

Σωκράτης
Ἐνδεχομένως ὅσα ὑπάρχουν ἤ ὄχι ἀπό κάποιον ἀριθμόν κατ'ἀνάγκην νά πάθουν αὐτό πού λές ἐσύ, ὅπως τά δέκα ἤ ὅποιος ἄλλος ἀριθμός θέλεις, ἄν τοῦ ἀφαιρέσης κάτι ἤ (432β) τοῦ προσθέσης, ἔχει γίνει ἀμέσως διαφορετικός· ἡ ὀρθότητα τῆς εἰκόνας ὅμως δέν ἐξαρτᾶται ἀπ'τήν ποιότητα κάποιου μέρους ἤ καί ὁλόκληρης τῆς εἰκόνας, ἀλλ' ἀντιθέτως, οὔτε θά πρέπει νά ἀποδοθοῦν ὅλα ἀπόλυτα ὅπως εἶναι αὐτό πού ἀπεικονίζεται, ἄν πρόκειται νά εἶναι εἰκόνα. Σκέψου ὅμως  ἄν λέω κάτι. Ἔστω ὅμως ὅτι ἔχομε δύο τέτοια πράγματα, ὅπως τόν Κρατύλο καί τήν εἰκόνα τοῦ Κρατύλου, ἄν κάποιος θεός ὄχι μόνο τό δικό σου χρῶμα καί σχῆμα ἔχει ἀπεικονίσει ὅπως οἱ ζωγράφοι, ἀλλά καί ὅλα τά ἐσωτερικά του μέρη, τά ἔκανε ὅπως εἶναι βέβαια καί τά δικά σου, καί τίς σάρκες (432γ) καί τίς θερμοκρασίες τίς ἀποδώση σάν τίς δικές σου, καί τήν κίνηση καί τήν ψυχή καί τή φρόνηση ὅπως ἀκριβῶς  αὐτή πού ὑπάρχει μέσα σου, καί μέ μία λέξη ὅλα ὅσα ἔχεις ἐσύ, καί ἄλλα παρόμοια στήσει δίπλα σου; τότε τί ἀπ' τά δύο θά εἶναι αὐτό; ὁ Κρατύλος καί ἡ εἰκόνα τοῦ Κρατύλου, ἤ δύο Κρατύλοι;

Κρατύλος
Σωκράτη, σ' ἐμένα τουλάχιστον φαίνεται, ὅτι θά εἶναι δύο Κρατύλοι.

Σωκράτης
Βλέπεις λοιπόν, φίλε, ὅτι πρέπει νά βροῦμε ἄλλη ὀρθότητα γιά τήν εἰκόνα καί γιά ὅσα λέγαμε νωρίτερα, καί ἄν κάτι λείπη (432δ) ἤ περισσεύη, μήπως ὑποχρεωθοῦμε, νά ποῦμε ὅτι αὐτή δέν εἶναι οὔτε εἰκόνα; ἤ δέν ἀντιλαμβάνεσαι πόση διαφορά ἔχουν οἱ εἰκόνες ἀπ'ὅλα ἐκεῖνα πού εἰκονίζουν;

Κρατύλος
Βεβαίως.

Σωκράτης
Θά ἦταν γιά γέλια λοιπόν, Κρατύλε, αὐτά πού θά πάθαιναν ἀπό τά ὀνόματα, τά πράγματα πού ἔχουν τά ὀνόματα, ἄν ὅλα ἐξομοιωθοῦν ἀπολύτως μέ αὐτά. Ἐπειδή τότε ὅλα θά γινόταν διπλά, καί δέν θά μποροῦσε κανείς νά πῆ γιά κανένα, ποιό ἀπ' τά δύο εἶναι τό πρᾶγμα  καί ποιό εἶναι τό ὄνομα.

Κρατύλος
Λές τήν ἀλήθεια.

Σωκράτης
Ἔχε θάρρος ὅμως, Κρατύλε, καί ἄφησε τό ἕνα ὄνομα (432ε) νά εἶναι σωστό καί τό ἄλλο ὄχι, καί μή ζητᾶς νά ὑπάρχουν ὑποχρεωτικά ὅλα τά γράμματα, γιά νά μοιάζη ἀπόλυτα μέ ἐκεῖνο τοῦ ὁποίου φέρει τό ὄνομά του, καί ἄφησε νά προστεθῆ ἀκόμη καί τό γρᾶμμα πού δέν ταιριάζει. Κι ἄν (ἀφήσης) τό γρᾶμμα, τότε (ἄφησε) καί τό ὄνομα στό λόγο· κι ἄν ἀφήσης τό ὄνομα, (θά ἀφήσης) καί τό λόγο νά προστεθῆ σέ λόγο πού δέν ταιριάζει στά πράγματα, καί καθόλου λιγότερο στό νά ὀνομάζης καί νά ἀποκαλῆς τό κάθε πρᾶγμα, σέ βαθμό πού νά ταυτίζεται μέ τό πρᾶγμα γιά τό ὁποῖο γίνεται λόγος, ὅπως στά (433α) ὀνόματα τῶν στοιχείων, ἄν θυμᾶσαι αὐτά πού λέγαμε πρίν λίγο μέ τόν Ἑρμογένη.

Κρατύλος
Τά θυμᾶμαι.

Σωκράτης
Ἐντάξει λοιπόν. Ἐπειδή ὅταν ταυτίζεται αὐτό, ἀκόμη καί ἄν δέν ἔχει ὅλα ὅσα ἁρμόζουν, τό πρᾶγμα θά εἰπωθῆ πάλι, σωστά μέν ὅταν τά ἔχει ὅλα, λάθος ὅμως ὅταν ἔχη λίγα· ἄς ἀνεχθοῦμε ὅμως, καλότυχε, νά λέγεται ἔτσι, γιά νά μήν καταδικαστοῦμε, ὅπως στήν Αἴγινα αὐτοί πού περιφέρονται στούς δρόμους ἀργά τήν νύκτα, καί φανοῦμε κι ἐμεῖς (433β) ὅτι στήν πραγματικότητα ἔχομε φτάσει ἀργότερα ἀπ' ὅτι ἔπρεπε σέ ἀποτέλεσμα, διαφορετικά ψᾶξε νά βρῆς κάποια ἄλλη ὀρθότητα τοῦ ὀνόματος, καί μή συμφωνήσεις ὅτι μέ συλλαβές καί γράμματα δηλώνεται τό ὄνομα τοῦ πράγματος. Ἄν δεχθῆς ὅμως αὐτά τά δύο, οὔτε μέ τόν ἑαυτό σου δέν θά εἶσαι σύμφωνος.

Κρατύλος
Μοῦ φαίνεται, Σωκράτη, πώς μιλᾶς μέ μετριοφροσύνη καί συμφωνῶ.
   
Σωκράτης
Ἐπειδή λοιπόν συμφωνοῦμε σ' αὐτά, ἄς ἐξετάσωμε στή συνέχεια τά ἑξῆς· ἄν εἴμαστε ἕτοιμοι νά ποῦμε ὅτι ἕνα ὄνομα εἶναι σωστό, θά πρέπει νά ἔχη τά ἀντίστοιχα (κατάλληλα) γράμματα;
   
Κρατύλος
Ναί.

(433γ) Σωκράτης
Ἀντιστοιχοῦν λοιπόν τά ὅμοια μέ τά πράγματα;

Κρατύλος
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Ἄρα, ὅσα εἶναι σωστά δοσμένα, ἔτσι ἔχουν δοθεῖ· ἄν ὅμως κάτι δέν δόθηκε σωστά, ἄλλο πιθανῶς ἔγινε μέ πιό πολλά ἀπό τά ταιριαστά κι ὅμοια γράμματα, ἄν πράγματι εἶναι εἰκόνα, θά ἔχη ὅμως καί κάποιο πού δέν ταιριάζει, γιαυτό οὔτε σωστό θά εἶναι τό ὄνομα ἀλλά οὔτε καί σωστά ἐπεξεργασμένο. Αὐτό λέμε ἤ κάτι ἄλλο;
   
Κρατύλος
Νομίζω ὅτι καθόλου δέν πρέπει νά φιλονικούμε, Σωκράτη· διότι δέν μοῦ ἀρέσει ἀπ'τή μιά πλευρά νά λέμε ὅτι εἶναι ὄνομα, καί ἀπ'τήν ἄλλη ὅτι δέν ἔχει δοθεῖ σωστά.

(433δ) Σωκράτης
Καί γιατί δέν σοῦ ἀρέσει αὐτό, ἐπειδή τό ὄνομα εἶναι ἐξήγηση τοῦ πράγματος ;
   
Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Τό ὅτι ὅμως, ἄλλα ἀπ'τά ὀνόματα ἔχουν συντεθεῖ ἀπό προηγούμενα, καί ἄλλα εἶναι πρῶτα, δέν σοῦ φαίνεται ὅτι λέγεται σωστά;
   
Κρατύλος
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Ἄν πρόκειται ὅμως τά πρῶτα νά γίνουν ἐπεξηγήσεις κάποιων, μήπως ἔχεις ἕνα πιό καλό τρόπο γιά νά ἐπεξηγηθοῦν αὐτά (433ε) ἐκτός ἀπ' τό νά κάνουν ὅσο τό δυνατόν καλύτερα, ὅλα αὐτά πού δηλώνουν τά αὐθεντικά; ἤ μήπως σοῦ ἀρέσει περισσότερο ὁ τρόπος πού λέει ὁ Ἑρμογένης καί πολλοί ἄλλοι, ὅτι τά ὀνόματα εἶναι συνθήματα καί δηλώνουν τά πράγματα μόνον σ' αὐτούς πού τά ἔχουν συνθέσει, οἱ ὁποῖοι γνώριζαν τά πράγματα ἀπό πρίν, καί ὅτι ἡ ὀρθότητα τοῦ ὀνόματος εἶναι αὐτή, δηλαδή μία συνθήκη, πού καθόλου δέν ἀλλάζει εἴτε κάποιος συμφωνεῖ μέ τόν τρόπο πού ἔχει διαμορφωθεῖ, εἴτε καί διαφωνεῖ ὡς πρός αὐτό πού τώρα λέμε μικρό, καί τό λέη μεγάλο, καί γιαυτό πού λέμε μεγάλο, νά τό λέη μικρό; Ποιός τρόπος σοῦ ἀρέσει;

(434α) Κρατύλος
Διαφέρει συνολικά καί ἐπί μέρους, Σωκράτη, τό νά δηλώνεται μέ τό ὁμοίωμα αὐτό πού κάποιος θέλει νά δηλώση καί ὄχι ὅπως τύχει.

Σωκράτης
Σωστά τό λές. Ἄν πρέπει ἑπομένως τό ὄνομα νά εἶναι ὅμοιο μέ τό πρᾶγμα, τότε ἐξ ἀνάγκης θά πρέπει ἐκ φύσεως νά εἶναι ὅμοια τά στοιχεῖα μέ τά πράγματα, ἀπ' τά ὁποῖα κάποιος θά συνθέση τά πρῶτα ὀνόματα; ἐννοῶ τό ἑξῆς· θά ἦταν ποτέ δυνατόν νά συνθέση κάποιος αὐτό πού λέγαμε νωρίτερα ζωγραφιά ἴδια μέ κάποιο ἀπ' τά ὄντα, ἄν δέν ὑπῆρχαν στή φύση χρώματα, ἀπ'τά ὁποῖα φτάχνονται οἱ ζωγραφιές, ἴδια μέ ἐκεῖνα τά ὄντα πού μιμεῖται ἡ ζωγραφική; ἤ  εἶναι ἀδύνατον;

Κρατύλος
Εἶναι ἀδύνατον.

Σωκράτης
Καί τά ὀνόματα ἑπομένως δέν θά γίνουν ποτέ ὅμοια μέ κανένα, ἄν δέν ὑπάρξη προηγουμένως κάποια ὁμοιότητα, μ' ἐκεῖνα ἀπ'τά ὁποῖα φτάχνονται τά ὀνόματα, πρός τά πράγματα ἐκεῖνα τῶν ὁποίων τά ὀνόματα εἶναι μιμήματα; καί αὐτά ἀπ'τά ὁποῖα ἔχουν φτιαχτεῖ, εἶναι τά στοιχεῖα;

Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Τώρα λοιπόν πᾶρε θέση καί ἐσύ στό θέμα πού μόλις συζητοῦσε ὁ (434γ) Ἑρμογένης. Λέγε, σωστό σοῦ φαίνεται νά λέμε ὅτι τό ρῶ  μοιάζει μέ τή φορά καί τήν κίνηση καί τή σκληρότητα, ἤ λάθος;

Κρατύλος
Σωστό βέβαια.

Σωκράτης
Καί γιά τό λάβδα (ὅτι μοιάζει) μέ τό λεῖο καί τό μαλακό καί μέ ὅσα λέγαμε νωρίτερα;
   
Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Γνωρίζεις ὅμως ὅτι γιά τό ἴδιο πρᾶγμα ἐμεῖς λέμε "σκληρότης", ἐνῶ οἱ κάτοικοι τῆς Ἐρέτριας τό λένε "σκληροτήρ";
   
Κρατύλος
Βεβαιότατα.

Σωκράτης
Τί λοιπόν, τό ρῶ καί τό σῖγμα μοιάζουν στό ἴδιο πρᾶγμα καί τά δύο, καί δηλώνουν τό ἴδιο καί γιά κείνους μέ κατάληξη τό ρῶ καί γιά μᾶς μέ τό σῖγμα, ἤ σέ κάποιους ἀπ'τούς δυό μας δέν τό δηλώνει;

(434δ) Κρατύλος
Τό ἴδιο δηλώνει βεβαίως καί γιά τούς δύο.

Σωκράτης
Γιά ποιό λόγο, ἐπειδή συμβαίνει νά εἶναι ὅμοια τό ρῶ καί τό σῖγμα, ἤ ἐπειδή δέν εἶναι;
   
Κρατύλος
Ἐπειδή εἶναι ὅμοια.

Σωκράτης
Στ' ἀλήθεια λοιπόν εἶναι ὅμοια ἀπολύτως;

Κρατύλος
Ἴσως βέβαια σχετικά μέ τό ὅτι δηλώνουν κίνηση.

Σωκράτης
Ἀκόμη καί μέ τήν παρεμβολή τοῦ λάβδα; αὐτό δέν δηλώνει τό ἀντίθετο τῆς σκληρότητας;

Κρατύλος
Ἴσως ἐπειδή δέν ἔχει παρεμβληθεῖ σωστά, Σωκράτη· ὅπως καί αὐτά τά ὁποῖα ἔλεγες ἐσύ νωρίτερα στόν Ἑρμογένη ὅταν ἀφαιροῦσες καί πρόσθετες γράμματα ὅπου ἔπρεπε, καί μοῦ φαινόταν σωστό. Ἴσως καί τώρα πάλι ἀντί τοῦ λάβδα πρέπει νά λέμε τό ρῶ.
   
(434ε) Σωκράτης
Πολύ καλά τό λές. Τί λοιπόν; ἔτσι πού τό λέμε τώρα, δέν καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, ὅταν ὁ ἕνας πῆ κάτι "σκληρό", οὔτε γνωρίζεις τί σοῦ λέω τώρα;

Κρατύλος
Ξέρω, ἀπό συνήθεια βέβαια, φίλε.

Σωκράτης
Καί ὅταν λές συνήθεια ἐννοεῖς κάτι διαφορετικό ἀπ'τή συνθήκη; ἤ θεωρεῖς κάτι ἄλλο τή συνήθεια ἀπ'ὅτι ἐγώ, πού ὅταν τό λέω, ἐννοῶ βέβαια τή συνθήκη, ἐσύ ὅμως νομίζεις ὅτι ἐννοῶ τή συνήθεια; αὐτό ἐννοεῖς;

(435α) Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Ἄν μέ καταλαβαίνης λοιπόν ὅταν μιλῶ, δέν εἶναι σάν νά σοῦ δίνεται μιά ἐξήγηση (ἀπάντηση) ἀπό μένα;
   
Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Μέ βάση τό ἀνόμοιο βέβαια μιλῶ καί ὄχι μ'αὐτό πού ἔχω στό νοῦ μου, ἄν ὄντως τό λάβδα εἶναι ἀνόμοιο πρός τή σκληρότητα, ὅπως εἶπες ἐσύ· κι ἄν αὐτό εἶναι ἔτσι, τί ἄλλο (μπορεῖ νά συμβαίνη) ἐκτός ἀπ'τό ὅτι μόνος σου συναίνεσες μέ τόν ἑαυτόν σου καί ἔγινε συνθήκη μέσα σου ἡ ὀρθότητα τοῦ ὀνόματος, ἀφοῦ (τήν ὀρθότητα) δηλώνουν καί τά ὅμοια καί τά ἀνόμοια γράμματα, ὅταν συμπέσουν ἡ συνήθεια μέ τή συνθήκη; ἄν ὅμως ἡ συνήθεια δέν εἶναι οὐσιαστικά (435β) συνθήκη, τότε δέν θά εἶναι σωστό νά λέμε ὅτι χαρακτηριστικό γνώρισμα ἀποτελεῖ ἡ ὁμοιότητα, ἀλλά ἡ συνήθεια· ἐπειδή, ὅπως φαίνεται, ἡ συνήθεια δηλώνει καί τά ὅμοια καί τά ἀνόμοια. καί ἀφοῦ σ' αὐτά συμφωνοῦμε, Κρατύλε ― διότι τή σιωπή σου τή θεωρῶ ὡς συμφωνία ― εἶναι κάπως ἀναγκαῖο καί ἡ συνθήκη καί ἡ συνήθεια νά συμβάλλουν στήν ἔκφραση αὐτῶν πού σκεφτόμαστε ὅταν μιλᾶμε· Γιατί, ἀγαπητέ, ἄν θέλης νά ἔρθωμε στόν ἀριθμό, μέ ποιό τρόπο  νομίζεις ὅτι θά ἀποδώσης ταιριαστά ὀνόματα σέ κάθε ἀριθμό, ἄν δέν ἐπιτρέψης κάπως (435γ) μέ τήν ὁμολογία σου νά ἔχη κύρος ἡ  συνθήκη γιά τήν ὀρθότητα τῶν ὀνομάτων; Σ' ἐμένα λοιπόν καί σ' αὐτόν μᾶς ἀρέσει τά ὀνόματα νά εἶναι ὅσο τό δυνατόν ὅμοια μέ τά πράγματα· στήν πραγματικότητα ὅμως φοβᾶμαι, αὐτό πού λέει ὁ  Ἑρμογένης, ὅτι εἶναι πολύ ἀσήμαντη αὐτή ἡ ἑλκτική δύναμη τῆς ὁμοιότητος, καί ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά καταφεύγωμε ἐπίσης καί σ'αὐτό τό ἀνυπόφορο ἐπιχείρημα, δηλαδή στή συνθήκη, γιά τήν ὀρθότητα τῶν ὀνομάτων. Ἴσως ὅμως θά λεγόταν ὅσο τό δυνατόν καλύτερα ἄν τά λέγαμε ἤ μέ ὅλα (τά γράμματα) ὅμοια, ἤ μέ τά πιό πολλά, καί αὐτό σημαίνει μέ αὐτά πού ἁρμόζουν, (435δ) χειρότερα ὅμως μέ τά ἀντίθετα. Μετά ἀπ'αὐτά, πές μου ἀκόμη καί τό ἑξῆς· ποιά δύναμη  ἔχουν γιά μᾶς τά ὀνόματα καί τί καλό μᾶς προξενοῦν;

Ἑρμογένης  
Μοῦ φαίνεται ὅτι μᾶς διδάσκουν, Σωκράτη, καί πολύ ἁπλά, ὅποιος γνωρίζει τά ὀνόματα, θά πρέπει νά γνωρίζει καί τά πράγματα.

Σωκράτης
Πιθανῶς, Κρατύλε, νά ἐννοῆς, ὅτι ἄν ξέρη κάποιος τί ἀκριβῶς εἶναι τό ὄνομα ―κι αὐτό βέβαια εἶναι ὅπως τό πρᾶγμα― (435ε) τότε θά γνωρίζη καί τό πρᾶγμα, ἀφοῦ ὑπάρχει ὁμοιότητα μέ τό ὄνομα, καί ἑπομένως ἡ τέχνη γιά ὅλα ὅσα μοιάζουν μεταξύ τους εἶναι μία καί ἡ αὐτή. Ὡς πρός αὐτό λοιπόν μοῦ φαίνεται πώς λές, ὅτι ὅποιος μάθει τά ὀνόματα θά γνωρίζη καί τά πράγματα.

Κρατύλος
Λές τήν ἀλήθεια.

Σωκράτης
Ἔλα λοιπόν νά δοῦμε ποιός ἀκριβῶς θά εἶναι αὐτός ὁ τρόπος γιά τή διδασκαλία τῶν ὄντων, καί μήπως ὑπάρχει ἄλλος, πού μπορεῖ αὐτός νά εἶναι καλύτερος, ἤ μήπως δέν ὑπάρχει ἄλλος παρά μόνο αὐτός. Τί ἀπ' τά δύο νομίζεις;

(436α) Κρατύλος
Ἔτσι νομίζω ἐγώ, ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος, ἀλλ' αὐτός εἶναι καί μοναδικός καί καλύτερος.
   
Σωκράτης
Πῶς τό ἐννοεῖς; καί γιά τήν εὕρεση τῶν ὄντων ἰσχύει τό ἴδιο, δηλαδή ὅτι αὐτός πού βρῆκε τά ὀνόματα θά ἔχη βρῆ καί ἐκεῖνα στά ὁποῖα ἀνήκουν τά ὀνόματα; ἤ μήπως πρέπει νά ζητήσωμε καί νά βροῦμε ἄλλο τρόπο, καί αὐτός εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο μαθαίνωμε;
   
Κρατύλος
Γιά ὅλα μάλιστα πρέπει καί νά ζητήσωμε καί νά βροῦμε ἀπόλυτα τόν τρόπο πού μαθαίνομε.
   
Σωκράτης
Ἄς σκεφθοῦμε λοιπόν, Κρατύλε, ὅτι ἄν κάποιος ἀναζητῶντας τά (436β) πράγματα χρησιμοποιεῖ σάν βάση τά ὀνόματα, σκεπτόμενος τί θέλει νά πῆ ὅτι εἶναι τό καθένα, ἀντιλαμβάνεσαι ὅτι ὁ κίνδυνος νά ἐξαπατηθῆ δέν εἶναι καθόλου μικρός;
   
Κρατύλος
Πῶς (τό ἐννοεῖς);

Σωκράτης
Εἶναι φανερό ὅτι ὁ πρῶτος πού ἔδωσε τά ὀνόματα, ὅποια νόμιζε ὅτι εἶναι τά πράγματα, ἔδωσε καί τέτοια ὀνόματα, ὅπως εἴπαμε. Ἔτσι;

Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Ἄν λοιπόν ἐκεῖνος δέν σκέφτηκε σωστά, ἔδωσε ὅμως ἐκεῖνα πού πίστευε, τί νομίζεις ὅτι θά πάθωμε ἐμεῖς πού τόν ἀκολουθοῦμε; κάτι ἄλλο ἤ ὅτι θά ἐξαπατηθοῦμε;

Κρατύλος
Ἴσως ὅμως καί νά μήν εἶναι ἔτσι, Σωκράτη, ἀλλά εἶναι ἀπαραίτητο (436γ) νά εἶναι γνώστης αὐτός πού δίνει τά ὀνόματα· ἄν ὅμως δέν εἶναι, ὅπως ἔλεγα καί παλαιότερα, τότε οὔτε ὀνόματα θά εἶναι. Καί ἄς εἶναι γιά σένα ἡ καλύτερη ἀπόδειξη ὅτι δέν ἔχει σφάλλει ὡς πρός τήν ἀλήθεια αὐτός πού ἔδωσε τά ὀνόματα· διότι δέν θά μποροῦσαν ποτέ νά εἶναι ὅλα τόσο ἁρμονικά πρός αὐτό. Ἤ δέν σκεφτόσουν καί σύ τό ἴδιο ὅταν ἔλεγες ὅτι ὅλα τά ὀνόματα ἔγιναν μέ τόν ἴδιον τρόπο καί γιά τόν ἴδιο λόγο;

Σωκράτης
Αὐτή ὅμως, Κρατύλε, δέν εἶναι ἀπάντηση. Γιατί, ἄν ἔσφαλε αὐτός πού ἔδωσε τό πρῶτο ὄνομα καί ἔπειτα ὅλα τ' ἄλλα (436δ) τά προσάρμοζε σ' αὐτό, καί τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του ἀνάγκασε νά συμφωνήση, δέν εἶναι καθόλου παράξενο, ὅπως κάποιες φορές μέ τά σχήματα, πού ὅταν γίνη ἕνα μικρό λάθος στό πρῶτο καί δέν φαίνεται, ὅλα τ'ἄλλα πού ἀκολουθοῦν καί εἶναι πάρα πολλά, συμφωνοῦν μεταξύ τους. Πρέπει λοιπόν σχετικά μέ τήν ἀρχή κάθε πράγματος νά γίνεται ὁ πιό πολύς λόγος καί ἡ πιό πολλή σκέψη κάθε ἀνθρώπου, γιά τό ἄν εἶναι σωστά δοσμένη ἤ ὄχι· καί ὅταν ἐξετασθῆ σωστά ἡ ἀρχή, ὅλα τ'ἄλλα εἶναι προσαρμοσμένα σ'ἐκείνη. Καθόλου ὅμως (436ε) δέν θά ἐκπλαγῶ ἄν καί τά ὀνόματα συμφωνοῦν μέ τόν ἑαυτό τους. Ἄς ἐξετάσωμε ὅμως ξανά, ὅσα εἴπαμε καί προηγουμένως. Μέ δεδομένο ὅτι τό σύμπαν κινεῖται καί περιφέρεται καί τρέχει εἴπαμε ὅτι τά ὀνόματα ἐκφράζουν γιά μᾶς τήν οὐσία. Σοῦ φαίνεται καί κάτι ἄλλο ὅτι δηλώνουν;

(437α) Κρατύλος
Ὁπωσδήποτε, καί σωστά βεβαίως τά ἐκφράζουν.

Σωκράτης
Ἄς ἐξετάσωμε λοιπόν ἀπ' αὐτά ἐπανερχόμενοι πρῶτα στό ὄνομα "ἐπιστήμη", διότι εἶναι ἀβέβαιο, καί μοιάζει περισσότερο νά σημαίνη ὅτι ἡ ψυχή μας στέκεται στά πράγματα καί ὄχι ὅτι περιστρέφεται μαζί τους, καί εἶναι μᾶλλον πιό σωστό νά λέμε τήν ἀρχή του ὅπως  τώρα καί ὄχι νά παρεμβάλωμε τό εἶ (ε) καί νά λέμε "ἐπ(ε)ϊστήμη", ἀλλά ἀντί νά παρεμβάλωμε τό εἶ (ε) νά παρεμβάλωμε τό γιῶτα. Τό "βέβαιον" ἔπειτα, νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι εἶναι μίμηση κάποιας βάσης καί στάσης καί ὄχι περιφορᾶς. (437β) Κατόπιν ἡ "ἱστορία" κατά κάποιο τρόπο σημαίνει ὅτι σταματᾶ τή ροή. Καί τό "πιστόν" ἐπίσης ἀναμφίβολα σημαίνει αὐτό πού στέκεται (τό ἱστάν). Καί ἡ μνήμη ἐπίσης φανερώνει ὅτι εἶναι παραμονή στήν ψυχή καί ὄχι περιφορά. Ἄν θέλης ὅμως, καί ἡ "ἁμαρτία" καί ἡ "συμφορά", ἄν τά προσέξη κάποιος σχετικά μέ τό ὅνομα, θά ἀποδειχθῆ ὅτι σημαίνουν τό ἴδιο μέ τή "σύνεση" καί τήν "ἐπιστήμη" καί μέ ὅλα τ' ἄλλα ὀνόματα πού ἀναφέρονται στά σπουδαία πράγματα. Ἀκόμη ὅμως καί ἡ "ἀμάθεια" καί ἡ "ἀκολασία" μοιάζουν μ' αὐτά· γιατί ἡ μία, (437γ) ἡ ἀμάθεια, μοιάζει μέ τήν πορεία αὐτοῦ πού κινεῖται συγχρόνως μέ τό θεό (ἅμα θεῷ ἰόντος), καθώς καί ἡ "ἀκολασία" πού μοιάζει ἀπόλυτα μέ τήν ἀκολουθία τῶν πραγμάτων. Καί ἔτσι, ὅσα ὀνόματα θεωροῦμε ὅτι ἀναφέρονται στά πιό ἄσχημα, θά φαίνονταν ὅτι εἶναι ὅμοια μέ τά πιό ὄμορφα. Καί πολλά ἄλλα κάποιος νομίζω ὅτι θά μποροῦσε νά βρῆ ἄν τό ἐπιχειροῦσε, ὑποθέτοντας πάλι ὅτι αὐτός πού ἔδωσε τά ὀνόματα δέν τά θεωρεῖ ὅτι κινοῦνται οὔτε ὅτι περιφέρονται τά πράγματα ἀλλά ὅτι παραμένουν σταθερά.

(437δ) Κρατύλος
Βλέπεις ὅμως, Σωκράτη, ὅτι ἔτσι ἐπισημαίνει τά πιό πολλά.
   
Σωκράτης
Καί τί θά πῆ αὐτό, Κρατύλε; θά ἀριθμήσωμε σάν νά εἶναι ψῆφοι τά ὀνόματα, καί μ'αὐτόν τόν τρόπο θά ἀποδειχθῆ τό σωστό; καί ὅποια εἶναι πιό πολλά θά φανῆ ὅτι δηλώνουν τά ὀνόματα, καί αὐτά θά εἶναι τά ἀληθινά;

Κρατύλος
Δέν εἶναι λογικό βέβαια.

Σωκράτης
Οὔτε κατ' ἐλάχιστον, φίλε. Καί αὐτά ἄς τ'ἀφήσωμε ὅμως (438α) καί ἄς ἐπανέλθωμεν πάλι ἐκεῖ ἀπ'ὅπου ξεκινήσαμε. Γιατί, στά ἀμέσως προηγούμενα, ἄν θυμᾶσαι, εἶπες ὅτι ἐκεῖνος πού ἔδωσε τά ὀνόματα ὁπωσδήποτε γνώριζε νά τά δίνη στά πράγματα πού τά ἔδινε. Ἀκόμη νομίζεις λοιπόν ὅτι ἔτσι γινόταν ἤ ὄχι;
   
Κρατύλος
Ἀκόμη νομίζω.

Σωκράτης
Ἀλλά κι αὐτός πού ἔδωσε τά πρῶτα ὀνόματα, στ'ἀλήθεια, λές ὅτι γνώριζε;
   
Κρατύλος
Γνώριζε.

Σωκράτης
Καί ἀπό ποιά ὀνόματα ὅμως ἤ τά εἶχε μάθει ἤ τά εἶχε βρεῖ (438β) τά πράγματα, ὅταν δέν εἶχαν δοθεῖ ἀκόμη οὔτε τά πρῶτα, καί ὅπως εἴπαμε γιά νά μάθωμε καί νά βροῦμε τά πράγματα εἶναι ἀδύνατον μέ ἄλλο τρόπο παρά μόνο ἄν τά μάθωμε ἀπό τά ὀνόματα, ἤ ἄν τά βροῦμε μόνοι μας;

Κρατύλος
Κάτι φαίνεται ὅτι μοῦ λές, Σωκράτη.

Σωκράτης
Μέ ποιό τρόπο ὅμως θά ποῦμε ὅτι γνώριζαν τά ὀνόματα αὐτοί πού τά ἔδωσαν ἤ ὅτι ἦταν νομοθέτες, χωρίς νά ἔχη δοθεῖ προηγουμένως ὁποιοδήποτε ὄνομα καί ἐκεῖνοι νά τό γνωρίζουν, ὅταν δέν εἶναι δυνατόν νά μάθωμε τά πράγματα μέ ἄλλο τρόπο, ἐκτός ἀπ'τά ὀνόματα;
   
(438γ) Κρατύλος
Ἐγώ θεωρῶ λοιπόν ὅτι ὁ σωστότερος συλλογισμός γιαυτά, Σωκράτη, εἶναι ὅτι κάποια ἀνώτερη ἀπ'τήν ἀνθρώπινη δύναμη ἔδωσε τά πρῶτα ὀνόματα στά πράγματα, καί ἔτσι ὁπωσδήποτε αὐτά εἶναι σωστά.

Σωκράτης
Ἔπειτα νομίζεις ὅτι ὅποιος τά ἔδωσε θά τά ἔδινε ἀντίθετα πρός τόν ἑαυτό του, ἄν ἦταν κάποιος δαίμων ἤ θεός; ἤ τίποτε δέν σοῦ φαινόμαστε νά λέμε τόση ὥρα;
   
Κρατύλος
Μήπως ὅμως κάποια ἀπ' αὐτά δέν ἦταν ὀνόματα.

Σωκράτης
Ποιά ἀπ'τά δύο, φίλε, ὅσα ὁδηγοῦν πρός τή στάση, ἤ πρός τήν περιφορά; Γιατί ὅπως εἴπαμε πρίν, δέν θά κριθῆ ἀπ'τό πλῆθος.
   
(438δ) Κρατύλος
Πράγματι δέν εἶναι δίκαιο, Σωκράτη.

Σωκράτης
Ἀφοῦ ἐπαναστάτησαν ὅμως τά ὀνόματα, κι ἡ μία πλευρά ἔλεγε ὅτι τά δικά της μοιάζουν στήν ἀλήθεια, κι ἡ ἄλλη τά δικά της, πῶς θά τά ξεχωρίσωμε, ἤ μέ ποιό τρόπο θά προχωρήσωμε; Σίγουρα βέβαια, ὄχι μέ ἄλλα ὀνόματα διαφορετικά ἀπ' αὐτά· ἐπειδή δέν ὑπάρχουν, ἀλλά εἶναι φανερό ὅτι πρέπει νά ζητήσωμε κάτι διαφορετικό ἀπ'τά ὀνόματα, πού θά μᾶς φανερώση ποιά ἀπ' ὅλα εἶναι τ'ἀληθινά, πού δείχνουν πραγματικά τήν ἀλήθεια τῶν ὄντων.

(438ε) Κρατύλος
Ἔτσι μοῦ φαίνεται.

Σωκράτης
Ἑπομένως εἶναι δυνατόν, ὅπως φαίνεται, Κρατύλε, νά μάθωμε χωρίς ὀνόματα τά ὄντα, ἄν αὐτά βέβαια εἶναι ἔτσι.

Κρατύλος
Φαίνεται.

Σωκράτης
Μέ τί ἄλλο τρόπο λοιπόν περιμένεις νά τά μάθης; μήπως μέ κάποιον ἄλλο, ἐκτός ἀπ'τό φυσιολογικό καί δικαιότατο, πού εἶναι ἡ σύγκριση μεταξύ τους, ἄν εἶναι κάπως συγγενῆ, καί τά ἴδια πάλι μέ τόν ἑαυτό τους; ἐπειδή κάποιο πού εἶναι ἀπό ἄλλο γένος καί ἀπό διαφορετικό εἶδος ἀπό ἐκεῖνα, θά σημαίνη ὅτι εἶναι κάτι διαφορετικό ἀλλά ὄχι ἐκεῖνα.
   
Κρατύλος
Μοῦ φαίνεται ὅτι λές τήν ἀλήθεια.

(439α) Σωκράτης
Στάσου ὅμως μά τό Δία· δέν ὡμολογήσαμε πολλές φορές, ὅτι τά ὀνόματα πού ἔχουν δοθεῖ σωστά μοιάζουν μέ τά πράγματα αὐτῶν πού ὀνομάζουν, καί ὅτι εἶναι εἰκόνες τῶν πραγμάτων;
   
Κρατύλος
Ναί.

Σωκράτης
Ἄν ἰσχύη λοιπόν ὅτι μαθαίνομε τά πράγματα πολύ καλύτερα διά τῶν ὀνομάτων, καθώς καί μέσα ἀπ'αὐτά, ποιά ἀπ'τίς δύο θά εἶναι πιό καλή καί σαφέστερη μάθηση; νά μαθαίνωμε ἀπ'τήν εἰκόνα ἄν καί αὐτή ἡ ἴδια ἔχη ἀπεικονισθεῖ σωστά, καί τήν ἀλήθεια αὐτῆς πού ἀπεικονίζει, (439β) ἤ ἀπ'τήν ἀλήθεια νά μάθωμεν καί γιαυτή τήν ἴδια ἀλλά καί γιά τήν εἰκόνα της, ἄν εἶναι καθώς πρέπει  ἐπεξεργασμένη;
   
Κρατύλος
Ἀπ'τήν ἀλήθεια μοῦ φαίνεται ὅτι εἶναι ἀνάγκη (νά μάθωμε).

Σωκράτης
Μέ ποιό τρόπο λοιπόν πρέπει νά μαθαίνωμε ἤ νά βρίσκωμε τά ὄντα, ἴσως νά εἶναι ὑψηλότερου ἐπιπέδου γιά νά γνωριστῆ ἀπό μένα κι ἐσένα· εἶναι ὅμως εὐχάριστο νά συμφωνήσωμε, ἀκόμη καί στό ὅτι ὄχι ἀπ'τά ὀνόματα, ἀλλά πολύ καλύτερα ἀπ'τά ἴδια τά ὄντα πρέπει καί νά ἐρευνήσωμε καί νά μάθωμε καί ὄχι ἀπ'τά ὀνόματα.
   
Κρατύλος
Ἔτσι φαίνεται, Σωκράτη.

Σωκράτης
Ἄς σκεφθοῦμε ὅμως ἀκόμη κι αὐτό, γιά νά μή μᾶς (439γ) ἐξαπατοῦν τά πολλά ὀνόματα μέ τήν ἴδια σημασία, ἄν στήν πραγματικότητα τό σκεπτικό αὐτῶν πού ἔδωσαν τά ὀνόματα, ἦταν ὅτι ὅλα κινοῦνται καί ρέουν ἀδιάκοπα ―γιατί σέ μένα βέβαια φαίνεται ὅτι αὐτό ἦταν τό σκεπτικό τους― διαφορετικά, ἄν κατά τύχη, δέν εἶναι ἔτσι, τότε κι αὐτοί οἱ ἴδιοι βρίσκονται σέ σύγχυση, σάν νά ἔπεσαν σέ κάποιο εἶδος δίνης, καί ἐμᾶς παρασύρουν. Σκέψου ὅμως, θαυμάσιε Κρατύλε, αὐτό πού πολλές φορές ἐγώ ὀνειρεύομαι. Τί ἀπ'τά δύο θά ποῦμε; Τό ἴδιο τό καλό καί τό ἀγαθό ἀλλά καί καθένα (439δ) ἀπ'τά ὄντα ὅμως, θά ποῦμε ὅτι ὑπάρχει ἤ ὄχι;

Κρατύλος
Μοῦ φαίνεται βέβαια, Σωκράτη, (ὅτι υπάρχει).

Σωκράτης
Ἄς σκεφθοῦμε λοιπόν τό ἴδιο τό καλό, ὄχι ἄν εἶναι καλό ἕνα πρόσωπο ἤ κάτι παρόμοιο, καί σκέψου ὅτι τά πάντα ρέουν· τό ἴδιο ὅμως τό καλό, θά ποῦμε, ὅτι δέν εἶναι πάντα ἴδιο, μέ αὐτό πού εἶναι;

Κρατύλος
Ὁπωσδήποτε τό ἴδιο.

Σωκράτης
Ἄρα λοιπόν, πῶς θά τό ἀποκαλέσωμε μέ τό σωστό του ὄνομα, ἄν συνεχῶς ἀπομακρύνεται, πρῶτον ὅτι εἶναι κάτι συγκεκριμμένο, ἔπειτα ὅτι εἶναι αὐτοῦ τοῦ εἴδους; ἤ μήπως ἀναγκαστικά, τή στιγμή πού θά μιλᾶμε, αὐτό θά γίνεται κάτι ἄλλο καί θά ἐξαφανίζεται καί ποτέ δέν θά εἶναι τό ἴδιο;
   
Κρατύλος
Ὁπωσδήποτε.

(439ε) Σωκράτης
Πῶς λοιπόν θά εἶναι κάτι, αὐτό πού οὐδέποτε εἶναι ἴδιο; ἄν κάποια στιγμή ὅμως σταματήση, εἶναι φανερό βέβαια ὅτι ἐκεῖνο τό διάστημα δέν προχωρᾶ· καί ἄν μένη πάντα τό ἴδιο, πῶς θά ἦταν δυνατόν νά μεταβληθῆ ἤ νά κινηθῆ, χωρίς νά ἀλλάξη καθόλου τή πραγματική του μορφή;

Κρατύλος
Μέ κανένα τρόπο.

Σωκράτης
Τότε ὅμως οὔτε καί θά γνωρισθῆ ἀπό κανένα. Γιατί ὅταν (440α) τό πλησιάση αὐτός πού θά τό γνωρίση θά γίνη κάτι ἄλλο καί διαφορετικοῦ εἴδους, μέ ἀποτέλεσμα νά μή μπορεῖ νά γνωρισθῆ ποιό εἶναι ἤ τίνος εἴδους· γιατί, ἀναμφίβολα καμιά γνώση δέν μπορεῖ νά γνωρίση τό ἀπροσδιόριστο.

Κρατύλος
Ὅπως τό λές εἶναι.

Σωκράτης
Οὔτε γνώση θά ποῦμε ὅτι ὑπάρχει ὅπως εἶναι φυσικό, Κρατύλε, ἐάν ὅλα τά πράγματα ἀλλάζουν καί κανένα δέν παραμένει σταθερό. Ἄν λοιπόν αὐτή ἡ ἴδια ἡ γνώση, δέν ἀλλάζει ἀπ'τό νά εἶναι γνώση, τότε, πάντα θά παραμένη γνώση  καί θά εἶναι γνώση. Ἄν ὅμως καί ἡ ἴδια ἡ γνώση ἀλλάζη, ταυτόχρονα θά μεταβάλλεται σέ ἄλλο εἶδος γνώσης καί δέν θά εἶναι γνώση· καί ἄν συνεχῶς ἀλλάζη, τότε δέν θά εἶναι γνώση, καί μέ αὐτό τό σκεπτικό, οὔτε αὐτό πού γνωρίζεται (τό γνωσόμενο) οὔτε αὐτό πού θά γνωρισθῆ (τό γνωσθησόμενο) θά ὑπάρχη. Ἄν ὑπάρχη ὅμως συνεχῶς ἐκεῖνος πού γνωρίζει, ὑπάρχει καί ἐκεῖνο πού γνωρίζεται, ὑπάρχει καί τό ὡραῖο, ὑπάρχει καί τό ἀγαθό, ὑπάρχει καί τό καθένα ἀπό τά ὄντα, τότε δέν μοῦ φαίνεται  ὅτι αὐτά θά εἶναι ὅμοια, μέ ὅσα λέμε τώρα, οὔτε ὡς πρός τή ροή (440γ) οὔτε ὡς πρός τήν περιφορά. Ποιό ἀπ'τά δύο λοιπόν ἰσχύει, ἤ ἄν ἰσχύουν αὐτά πού λένε οἱ ὀπαδοί τοῦ Ἡράκλειτου καί πολλοί ἄλλοι, οὔτε εἶναι εὔκολο νά ἐξετασθῆ, οὔτε δουλειά μυαλωμένου ἀνθρώπου νά ἐμπιστευθῆ τή φροντίδα τοῦ ἑαυτοῦ του καί τῆς ψυχῆς του στά ὀνόματα, πιστεύοντας σ'αὐτά καί σ'ἐκείνους πού τά ἔδωσαν, καί νά ἰσχυρίζεται σάν νά ξέρη κάτι, κατακρίνοντας καί τόν ἑαυτό του καί τά ὄντα, ὅτι τίποτε ὑγιές (σταθερό) δέν ὑπάρχει σέ κανένα πρᾶγμα, ἀλλά τά πάντα καταρέουν ὅπως τά κεραμίδια, καί δίχως τέχνη ὅπως οἱ ἄνθρωποι πού νοσοῦν (440δ) ἀπό καταρροή, ἔτσι νομίζουν ὅτι εἶναι διευθετημένα καί τά πράγματα, καί ὅτι ὅλα τά δημιουργήματα ἐξαρτῶνται ἀπ'τή θετική καί τήν ἀρνητική ροή (φορά). Ἴσως λοιπόν, Κρατύλε, αὐτό νά εἶναι σωστό, ἴσως ὅμως καί ὄχι. Γιαυτό πρέπει νά ἐξετάζωμε θαραλέα καί προσεκτικά καί νά μήν τά ἀποδεχόμαστε ἀπερίσκεπτα ἀλλά νά τά ἐξετάζωμε ―γιατί ἐσύ εἶσαι ἀκόμη νέος καί ἔχεις χρόνο― κι ἄν τά βρῆς, νά τά πῆς καί σ' ἐμένα.

Κρατύλος
Αὐτά θά κάνω. Νά ξέρης καλά ὅμως, Σωκράτη, ὅτι οὔτε καί τώρα εἶμαι ἀπερίσκεπτος, ἀλλά καθώς τό σκέφτομαι (440ε) τά πράγματα φαίνεται νά ἔχουν γίνει μᾶλλον μέ τόν τρόπο πού λέει ὁ Ἡράκλειτος.
   
Σωκράτης
Θά μέ ξαναδιδάξης λοιπόν, φίλε, ὅταν βρεθῆς πάλι έδῶ. Τώρα ὅμως, ὅπως ἔχεις προετοιμασθῆ, πήγαινε στό χωράφι· θά σέ συνοδεύση καί τοῦτος ἐδῶ ὁ Ἑρμογένης.
   
Κρατύλος
Ἔτσι θά γίνη, Σωκράτη, ἀλλά κι ἐσύ προσπάθησε νά τά κατανοήσης ἀκόμη καλύτερα.
   


... καί τῷ θεῷ δόξα